Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Prosess

Prosess

I store deler av industrien, både landbaserte og offshore, er behovet for fagskoleingeniørar med prosessfagleg kompetanse stort. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av prosess anlegg til utvikling og forsking på dette fagområde inngår i kvardagen til ein prosessteknikar.

Utdanninga tilbys som nettbasert studium hausten 2020.
Sjå informasjon om studieavgift under nettbasert studium.

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid. Fagskolen i Hordaland tilbyr eit toårig heiltidsstudium og treårig nettbasert studium. Tilbodet alternerer mellom å starte opp som nettbasert eller heiltidsstudium. 

Behovet for fagskoleingeniørar med prosessfagleg kompetanse er aukande i store delar av industrien, både on- og offshore. Dei viktigaste arbeidsområda for ein fagskoleingeniør frå kjemi/prosess er i første rekkje innan prosessindustri, kjemi- og næringsmiddelindustri på land og offshore. Utdanninga kvalifiserer til stillingar i privat og offentleg sektor. Fagskoleingeniørar med fordjuping i prosess er kvalifisert for stillingar som førstelinjeleiarar, arbeidsleiarar, drifts assistentar, skiftleiare, tekniske assistentar, vedlikehaldsleiar og inspektør.

Søkjarinformasjon Studiestad Nordnes Nettbasert studium

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev
eller
> minst 5 års relevant arbeidserfaring utan fagbrev.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføra fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve. Vidaregåande utdanning innan teknikk og industriell produksjon kvalifiserer for opptak til studiet.

 

Utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk, programområde Overflateteknikk: Industrimålarfaget

Utdanningsprogram elektrofag, programområde Automatisering: Automatiseringsfaget

Utdanningsprogram elektrofag, programområde Elenergi: Elektrikarfaget

Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, programområde Brønnteknikk: Boreoperatørfaget, Brønnfaget

Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, programområde Industriteknologi:  Grafisk produksjonsteknikk, Industriell matproduksjon, Industrimekanikarfaget, Industrimontørfaget, Industrirørleggjarfaget, Platearbeidarfaget, Produksjonsteknikkfaget, Sveisefaget

Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, programområde Kjemiprosess: Kjemiprosessfaget

Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, programområde Laboratoriefag: Laboratoriefaget.

Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, Gjenvinningsfaget

 

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Send oss ein e-post

Læringsutbytte

 • Kandidaten:
  har kunnskap om kjemiske og fysikalske prosesser som skjer ved fremstilling av produkter; fra råvare til ferdig produkt
  har kunnskap om prosessteknikker, som rensing, analyse og transport innenfor det prosesskjemiske anlegget
  har kunnskap om prosesser og prosesskjemiske maskiner som er nødvendig for å gjennomføre kjemiske reaksjoner
  har kunnskap om instrumenter for måling, styring og regulering av driftsparametere i et kjemisk anlegg
  har kunnskap om kjemiske produkters livsløp og den miljømessige konsekvensen ved fremstilling, bruk og avhending
  har kunnskap om eksponeringsfaktorer i prosessindustrien og de vanligste risikoreduserende tiltak
  har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
  har kunnskap om nyskaping, etablering, ledelse og drift av virksomheter innenfor prosessindustrien
  kan vurdere og sikre at alle trinn i prosessen utføres i henhold til lover som gjelder for prosessindustrien, samt for helse, miljø og sikkerhet (HMS), og tilhørende forskrifter, samt nasjonale og internasjonale standarder innen prosessindustrien
  har kunnskap om prosessindustrien og kjennskap til yrkesfeltet, samt kjennskap til samarbeid med andre yrkesfelt, som petroleums- og næringsmiddelindustrien
  kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen prosessindustrien
  kjenner til prosessindustriens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
  har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen prosessindustrien
 • Kandidaten:
  kan gjøre rede for sine faglige valg når en skal sette prosessystemer i drift, på grunnlag av teorier, beregninger og utstyrsforståelse
  kan drive intern og ekstern opplæring
  kan bidra til nyskaping, etablering, ledelse og drift av virksomheter innen prosessindustrien gjennom å reflektere over egen praksis
  kan reflektere over prosessen som helhet og kan justere den faglige utøvelsen under veiledning
  kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
  kan finne og henvise til prosessteknisk informasjon og vurdere relevansen for en prosessfaglig problemstilling
  kan kartlegge prosesskjemiske og -industrielle situasjoner og identifisere problemstillinger knyttet til parametere i prosessen ved å utarbeide og følge opp systemer for kvalitet (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS), og ved behov iverksette tiltak
 • Kandidaten:
  kan planlegge og gjennomføre kjemiske beregninger, analyser og prosesstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene, og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
  kan utføre sitt arbeid på en teknisk, sikkerhetsmessig og økonomisk forsvarlig måte etter kunders behov
  kan bygge relasjoner med fagfeller innen prosessfaget, samt med eksterne målgrupper i petroleums- og næringsmiddelindustrien og virksomheter med kjemisk og prosessteknisk kompetanse
  kan utveksle synspunkter med andre som har praktisk og teoretisk bakgrunn innenfor prosessbransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
  kan bidra til organisasjonsutvikling