Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Cnc og robotteknologi

Cnc og robotteknologi

Computer Numerical Control (CNC, datamaskinbasert numerisk styring) er maskinar som ved hjelp av ein datastyrt maskin kan serieprodusere komplekse delar i metall eller andre materialar innan mekanisk produksjon og treforedling. Dette er ei spennande utdanning som gir ein fleirfagleg kompetanse innanfor maskinfag, elektrofag og informasjonsteknologi. Utdanninga blei utvikla for å møte industrien sitt behov innan elektromekanisk produksjonsprosessar.

Utdanninga tilbys som nettbasert studium hausten 2020.
Sjå informasjon om studieavgift under nettbasert studium.

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. Fagskolen tilbyr eit toårig heiltidsstudium og treårig nettbasert studium i fordjuping CNC og robotteknologi. For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Samlingane på skole vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir læringsplattforma Its learning og ulike former for nettundervisning brukt. 

Studiet utdannar fagpersonar som kan drifte og vedlikehalde industribedrifters CNC-maskinar og robotlinjer. Fagskoleingeniørar innan CNC og robotteknologi vil kunne inneha leiande stillingar i bedrifta sitt tekniske team og leie tekniske tilsette innanfor sitt fagfelt. Etter studiet vil ein vere kvalifisert til å søke stillingar i følgjande bransjar: kjemisk-, mekanisk-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri samt oljeverksemd, logistikk og lagersystem.

Søkjarinformasjon Studiestad Nordnes Nettbasert studium

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev 
eller
> minst 5 års relevant arbeidserfaring utan fagbrev.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve. Vidaregåande utdanning innan teknologi, industri og produksjonsteknikk (TIP) kvalifiserer for opptak til studiet.

Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, programområde Industriteknologi: Aluminiumskonstruksjonsfaget, CNC-maskineringsfaget, Dimensjonskontrollfaget, Finmekanikarfaget, Grafisk produksjonsteknikk, Industriell matproduksjon, Industriell overflatebehandling, Industrimekanikarfaget, Industrimontørfaget, Modellbyggjarfaget, Motormekanikarfaget, NDT-kontrollørfaget, Plastmekanikarfaget, Platearbeidarfaget, Produksjonsteknikkfaget, Serigrafifaget, Støyperifaget, Sveisefaget, Verktøymakarfaget.
Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, programområde Arbeidsmaskinar: Anleggsmaskinmekanikarfaget
Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, Programområde Brønnteknikk: Boreoperatørfaget, Brønnfaget 
Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, Programområde Industritekstil og design: Industrisaumfaget, Industritekstilfaget,
Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, Programområde Industriell møbelproduksjon: Industrisnikkarfaget
Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, Programområde Maritime fag: Motormannfaget
Utdanningsprogram elektrofag, programområde Automatisering: automatiseringsfaget.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Send oss ein e-post

Læringsutbytte

 • Kandidaten:
  har kunnskap om igangsetting, drift og vedlikehold av roboter, CNC-maskiner, additiv tilvirkning og automatiserte anlegg med robotisering og CNC-celler
  har kunnskap om økonomistyring, organisasjoner, HR-funksjoner og ledelse samt markedsføring
  har kunnskap om prosjektstyring og kvalitetsstyring samt HMS
  har kunnskap om generell logistikk og produksjonsflyt knyttet til eget fagområde
  kan vurdere eget arbeid og planlegge vedlikeholdsarbeid i henhold til normer, standarder, lover, forskrifter og teknisk dokumentasjon
  har kunnskap om kalibrering og etablering av sporbarhet i målinger
  kan oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper innenfor robotisering og CNC med faglitteratur, teknisk dokumentasjon og relevante fora innenfor bransjen, slik at en holder seg faglig oppdatert og kan omstille seg og heve sin kompetanse i takt med den teknologiske utviklingen i bransjen
 • Kandidaten:

  • kan gjøre rede for sine faglige valg av konstruksjonsverktøy, løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes innen fagområdet, både de mekaniske og de automatiserte delene av anleggene
  • kan gjennomføre vedlikeholdsarbeid innenfor robotisering og CNC, og gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
  • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt
  • kan gjøre rede for det måletekniske fundamentet, vurdere og kvalitetssikre målesystemer, usikkerhetsberegninger og behandle måleresultater
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen robotteknologi og CNC-maskiner og justere den ved behov for optimalisering av robot- og CNC-celler
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til robotteknologi og CNC-maskiner og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
  • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innenfor konstruksjon og produksjon av bedriftens produkter og behov for iverksetting av tiltak i robot- og CNC-celler
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
 • Kandidaten:

  • kan planlegge, prosjektere, gjennomføre løsninger for enkeltstående roboter og CNC-maskiner, robot- og CNC-celler, alene og som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt
  • kan sette opp en stikkprøveplan for en produksjon
  • kan planlegge og utføre vedlikeholdsarbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen CNC og robotteknologi og på tvers av fag som elektro, automatisering, maskin og datateknikk, samt med eksterne målgrupper som myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
  • kan utveksle synspunkter på problemstillinger innenfor CNC og robotteknologi med andre med bakgrunn innenfor bransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
  • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi som kan føre til nyskapning og innovasjon innen robotteknologi og CNC