Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du informasjon om personar som kan hjelpa deg.

Sosialrådgjevar

Ena sine oppgåver er omtrent slik du er van med at sosiallærar på ungdomsskulen gjorde.

Dersom du har problem med skulefaga, t.d. matematikkvanskar eller lese- og skrivevanskar,  kan ho hjelpa til med at du får tilrettelegging og hjelp.

Har du problem med å konsentrera deg om skulegongen? Kom innom og ta ein prat.

Ena kan òg kontakte helsesøster, oppfølgings- og PP-tenesta eller andre instansar som kan hjelpa deg. 

Rådgjevar
Profilbilde av Ena Ulversøy

Ena Ulversøy

Send e-post 97585153
Ring 53 45 78 16

 

 Helsesøster

På Fitjar vidaregåande skule kan du snakka med helsesøster Linn Therese to-tre dagar i veka. Du kan snakka om alt du ønskjer. Helsesøster har teieplikt.

Du kan få rettleiing om prevensjon, fysisk og psykisk sjukdom, sex og samliv, vanskelege ting, og mykje anna. Hos helsesøster kan du ta urinprøve for å sjekka om du er gravid, eller har urinvegsinfeksjon. Me har også plaster og bandasjar, samt blodtrykksapparat.

Helsesøster deltek i ressursteam ved skulen, saman med rektor, OT/PPT, sosiallærar og avdelingsleiarar. Her jobbar me tverrfagleg for at elevane skal få det betre på skulen.

Av og til samarbeider helsesøster med for eksempel foreldre, fastlege, Nav, DPS eller BUP.

Studierådgjevar

Dette kan du få hjelp til

Hilde Førre har ansvar for elevråd og elevdemokrati og søknad til høgskular og universitet. Ho kan og hjelpa deg med søknad til folkehøgskule, søknad til vidaregåande skule, ordinær søknad og læreplass.
(Sosialrådgjevar Ena Ulversøy har ansvar for alle særskilt søknader).

Kontakt Hilde Førre

Studierådgjevar
Profilbilde av Hilde Førre

Hilde Førre

Send e-post

Elevrådet

Elevrådet representerer elevane ovanfor rektor og leiinga på skulen. Er det noko du ønsker å endre på skulen,  kan du ta det opp i elevrådet. 

Elevrådet har møte  ca. ein gong i månaden, og er sett saman av ein elev frå kvar klasse.

Elevinspektør Hilde Førre deltek på møta og bringer saker frå leiinga til elevrådet og motsett.

ekoordinator og IKT-konsulent

Guro Betten er ekoordinator og kan hjelpa deg med its learning og andre programvare-spørsmål. Ho har kontor i administrasjonsgangen (2. etasje i gamlebygget)


Rolf-Atle Rolfsnes hjelper deg med alt som gjeld IKT. Han har kontor ved sida av ekspedisjonen ved inngangen til gamlebygget.