Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Me tilbyr: 

  • Vg1 Helse- og Oppvekstfag (HO)
  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar
  • Vg2 Helsefagarbeidar

På Fitjar vgs har me eit godt samarbeid med bedrifter, kommunar og helseforetak i distriktet. Dette gjev eit godt grunnlag for fagleg utvikling.

Søk skuleplass

Kvifor velje helse- og oppvekstfag?

Ynskjer du å arbeide med menneske i alle aldrar og med ulike hjelpebehov ? Kanskje du trivst når ingen arbeidsdagar er like og det oppstår nye situasjonar kvar dag? Då kan helse- og oppvekstfag vera noko for deg !

Kva kan du bli?

Du kan velje mellom mange yrke og arbeidsplassar innan helse- og oppvekstfag, både i privat og offentleg sektor. Du kan bli alt i frå ambulansesjåfør til hudpleiar, eller kanskje tannhelsesekretær? Fleire valg finn du på vilbli.no 

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Norsk 2 2
Matematikk 3 0
Engelsk 3 3
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 2
Felles programfag 17 17
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetall per uke 35 35

Første året

HO2018-1.jpg

Me starter oftast året med tema "yrke  i tidlegare tider". Me besøker mellom anna Årskog museum og ser og høyrer korleis det var i trenge hjelp av datidas helsevesen.

Sein haust/tidleg vinter har Vg1 HO og Vg2 Helsearbeidar eit samarbeidsprosjekt på HSH. Me får då benytte oss av lokala og utstyret til sjukepleiarhøgskulen, og Vg2 instuerar Vg1-elevane i ulike prosedyrar. Veldig kjekt og lærerikt for både Vg1 og Vg2.

Det er to gode praksisperiodar der elevane får prøve seg på ulike yrkesmuligheter. Dei fleste får prøvd seg i skule, barnehage og i sjukeheimar, men og nokre innanfor andre yrke; hudpleiar, apotekteknikkar mm. 

Ellers har Vg1-klassane gode tradisjonar for å hente inn fagkompetanse for å sjå på ulike yrkesvegar. Til dømes har ambulansetenesta vore innom og informert og vist fram utstyr som ein treng i yrket som ambulansearbeidar. 

Sosiale turar til Bergen kombinert med godt fagleg innhald er og med på å gi elevane variert undervisning og skapar godt samhald mellom elevane.

Andre året

BU2018-1.jpg

Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag:

Starter året med ein bli-kjend tur til Huglo. Elevane får då frå fyrste stund prøve seg som ansvarlege i å planleggje, gjennomføre og evaluere ulike aktivitetar, servering, overnatting og alt som høyrer med til ein slik tur.

Barne- og ungdomsarbeidarklassen (BU) jobbar tett opp mot praksisfeltet gjennom å invitere inn barnehagar til eventyrstund, matlaging (fiskesprell) og andre aktivitetar. I tillegg er dei ute på mange skular og gjennomfører aktivitetsdagar for ulike skuleklassar. Dette er svært populært og ikkje minst veldig lærerikt i forhold til yrket som barne- og ungdomsarbeidar.

Gjennom heile året har BU fokus på å hjelpe barn og unge i andre land som ikkje har eit like velfungerende velferdssystem som oss. Gjennom dei siste 10 åra har klassen samla inn, besøkt og rusta opp ein barneheim og ein sjukeheim i Ukraina. Det er rørande å sjå og høyra forteljingane etter at våre elevar har besøkt dei, og dette er noko som gir våre elevar varige spor.

HE2018-1.jpg

Vg2 Helsefag

Me er så heldige og har fått til praksisplassar for våre elevar på Stord sjukehus. I tillegg til praksis på dei fleste sjukeheimane i distriktet gir praksisen på sjukehuset elevane våre god innsikt i mangfaldet av yrkesmoglegheiter som helsefagarbeidar. Tilbakemeldingane frå sjukehuset er og at våre elevar er fagleg svært flinke og er eit godt bidrag inn i det arbeidet som skal utførast på sjukehuset.

Kvar haust inviterer klassen inn til eldredag på skulen, der klassen bidreg til underhaldning og bespisning for dei eldre i kommunen. Dette er etterkvart blitt ein flott tradisjon for kommunen, der både dei eldre og elevane våre koser seg i kvarandre sitt selskap.

Elevar frå både BU og HE har og i år vore til London og hatt utplassering i bedrifter der. Veldig spennande og lærerikt for elevane, som får møte andre kulturar og anna språk inn i deira fagfelt. Elevane som har vore med på dette kan ikkje få rost dette nok, har vore veldig inspirerande for vidare utdanning.

kontaktpersonar

VEGEN VIDARE

Etter 2 år i lære kan du velja å gå ut i lære eller ta påbygging til generell studiekompetanse (Vg3).