Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Boring

Boring

Fordjuping boring går djupare ned i fasane i boreoperasjonen i samband med olje- og gassbrønnar og påfølgjande klargjering for å tilfredsstille krav til teoretisk opplæring som borer og boresjef. Boreteknikaren vil også vere godt eigna til andre stillingar knytt til borevæsker, borevæskesystem, trykkontrollsystem og boreutstyr. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nedre Nygård.

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid.

Det er undervisning kvar dag frå måndag til fredag. Studentar som jobbar offshore med turnus 4/2 kan søkje om tilrettelagd gjennomføring.

Alle søkarar til Petroleumsteknologi (boring og havbotn) må dokumentere godkjend tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentleg godkjend tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan bli erstatta av kursbevis frå bestått 420 timars grunnleggande kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

 

Send oss ein e-post Søkjarinformasjon Studiestad Nedre Nygård

 

Opptakskrav 

Alle søkjarar må ha fullført og bestått tverrfagleg eksamen i VG2 Brønnteknikk.

Følgjande opptakskrav gjeld i tillegg til eksamen i Brønnteknikk:

 • Lærekontrakt som viser fullført læretid innan boreoperatør- eller brønnfaget det året det søkjast opptak til, eller
 • Minimum 5 års relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarande læreplanane i Vg1 (grunnkurs) og  Vg2 (VK1), eller
 • Fagbrev innan mekaniske fag, kjemi/prosessfag eller elektrofag 

lÆRINGSUTBYTTE

 • Kandidaten:

  • har kunnskap om hvordan man borer en brønn offshore
  • har kunnskap om boretekniske løsninger for å bore en brønn på en mest mulig sikker og effektiv måte ·
  • har kunnskap om utfordringer knyttet til boreprosessen, som fastkjøring av borestrengen, avansert brønngeometri, samt om boring på dypt vann og av brønner med høyt trykk og temperatur
  • har kunnskap om barrierefilosofi i alle faser av boreprosessen
  • kan analysere og tolke boreparametere og planlegge og iverksette nødvendige operasjonelle tiltak med tanke på sikkerhet og effektivitet i henhold til gjeldende lovverk, NORSOK- og API-standard
  • har kjennskap til borebransjen og til boreoperasjoner
  • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom eksempelvis internopplæring, forum for erfaringslæring og nettbaserte verktøy
  • kjenner til offshoreindustriens historie både nasjonal og internasjonal, tradisjon og plass i samfunnet
  • kjenner til offshoreindustriens egenart med hensyn til HMS, storulykkerisiko, arbeidsmiljø og økonomi, i tillegg til samfunnets særskilte forventning til sikker og miljøvennlig drift
  • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
  • har innsikt i egne muligheter for faglige oppdateringer og karrieremessig utvikling innen boring og brønn gjennom interne bedriftsprogram, akademia, samt kurs
 • Kandidaten:

  • kan gjøre rede for valg av boretekniske løsninger med tanke på sikre og effektive arbeidsprosesser og robuste løsninger
  • kan reflektere over utøvelsen av en boreoperasjon og justere denne under veiledning av assistent borer, borer eller boresjef
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff, i «Drilling Data Handbook» og andre oppslagsverk og boreprogrammer og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
  • kan kartlegge en operasjonell situasjon og identifisere problemstillinger, både «topside» og «downhole», med fokus på brønnintegritet og barrierekontroll og identifisere behov for iverksetting av korrektive tiltak etter gjeldende prosedyrer
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
 • Kandidaten:

  • kan planlegge og gjennomføre boretekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med de etiske krav som ivaretar miljø og personell og materiell
  • kan utføre en boreoperasjon etter operatørenes og leverandørers spesifikasjoner og krav
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen boring og retningsboring og på tvers av fagfelt, som subsea- og brønnservicepersonalet, samt fagforeninger og myndigheter
  • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor boreindustrien og delta i diskusjoner om utvikling av operasjonell og sikker praksis
  • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom proaktiv bruk av prosedyrer, arbeidstillatelse-systemer og sikker-jobb-analyser, samt rapportering ved bruk av stoppkort/RUH-systemer