Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elkraft

Elkraft

Noreg som energinasjon har lange tradisjonar innan produksjon og forbruk av elektrisk kraft basert på vasskraft. Det vil seie at ei utdanning innan elkraft er ei utdanning innan eit fagområde som har ein dominerande posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av elektriske anlegg til utvikling og forsking på dette fagområdet har i alle år inngått i kvardagen til ein elkraftteknikar. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nordnes og på Stord.

Utdanninga tilbys som heltidstudium og nettbasert studium hausten 2020.
Sjå informasjon om studieavgift under nettbasert studium.

 

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på heiltid. Fagskolen tilbyr eit toårig heiltidsstudium og treårig nettbasert studium i elkraft på studiestad Nordnes. For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning. På studiestad Stord tilbyr vi et toårig samlingsbasert heiltidsstudium. Da er det samling frå måndag til fredag kvar tredje veke, så kan ein jobbe ved sida av studiane. Hausten 2020 tilbyr fagskolen både heiltids- og nettbasert studium ved studiestad Nordnes og på Stord. 

Utdanninga gir gode jobbmoglegheita innan elektroteknisk industri og prosessindustri. Som fagskoleingeniør innan elkraft er ein kvalifisert for mange ulike stillingar og arbeidsområde, som for eksempel installasjons bedrifter, energiverk og elektroteknisk rådgjeving. Vidare kvalifiserer utdanninga også for arbeid innan handel og for stillingar som konstruktør, planleggjar, serviceteknikar og faglærar i den vidaregåande skolen.

Send oss ein e-post Søkjarinformasjon Studiestad Nordnes Studiestad Stord Nettbasert studium

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev
eller
> minst 5 års relevant arbeidserfaring utan fagbrev.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

 - Utdanningsprogram elektrofag, programområde Automatisering: automatiseringsfaget, fjernstyrte undervann operasjonar, tavlemontørfaget, viklarfaget
 - Utdanningsprogram elektrofag, programområde Elenergi: elektrikarfaget, elektroreparatørfager, energimontørfaget, energioperatørfaget, heismontørfaget, signalmontørfaget, togelektrikarfaget.

 
Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Vegen vidare

Læringsutbytte

 • Kandidaten:
  • har kunnskap om elektrotekniske begreper, teorier, beregningsmodeller, komponenter, prosesser og verktøy som benyttes innen elkraftsystemer
  • har kunnskap om måle-, analyse- og beregningsverktøy for elektriske systemer og elektroniske kommunikasjonssystemer
  • har kunnskap om energieffektiviseringstiltak
  • har kunnskap om drift og vedlikehold av elektriske anlegg
  • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon, HR-funksjon og ledelse samt markedsføringsledelse
  • har kunnskap om entrepriseformer, kontraktstandarder samt innkjøpsordninger
  • har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring
  • har kunnskap om risikovurdering i alle faser av kundeoppdrag og prosjekter
  • har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt knyttet opp mot bygging av elektriske anlegg i bygge- og anleggsprosjekter
  • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende elektrotekniske forskrifter, normer, lover, forskrifter og krav med fokus på elsikkerhet og personsikkerhet som gjelder for elektrotekniske systemer
  • har kunnskap om ulike virksomheter og aktører innen elkraftsystemer og kjennskap til yrkesfeltet
  • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor elkraftsystemer gjennom faglitteratur og relevante fora innenfor bransjen
  • kan holde seg faglige oppdatert, omstille seg og heve sin kompetanse i takt med den teknologiske utvikling
  • kjenner til elkraftbransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet lokalt, nasjonalt, internasjonalt innen kraftproduksjon, distribusjon og elektrisk installasjon
  • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen elkraftsystemer

 • Kandidaten:
  • kan gjøre rede for sine faglige valg i planlegging, prosjektering og verifisering av elektrotekniske anlegg ved hjelp av lov- og forskriftskrav, elektrotekniske beregninger, relevante instrumenter og programvare
  • kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
  • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt og sette dette i sammenheng med elektriske anlegg i bygge- og anleggsvirksomhet
  • kan utarbeide og drifte kvalitetssikrings- og internkontrollsystemer tilpasset bedriftens/prosjektets størrelse og behov
  • kan praktisere god ledelse
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen elkraftsystemer og justere disse ved behov
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til elkraftsystemer og vurdere relevansen for elektrofaglige problemstillinger
  • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innenfor elkraftsystemer og behov for iverksetting av tiltak
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
 • Kandidaten:
  • kan utføre risikovurdering og kvalitetssikring og internkontroll for å ivareta krav til sikkerhet og kvalitet
  • kan planlegge, prosjektere og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innen elkraftsystemer alene og som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt
  • kan utføre arbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers spesifikasjoner og behov
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen elkraft - og elektronikksystemer og på tvers av fag som, bygg og anlegg og andre tekniske fag, samt med eksterne målgrupper som kunder, entreprenører, myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
  • kan utveksle synspunkter på elektrofaglige problemstillinger med andre med bakgrunn innen elektrofaget og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
  • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen elkraftsystemer som kan føre til kvalitetsheving, nyskapning og innovasjon