Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Boring

Boring

Fordjuping boring går djupare ned i fasane i boreoperasjonen i samband med olje- og gassbrønnar og påfølgjande klargjering for å tilfredsstille krav til teoretisk opplæring som borer og boresjef. Boreteknikaren vil også vere godt eigna til andre stillingar knytt til borevæsker, borevæskesystem, trykkontrollsystem og boreutstyr. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nygård.

For studieåret 2021-22 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heltidsstudium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2021.

Opptakskrav 

Alle søkjarar må ha fullført og bestått tverrfagleg eksamen i VG2 Brønnteknikk.
Offentleg godkjend tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan bli erstatta av kursbevis frå bestått 420 timars grunnleggande kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

Følgjande opptakskrav gjeld i tillegg til eksamen i Brønnteknikk:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. oktober i søkerår. 

Relevante fagbrev er:

 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering

Alternativt kan du ha bestått tverrfagleg eksamen i VG2 Brønnteknikk og ha et av følgjande fagbrev:

Teknikk og industriell profuksjon:

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Billakkererfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bokbinderfaget
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering
 • Bilskadefaget
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Industritekstilfaget, fiskeredskap
 • Finmekanikerfaget
 • Grafisk emballasjefaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Garverifaget
 • Hjulutrustningsfaget
 • Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
 • Industritekstilfaget, garnframstilling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrioppmålingsfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrirørleggerfaget
 • Industriell skotøyproduksjon
 • Industrisømfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Industritapetsererfaget
 • Industritekstilfaget, trikotasje
 • Industritekstilfaget, veving
 • Chassispåbyggerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Laboratoriefaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Låsesmedfaget
 • Maritim innredning
 • Motormekanikerfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormannfaget
 • Motorsykkelfaget
 • Matrosfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Reservedelsfaget
 • Serigrafifaget
 • Støperifaget
 • Sveisefaget
 • Termoplastfaget
 • Tekstilrensfaget
 • Trykkerfaget
 • Vaskerifaget
 • Verktøymakerfaget

Elektrofag

 • Automatiseringsfaget
 • Avionikerfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Heismontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Romteknologi
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget
 • Vikler- og transformatormontørfaget

eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over). 

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Du finn meir info om dette her.


Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Søkjarinformasjon

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid.

Det er undervisning kvar dag frå måndag til fredag. Studentar som jobbar offshore med turnus 4/2 kan søkje om tilrettelagd gjennomføring.

Studiestad Nedre Nygård

 

Send oss ein e-post

lÆRINGSUTBYTTE

 • Kandidaten:

  • har kunnskap om hvordan man borer en brønn offshore
  • har kunnskap om boretekniske løsninger for å bore en brønn på en mest mulig sikker og effektiv måte ·
  • har kunnskap om utfordringer knyttet til boreprosessen, som fastkjøring av borestrengen, avansert brønngeometri, samt om boring på dypt vann og av brønner med høyt trykk og temperatur
  • har kunnskap om barrierefilosofi i alle faser av boreprosessen
  • kan analysere og tolke boreparametere og planlegge og iverksette nødvendige operasjonelle tiltak med tanke på sikkerhet og effektivitet i henhold til gjeldende lovverk, NORSOK- og API-standard
  • har kjennskap til borebransjen og til boreoperasjoner
  • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom eksempelvis internopplæring, forum for erfaringslæring og nettbaserte verktøy
  • kjenner til offshoreindustriens historie både nasjonal og internasjonal, tradisjon og plass i samfunnet
  • kjenner til offshoreindustriens egenart med hensyn til HMS, storulykkerisiko, arbeidsmiljø og økonomi, i tillegg til samfunnets særskilte forventning til sikker og miljøvennlig drift
  • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
  • har innsikt i egne muligheter for faglige oppdateringer og karrieremessig utvikling innen boring og brønn gjennom interne bedriftsprogram, akademia, samt kurs
 • Kandidaten:

  • kan gjøre rede for valg av boretekniske løsninger med tanke på sikre og effektive arbeidsprosesser og robuste løsninger
  • kan reflektere over utøvelsen av en boreoperasjon og justere denne under veiledning av assistent borer, borer eller boresjef
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff, i «Drilling Data Handbook» og andre oppslagsverk og boreprogrammer og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
  • kan kartlegge en operasjonell situasjon og identifisere problemstillinger, både «topside» og «downhole», med fokus på brønnintegritet og barrierekontroll og identifisere behov for iverksetting av korrektive tiltak etter gjeldende prosedyrer
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
 • Kandidaten:

  • kan planlegge og gjennomføre boretekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med de etiske krav som ivaretar miljø og personell og materiell
  • kan utføre en boreoperasjon etter operatørenes og leverandørers spesifikasjoner og krav
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen boring og retningsboring og på tvers av fagfelt, som subsea- og brønnservicepersonalet, samt fagforeninger og myndigheter
  • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor boreindustrien og delta i diskusjoner om utvikling av operasjonell og sikker praksis
  • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom proaktiv bruk av prosedyrer, arbeidstillatelse-systemer og sikker-jobb-analyser, samt rapportering ved bruk av stoppkort/RUH-systemer

Meir informasjon om studiet

Informasjon om utstyr og bokliste til denne utdanninga finn du her 

Utstyr og bokliste