Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Me tilbyr: 

  • Vg1 Helse- og Oppvekstfag (HO)
  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar
  • Vg2 Helsefagarbeidar

På Fitjar vgs har me eit godt samarbeid med bedrifter, kommunar og helseforetak i distriktet. Dette gjev eit godt grunnlag for fagleg utvikling.

Søk skuleplass

Kvifor velje helse- og oppvekstfag?

Ynskjer du å arbeide med menneske i alle aldrar og med ulike hjelpebehov ? Kanskje du trivst når ingen arbeidsdagar er like og det oppstår nye situasjonar kvar dag? Då kan helse- og oppvekstfag vera noko for deg !

Kva kan du bli?

Du kan velje mellom mange yrke og arbeidsplassar innan helse- og oppvekstfag, både i privat og offentleg sektor. Du kan bli alt i frå ambulansesjåfør til hudpleiar, eller kanskje tannhelsesekretær? Fleire valg finn du på vilbli.no 

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Norsk 0 4
Matematikk 3 0
Engelsk 5 0
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnskunnskap 0 3
Felles programfag 17 17
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetall per uke 35 35

Første året

HO2018-1.jpg

Me starter oftast året med tema "yrke  i tidlegare tider". Me besøker mellom anna Årskog museum og ser og høyrer korleis det var i trenge hjelp av datidas helsevesen.

Sein haust/tidleg vinter har Vg1 HO og Vg2 Helsearbeidar eit samarbeidsprosjekt på HSH. Me får då benytte oss av lokala og utstyret til sjukepleiarhøgskulen, og Vg2 instuerar Vg1-elevane i ulike prosedyrar. Veldig kjekt og lærerikt for både Vg1 og Vg2.

Det er to gode praksisperiodar der elevane får prøve seg på ulike yrkesmuligheter. Dei fleste får prøvd seg i skule, barnehage og i sjukeheimar, men og nokre innanfor andre yrke; hudpleiar, apotekteknikkar mm. 

Ellers har Vg1-klassane gode tradisjonar for å hente inn fagkompetanse for å sjå på ulike yrkesvegar. Til dømes har ambulansetenesta vore innom og informert og vist fram utstyr som ein treng i yrket som ambulansearbeidar. 

Sosiale turar til Bergen kombinert med godt fagleg innhald er og med på å gi elevane variert undervisning og skapar godt samhald mellom elevane.

Andre året

BU2018-1.jpg

Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag:

Starter året med ein bli-kjend tur til Huglo. Elevane får då frå fyrste stund prøve seg som ansvarlege i å planleggje, gjennomføre og evaluere ulike aktivitetar, servering, overnatting og alt som høyrer med til ein slik tur.

Barne- og ungdomsarbeidarklassen (BU) jobbar tett opp mot praksisfeltet gjennom å invitere inn barnehagar til eventyrstund, matlaging (fiskesprell) og andre aktivitetar. I tillegg er dei ute på mange skular og gjennomfører aktivitetsdagar for ulike skuleklassar. Dette er svært populært og ikkje minst veldig lærerikt i forhold til yrket som barne- og ungdomsarbeidar.

Gjennom heile året har BU fokus på å hjelpe barn og unge i andre land som ikkje har eit like velfungerende velferdssystem som oss. Gjennom dei siste 10 åra har klassen samla inn, besøkt og rusta opp ein barneheim og ein sjukeheim i Ukraina. Det er rørande å sjå og høyra forteljingane etter at våre elevar har besøkt dei, og dette er noko som gir våre elevar varige spor.

HE2018-1.jpg

Vg2 Helsefag

Me er så heldige og har fått til praksisplassar for våre elevar på Stord sjukehus. I tillegg til praksis på dei fleste sjukeheimane i distriktet gir praksisen på sjukehuset elevane våre god innsikt i mangfaldet av yrkesmoglegheiter som helsefagarbeidar. Tilbakemeldingane frå sjukehuset er og at våre elevar er fagleg svært flinke og er eit godt bidrag inn i det arbeidet som skal utførast på sjukehuset.

Kvar haust inviterer klassen inn til eldredag på skulen, der klassen bidreg til underhaldning og bespisning for dei eldre i kommunen. Dette er etterkvart blitt ein flott tradisjon for kommunen, der både dei eldre og elevane våre koser seg i kvarandre sitt selskap.

Elevar frå både BU og HE har og i år vore til London og hatt utplassering i bedrifter der. Veldig spennande og lærerikt for elevane, som får møte andre kulturar og anna språk inn i deira fagfelt. Elevane som har vore med på dette kan ikkje få rost dette nok, har vore veldig inspirerande for vidare utdanning.

kontaktpersonar

Avd.leiar HO og FBIE
Profilbilde av  Guro Betten
Guro Betten
454 63 175

VEGEN VIDARE

Etter 2 år i lære kan du velja å gå ut i lære eller ta påbygging til generell studiekompetanse (Vg3).