Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Havbunnsinstallasjoner

Havbunnsinstallasjoner

Havbunnsinstallasjoner er ei fordjuping som omfattar utstyr og operasjonar som inngår i arbeidet for å bore, installere og vedlikehalde havbotnbrønnar. Utdanning innan petroleumstekniske fag gir generell fagkompetanse som kvalifiserer til arbeid på operasjonelt leiarnivå som petroleumsfagingeniør offshore eller på land. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nygård.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heltidsstudium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2022.

Opptakskrav 

Alle søkjarar må ha fullført og bestått tverrfagleg eksamen i VG2 Brønnteknikk.
Offentleg godkjend tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan bli erstatta av kursbevis frå bestått 420 timars grunnleggande kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

Følgjande opptakskrav gjeld i tillegg til eksamen i Brønnteknikk:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. oktober i søkerår. 

Relevante fagbrev er:

 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering

Alternativt kan du ha bestått tverrfagleg eksamen i VG2 Brønnteknikk og ha et av følgjande fagbrev:

Teknikk og industriell profuksjon:

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Billakkererfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bokbinderfaget
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering
 • Bilskadefaget
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Industritekstilfaget, fiskeredskap
 • Finmekanikerfaget
 • Grafisk emballasjefaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Garverifaget
 • Hjulutrustningsfaget
 • Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
 • Industritekstilfaget, garnframstilling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrioppmålingsfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrirørleggerfaget
 • Industriell skotøyproduksjon
 • Industrisømfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Industritapetsererfaget
 • Industritekstilfaget, trikotasje
 • Industritekstilfaget, veving
 • Chassispåbyggerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Laboratoriefaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Låsesmedfaget
 • Maritim innredning
 • Motormekanikerfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormannfaget
 • Motorsykkelfaget
 • Matrosfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Reservedelsfaget
 • Serigrafifaget
 • Støperifaget
 • Sveisefaget
 • Termoplastfaget
 • Tekstilrensfaget
 • Trykkerfaget
 • Vaskerifaget
 • Verktøymakerfaget

Elektrofag

 • Automatiseringsfaget
 • Avionikerfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Heismontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Romteknologi
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget
 • Vikler- og transformatormontørfaget

eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over). 

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Du finn meir info om dette her.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søkjarinformasjon

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid.

Det er undervisning kvar dag frå måndag til fredag. Studentar som jobbar offshore med turnus 4/2 kan søke om tilrettelagt gjennomføring.

Studiestad Nedre Nygård Send oss ein e-post

lÆRINGSUTBYTTE

 • Kandidaten:

  • har kunnskap om ulike havbunnsinstallasjoner med tanke på utstyr og operasjoner i alle faser  fra komplettering av brønn og til styring og behandling av volumstrømmen i  havbunnsmonterte anlegg
  • har kunnskap om barrierefilosofi i ulike faser av installasjons- og intervensjonsprosesser
  • kan vurdere eget havbunnsfaglig arbeid i forhold til NORSOK standard og gjeldende lovverk  i lys av operasjonell sikkerhet og effektivitet
  • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet tilknyttet havbunnsinstallasjoner
  • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap eksempelvis gjennom internopplæring, forum for  erfaringslæring og nettbaserte verktøy
  • kjenner til offshoreindustriens historie både nasjonal og internasjonal, tradisjon og plass i  samfunnet
  • kjenner til offshoreindustriens egenart med hensyn til HMS, stor ulykkerisiko, arbeidsmiljø,  sikker og miljøvennlig drift, samt økonomi
  • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
  • har innsikt i egne muligheter for faglige oppdateringer og karrieremessig utvikling innen  havbunnsinstallasjonsfaget gjennom interne bedriftsprogram, akademia, samt kurs
 • Kandidaten:

  • kan gjøre rede for sine havbunnsfaglige valg, spesielt med hensyn på sikre arbeidsprosesser  og robuste løsninger
  • kan reflektere over en havbunnsoperajon og justere denne under veiledning av supervisor
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff, som i Operation & Maintenance Manual,  Piping and Instrumentation Diagram, installasjonsprosedyrer og andre oppslagsverk, og  vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
  • kan kartlegge en operasjonell situasjon og identifisere problemstillinger, både havbunnsfaglig  og operasjonsfaglig med fokus på brønnintegritet og barrierekontroll og ellers behov for  iverksetting av korrektive tiltak
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe  hensiktsmessige og begrunnede valg
 • Kandidaten:

  • kan planlegge og gjennomføre havbunnsfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som  deltaker i gruppe og i tråd med de etiske krav og retningslinjer som ivaretar miljø, personell  og materiell
  • kan utføre arbeidet etter operatørenes og leverandørenes spesifikasjoner og krav
  • kan bygge relasjoner med fagfeller på tvers av relevante fagfelt samt fagforeninger,  interesseorganisasjoner og offentlig tilsynsmyndighet
  • kan utveksle synspunkter med andre innenfor havbunnsinstallasjonsfaget og delta i utvikling  av operasjonell og sikker praksis
  • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom proaktiv bruk av prosedyrer, arbeidstillatelsessystemer  og sikker jobb analyser, samt rapportering ved bruk av stoppkort/RUH-systemer

MEIR INFORMASJON OM STUDIE

Informasjon om utstyr og bokliste til denne utdanninga finn du her 

Utstyr og bokliste