Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

BYGG

BYGG

Byggebransjen er ein stor og viktig samfunnsmessig bransje. Utviklinga innan bygg skjer i høgt tempo. Næringslivet har med andre ord stadig behov for nye fagskoleingeniørar som kan berekne, planleggje og koordinere. Dette er ei spennande utdanning innanfor eit fagområde som samfunnet og næringslivet har stor behov for. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nordnes.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heltidsstudium og som nettbasert studium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2022
Sjå informasjon om studieavgift under nettbasert studium.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Anleggsmaskinfører
 • Asfaltfaget
 • Banemontør
 • Byggdrifterfaget
 • Betong
 • Feierfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Glassfaget
 • Industrimalerfaget
 • Isolatørfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Malerfaget
 • Murer
 • Rørleggerfaget
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerdager
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Trevare og bygginnregningsfaget
 • Trelastfaget
 • Tømrer
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Veg- og anleggsfaget

 NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. oktober.

eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over). 

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Du finn meir info om dette her.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søkjarinformasjon

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid.
Fagskolen tilbyr eit toårig heiltidsstudium og eit treårig nettbasert studium i fordjuping bygg. For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Samlingane på skole vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir læringsplattforma Its learning og ulike former for nettundervisning brukt. 

Som fagskoleingeniør innan bygg kommer du til å jobbe med produksjon, innkjøp og personressursar. Dei viktigaste arbeidsområda for ein fagskoleingeniør er hovudsakeleg innan entreprenørverksemd, kommunalteknikk og eigne bedrifter. Etter fullført studium er ein kvalifisert for stillingar som byggleiar, konstruktør, oppsynsmann og kontrollør, kommuneteknikar, faglærar eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også brukas i en Bachelorgrad ved enkelte høgskolar.
 
Studiestad Nordnes Nettbasert studium

 

Send oss ein e-post

læringsutbytte

 • Kandidaten
  • har kunnskap om byggeteknikker, materialer, begreper, teorier, beregningsmodeller og verktøy for å kunne prosjektere bygg i tiltaksklasse 1
  • har kunnskap om økonomistyring, personalledelse, markedsføringsledelse og bransjenormer for å kunne lede byggeprosjekter inntil tiltaksklasse 2
  • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav innen byggebransjen; som krav til kvalitetssikring og dokumentasjon
  • har kunnskap om byggebransjen og om hva som inngår i et byggeprosjekt
  • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap ved å følge med på nye krav til bygg, nye materialer og teknikker gjennom kurs og videreutdanning, faglig litteratur og lovverk
  • kjenner til byggebransjens historie med tidligere byggeskikker og teknikker, for å kunne ivareta bygningstradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen byggebransjen

 • Kandidaten
  • kan gjøre rede for valg om konstruksjoner og materialer til å beregne og velge løsninger som oppfyller byggetekniske krav
  • kan bidra til ledelse og drift av en byggeprosess på en mest mulig effektiv, økonomisk og sikker måte
  • har innsikt i Plan- og bygningsloven med relevante forskrifter til å utarbeide og behandle byggesøknader
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse opp mot gjeldende lovverk og justere denne under veiledning
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff, som regelverk, avtaleverk og forskrifter og vurdere relevansen for byggfaglige problemstillinger
  • kan kartlegge en situasjon, som å gjennomføre en tilstandsanalyse på et bygg, og identifisere faglige problemstillinger og iverksette eventuelle byggetekniske tiltak
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.

 • Kandidaten
  • kan planlegge og gjennomføre en byggeprosess alene eller som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer, som klare ansettelses- og arbeidsforhold og med tanke på samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn både nasjonalt og internasjonalt
  • kan som ansatt i et firma med nødvendige godkjenninger både søke om, prosjektere og lede utførelsen av større og mindre byggeprosjekter etter kunders behov, samt vurdere behov for vedlikehold på bygg og planlegge og lede gjennomføringen av vedlikeholdsarbeid i samarbeid med eiere og eventuelle bygningsmyndigheter
  • kan prosjektere og lede gjennomføring av ulike typer byggeprosjekter der det blir gjennomført livsløpsanalyser og vurdert energiforbruk, miljøbelastninger og økonomi, med ryddige ansettelses- og arbeidsforhold
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen byggebransjen og på tvers av fag, samt med byggherrer og myndigheter for å utvide egen kunnskap
  • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor byggebransjen og delta i diskusjoner om optimale løsninger på utfordrende byggeprosjekter
  • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen byggfaget, som kan føre til nyskapning og innovasjon innenfor bransjen

Meir informasjon om studiet

Informasjon om utstyr og bokliste til denne utdanninga finn du her 

Utstyr og bokliste