Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Maskinteknikk med iso-fag

Maskinteknikk med iso-fag

Ei spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. 

Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2022.

 

Som fagskoleingeniør med fordjuping i maskinteknikk med ISO-fag er du kvalifisert for stillingar som konstruktør, arbeidsleiar, driftsleiar, vedlikehaldsleiar eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også bli brukt i en Bachelorgrad ved enkelte høgskolar.

Søkjarinformasjon Studiestad Stord

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev
eller
realkompetansetilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetansei felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hunsøker studieplass.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføra fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

 

 • Stillasbyggjarfaget
 • Industrimålarfaget
 • Målarfaget
 • Isolatørfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Industrimekanikarfaget
 • Kran- og lyfteoperasjonsfaget
 • Produksjonsteknikkfaget

 

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Send oss ein e-post

LÆRINGSutbytte

 • Kandidaten
  har kunnskap om begreper som nyttes innen maskinteknikk, beregningsmodeller, konstruksjonsverktøy og –teknikker, produksjonsteknikker, -utstyr og -prosesser som benyttes for å utvikle produkter innen mekanisk industri og petroleumsindustrien
  har kunnskap om vedlikeholdsstrategier
  har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
  har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring
  har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt
  kan vurdere eget arbeid i henhold til normer, standarder, lover og forskrifter som gjelder for maskintekniske installasjoner og om nødvendige miljømessige hensyn er ivaretatt
  har kunnskap om mekanisk industri og de ulike yrkesfelt innenfor denne industrien
  kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen mekanisk industri med litteratur og relevante fora innenfor bransjen, slik at en kan holde seg faglige oppdatert
  kjenner til den mekaniske industriens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, spesielt med tanke på maskinteknikk
  har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen mekanisk industri og maskinteknikk
 • Kandidaten

  • kan gjøre rede for valg av konstruksjonsverktøy, løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes i konstruksjonsarbeid i maskinteknikkfaget
  • kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
  • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt
  • kan reflektere over tekniske og miljømessige aspekter ved sin faglige utøvelse og under veiledning forbedre og videreutvikle løsningene
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til maskinteknikk og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
  • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innenfor konstruksjon og produksjon av maskintekniske produkter og behov for iverksetting av tiltak
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede val
 • Kandidaten
  kan planlegge, prosjektere og gjennomføre maskintekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt
  kan utføre arbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
  kan bygge relasjoner med fagfeller innen maskinteknikk og på tvers av fag som logistikk, vedlikehold og kvalitetssikring, petroleumsteknologi og ledelsesfag, samt med eksterne målgrupper som myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
  kan utveksle synspunkter på maskintekniske problemstillinger med andre med bakgrunn innenfor maskinteknikkbransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
  kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen maskinteknikkfaget som kan føre til nyskapning og innovasjon