Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

KEM

KEM

Krava til korleis inneklima, energieffektivitet og miljø er utforma når det gjeldar bygg blir stadig strengare og derfor blir kompetanse om energieffektive varme, kjøle- og ventilasjonsanlegg meir og meir ettertrakta. Er du interessert i en tverrfagleg utdanning med gode jobbmoglegheiter så er KEM det riktige val for deg. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nordnes.

Utdanninga tilbys som nettbasert studium hausten 2020.
Sjå informasjon om studieavgift under nettbasert studium.

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid. Fagskolen tilbyr treårig nettstøtta studium i fordjuping KEM. For dette studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Samlingane på skole vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir læringsplattforma Its learning og ulike former for nettundervisning brukt. 

 

Som fagskoleingeniør med fordjuping i KEM vil kompetansen din vere etterspurd både i privat og offentleg sektor. Det er moglegheit for å få interessante stillingar innan ulike bransjar, til dømes VVS, kulde, elektro og eigedomsdrift. Etter studiet vil ein være kvalifisert til å søkje stillingar som byggeleiar, prosjektleiar, konsulentar, eigedomsforvaltar, saksbehandlar, faglærar, eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også blir brukt i ein Bachelorgrad ved enkelte høgskolar.
 
Studiestad Nordnes Nettbasert studium

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev
eller
> minst 5 års relevant arbeidserfaring utan fagbrev.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføra fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk, programområde Klima-, energi- og miljøteknikk: Røyrleggjarfaget, Ventilasjons- og blekkslagarfaget.

Utdanningsprogram elektrofag, programområde Elenergi: Elektrikarfaget, Energimontørfaget, Energioperatørfaget.

Utdanningsprogram elektrofag, programområde Kulde og varmepumpeteknikk: Kulde-og varmepumpemontørfaget    

Utdanningsprogram elektrofag, programområde Automatisering: Automatiseringsfaget                                                                   

Utdanningsprogram bygg-og anleggsteknikk, programområde byggdrifter:Byggdrifterfaget.                                                           

Utdanningsprogram bygg-og anleggsteknikk, programområde Isolatørfaget: Isolatørfaget.                                                                                 

Utdanningsprogram teknikk og industriellproduksjon, programområde Industriteknologi: Industrimekanikar, Industrirøyleggjar, Industrimontør.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Send oss ein e-post

læringsutbytte

 • Kandidaten
  • har innsikt i de globale og nasjonale klimautfordringene samt en utvikling med stadig skjerpede krav til energieffektive- og optimaliserte tekniske installasjoner i bygg
  • har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor klima, energi og miljø i bygg
  • har bransjerelatert kunnskap om tekniske installasjoner og grensesnitt mellom fagene som inngår i byggeprosessen
  • har kunnskap om risikovurdering rundt valg og tverrfaglige løsninger
  • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet som regulerer arbeidet i KEM-bransjen
  • har bransjerelatert kunnskap om ledelse, økonomi og markedsføring
  • kan vurdere eget arbeid i forhold til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i bedrifter på en forsvarlig måte
  • kjenner til KEM-bransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innenfor KEM-bransjen
  • kan oppdatere sin KEM-faglige kunnskap i takt med den teknologiske utvikling innenfor bransjen
  • kan oppdatere sin KEM-faglige kunnskap ved kombinasjon av ny teori og praksis med egne erfaringer fra næringslivet
 • Kandidaten
  • kan gjøre rede for sine faglige valg i forhold til at energikrav ikke skal gå på bekostning av funksjon, et godt inneklima eller andre viktige kvaliteter
  • kan anvende gjeldende relevant lovverk, veiledninger, standarder og normer til kartleggingsarbeid
  • kan gjøre rede for sine faglige valg, reflektere over dem og stimulere til bevisstgjøring, nyskapning og innovasjon innenfor bransjen.
  • kan anvende faglig kunnskap i forhold til utarbeidelse av økonomiske kalkyler og anbud
  • kan anvende relevante faglige IKT-verktøy innen bla. a. beregning, konstruksjon, design samt planlegging
  • kan anvende faglig kunnskap ved utførelse av tekniske spesialist- og lederoppgaver innen KEM
  • kan gjøre rede for sine faglige valg i forhold til ulike kvalitetssikringssystemer
  • kan kartlegge en situasjon og vurdere og identifisere behov for iverksetting av tiltak, som ansvarlig for egen og andres sikkerhet
 • Kandidaten
  • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver med å prosjektere, planlegge gjennomføring, lede installasjon og igangkjøring samt dokumentere energi- og klimavennlige installasjoner i bygg, alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • kan utføre arbeidet på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte
  • kan bidra til organisasjonsutvikling i de markedsmessige mulighetene og utfordringene som KEM-bransjen har
  • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for KEM-bransjen
  • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor byggebransjen, og som mellomleder delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
  • kan bidra til organisasjonsutvikling ved samarbeide internt og eksternt, utvikling av team samt ledelse og deltakelse i gruppeprosesser
  • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og kan derved utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø
  • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper innenfor byggebransjen