Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

AUTOMATISERING

AUTOMATISERING

I store delar av industrien, både landbasert og offshore, er behovet for teknikarar med kompetanse på automatisering stor. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av automatiserte anlegg, til utvikling og forsking på fagområdet, inngår i kvardagen til ein automatiseringsteknikar. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nordnes.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2022.
Sjå informasjon om studieavgift under nettbasert studium.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Automatiseringsfaget
 • Avionikerfaget
 • CNC maskineringsfaget
 • Dataelektroniker
 • Elektrikarfaget
 • Elektroreparatørfager
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Fjernstyrte undervann operasjonar
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Heismontørfaget
 • Industrimekanikar,
 • Kulde- Og Varmepumpemontørfaget
 • Låsesmedfaget
 • Maritim elektrikerfaget 
 • Ndt-kontrollørfaget
 • Produksjonselektroniker
 • Romteknologi
 • Signalmontørfaget
 • Sveisarfaget 
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontør 
 • Togelektrikarfaget
 • Viklarfaget
 • Vikler- og transformatormontørfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. oktober.

eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over). 

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Du finn meir info om dette her.


Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring. 

Søkjarinformasjon Send oss ein e-post

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på heiltid.
Fagskolen tilbyr eit toårig heiltidsstudium og treårig nettbasert studium i automatisering.
For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning. Mellom samlingane blir læringsplattforma Its learning og ulike former for nettundervisning brukt. Automatiseringsstudiet har laboratorieøving i alle fordjupings- og linjefag. 

Utdanninga er veldig tverrfagleg og automatisering er en del av dei fleste bransjar derfor er ein fagskoleingeniør innan automatisering kvalifisert for mange ulike stillingar og arbeidsområde, som for eksempel, automatiseringsleiar, innan planlegging, service og sal, innan olje/prosessindustri, elektromekanisk og elektrisk industri og byggautomatisering. I tillegg til dei nemne kvalifiserer utdanninga også for å bli faglærar i vidaregåande opplæring.

Nettbasert studium Vegen vidare Studiestad Nordnes

Les også: Cyberfysisk laboratorium

læringsutbytte

 • Kandidaten
  • har kunnskap om elektrotekniske begreper, teorier, beregningsmodeller, styrings- og reguleringsprinsipper, prosesser, komponenter og verktøy benyttet i automatiserte anlegg og -systemer
  • har kunnskap om måle-, analyse- og beregningsverktøy for automatiserte- og elektriske systemer og elektroniske kommunikasjonssystemer
  • har kunnskap elektrotekniske komponenter til bruk i automatiserte produksjonslinjer og prosessanlegg
  • har kunnskap om drift og vedlikehold av automatiserte anlegg, -systemer og -utstyr
  • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon, HR-funksjon og ledelse samt markedsføringsledelse
  • har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring
  • har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt knyttet til eget fagområde
  • kan vurdere eget arbeid i henhold til normer, standarder, lover og forskrifter som gjelder ved automatiserte anlegg
  • har kunnskap om automatiseringsbransjen og kjennskap til yrkesfelt innenfor denne industrien
  • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor automatisering med faglitteratur og relevante fora innenfor bransjen, slik at en kan holde seg faglige oppdatert og kan omstille seg og heve sin kompetanse i takt med den teknologiske utvikling
  • kjenner til automatiseringsbransjens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen automatisering

 • Kandidaten
  • kan gjøre rede for sine faglige valg av løsninger prosesser, komponenter og verktøy som benyttes i automatiserte anlegg
  • kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
  • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt innenfor eget fagområde
  • kan reflektere over egen faglige utøvelse innen automatisering og justere denne ved behov for optimalisering av automatiserte anlegg
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til automatisering og vurdere relevansen for automatiserings- og elektrofaglige problemstillinger
  • kan kartlegge en situasjon i automatiserte produksjonslinjer og prosessanlegg og identifisere avvik og kartlegge behov for iverksetting av tiltak
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg

 • Kandidaten
  • kan planlegge, prosjektere, gjennomføre og kvalitetssikre automatiserte systemer i industri og bygg, alene og som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer som gjelder for miljø og kvalitet nasjonalt og internasjonalt
  • kan utføre arbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen automatisering og på tvers av fag som elektro, bygg og anlegg, olje og gass produksjon, samt med eksterne målgrupper som kunder, entreprenører, myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
  • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen automatisering og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
  • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen automatisering som kan føre til kvalitetsheving, nyskapning og innovasjon

meir informasjon om studiet

Informasjon om utstyr og bokliste til denne utdanninga finn du her 

Utstyr og bokliste