Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Maskinteknikk

Maskinteknikk

Maskinteknikk er ein spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk. Etter fullført studium vil ein vere i stand til å kunne planleggje, leie og kontrollere eigne og andre sine arbeidsoppgåver. 

For studieåret 2021-22 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heltidsstudium og som nettbasert studium, ved studiestad Nordnes og som eit samlingsbasert studium over 2 år ved studiestad Stord.

Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2021
Sjå informasjon om studieavgift under nettbasert studium.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Automatisering
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Billakkererfaget
 • Bilskadefaget
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Elektriker
 • Finmekanikerfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Hjulutrustningsfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrioppmålingsfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Industrisømfaget
 • Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
 • Industritekstilfaget, fiskeredskap
 • Industritekstilfaget, garnframstilling
 • Industritekstilfaget, trikotasje
 • Industritekstilfaget, veving
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Laboratoriefaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Låsesmedfaget
 • Maritim innredning
 • Matrosfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormannfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Motorsykkelfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Reservedelsfaget
 • Rørleggerfaget
 • Serigrafifaget
 • Støperifaget
 • Sveisefaget
 • Termoplastfaget
 • Trykkerfaget
 • Verktøymakerfaget

 NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. oktober.

eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over). 

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Du finn meir info om dette her.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søkjarinformasjon Send oss ein e-post

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. Fagskolen tilbyr eit toårig heiltidsstudium og treårig nettbasert studium i fordjuping maskinteknikk ved studiestad Nordnes.
For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane.

På studiestad Stord tilbyr vi et toårig samlingsbasert heiltidsstudium. Da er det samling frå måndag til fredag kvar tredje veke, så kan ein jobbe ved sida av studiane. Samlingane på skole vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar.

Mellom samlingane blir læringsplattforma Its learning og ulike former for nettundervisning brukt.

Som fagskoleingeniør innan maskin er du kvalifisert for stillingar som konstruktør, arbeidsleiar, driftsleiar, vedlikehaldsleiar eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også blir brukt i en Bachelorgrad ved enkelte høgskolar.

Studiestad Nordnes Studiestad Stord Nettbasert studium Vegen vidare

 

Læringsutbytte

 • Kandidaten:
  • har kunnskap om begreper som nyttes innen maskinteknikk, beregningsmodeller, konstruksjonsverktøy og –teknikker, produksjonsteknikker, -utstyr og -prosesser som benyttes for å utvikle produkter innen mekanisk industri og petroleumsindustrien
  • har kunnskap om vedlikeholdsstrategier
  • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
  • har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring
  • har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt
  • kan vurdere eget arbeid i henhold til normer, standarder, lover og forskrifter som gjelder for maskintekniske installasjoner og om nødvendige miljømessige hensyn er ivaretatt
  • har kunnskap om mekanisk industri og de ulike yrkesfelt innenfor denne industrien
  • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen mekanisk industri med litteratur og relevante fora innenfor bransjen, slik at en kan holde seg faglige oppdatert
  • kjenner til den mekaniske industriens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, spesielt med tanke på maskinteknikk
  • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen mekanisk industri og maskinteknikk

 • Kandidaten:
  • kan gjøre rede for valg av konstruksjonsverktøy, løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes i konstruksjonsarbeid i maskinteknikkfaget
  • kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
  • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt
  • kan reflektere over tekniske og miljømessige aspekter ved sin faglige utøvelse og under veiledning forbedre og videreutvikle løsningene
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til maskinteknikk og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
  • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innenfor konstruksjon og produksjon av maskintekniske produkter og behov for iverksetting av tiltak
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg

 • Kandidaten:
  • kan planlegge, prosjektere og gjennomføre maskintekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt
  • kan utføre arbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen maskinteknikk og på tvers av fag som logistikk, vedlikehold og kvalitetssikring, petroleumsteknologi og ledelsesfag, samt med eksterne målgrupper som myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
  • kan utveksle synspunkter på maskintekniske problemstillinger med andre med bakgrunn innenfor maskinteknikkbransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
  • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen maskinteknikkfaget som kan føre til nyskapning og innovasjon

meir informasjon om studiet

Informasjon om utstyr og bokliste til denne utdanninga finn du her 

Utstyr og bokliste