Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Maskinoffiser

Maskinoffiser

Utdanning til maskinoffiser gir den teoretiske kompetansen som blir kravd for å løyse høgaste maskinoffisersertifikat (M1) etter gjeldande krav. Utdanninga går over to skoleår. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nygård.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heltidsstudium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2022.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Motormannfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

 

. eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (motormann). Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, logistikk, eller sjøfart.

 • For opptak til maskinoffiserutdanninga må den relevante yrkespraksisen bestå av minimum 24 månader relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy (fiskebåt over 10,67 meter, eller andre fartøy over 15 meter).

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søkjarinformasjon Studiestad Nygård

Studiet er på 120 studiepoeng, og er ei fulltidsutdanning over 2 år. Bestått eksamen frå utdanning dekksoffiser gir deg nødvendig kunnskap til å løyse sertifikat som styrmann/kaptein, men ein gjer merksam på dei tilleggskrav til teori, praksis/fartstid, helse og vandel som blir kravd for å løyse sertifikat (Sjøfartsdirektoratet).

Frå og med hausten 2020 er det gjort endringar i studieplanen for dekkoffiser utdanninga. Endringane fører mellom anna til at det vert ei 2-årig gjennomgåande utdanning, og at det ikkje lenger vil vere mogleg å avslutte utdanninga etter fyrste år.

 

 

Vegen vidare Send oss ein epost

Læringsutbyte

 • Kandidaten:

  har kunnskaper innen skipsteknisk drift på ledelses nivå om gir et helhetlig og reflektert perspektiv på fagområdene maskineri, elektriske og elektroniske anlegg, vedlikehold og reparasjoner, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
  har kunnskaper innen redskapsfagene matematikk, fysikk, norsk, samt maritim engelsk og ledelse og økonomi knyttet til drift og operasjon av skip
  vurdere kvaliteten både på eget og andres arbeid i ved hjelp av teoretiske beskrivelser og praktisk erfaring fra drift og operasjon av skip
  har kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter for teknisk drift og operasjon av skip som maskinoffiser på ledelses nivå
  kan oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk, kontakt med maritime fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis
  kjenner til maritim nærings historie, sjøoffiserens rolle i samfunnet og utvikling av maritim teknologi og har kjennskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet på ledelsesnivå
  kjenner til begrepet ”livslang læring” og kjenner til strukturer og karrieremuligheter innen den maritime bransje/maritime næring

 • Kandidaten:

  har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter om drift og operasjon av fremdrifts- og hjelpemaskineri
  er klar over miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet i et lokalt og globalt perspektiv, og kan bruke denne kunnskapen i aktuelle arbeidssituasjoner og arbeidsforhold
  kan formidle maritim fagkunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk og evner å bidra i samfunnsdebatt for å synliggjøre den maritime næringens betydning og konsekvenser for samfunnet
  har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid
  kan tilpasse egen faglig utøvelse og lederegenskaper til aktuelle arbeidssituasjoner og arbeidsforhold
  kan delta aktivt i faglige diskusjoner, er i stand til å dele sin kunnskap og erfaring med andre, og kan støtte og bidra til utvikling av anerkjent praksis og innovasjonsprosesser
  har tilegnet seg holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø.

 • Kandidaten:

  kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan demonstrere sin evne til å gjennomføre, de oppgaver, plikter og ansvar som er knyttet til trygg teknisk drift som maskinoffiser på ledelses nivå
  kan reflektere over teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av fremdrifts- og hjelpemaskineri om bord i skip
  kan både som leder og i team benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å operere skipets fremdrifts- og hjelpemaskineri sikkert og effektivt
  kan bruke aktuelle instruksjonsmanualer og typespesifikke informasjonskilder for å vurdere faglige teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av fremdrifts og hjelpemaskineri om bord i skip
  kan demonstrere ferdigheter som er knyttet til teknisk forvaltning og være i stand til å arbeide selvstendig og i team, også innenfor et flerkulturelt arbeidsmiljø.

MEIR INFORMASJON OM STUDIET

Informasjon om utstyr og bokliste til denne utdanninga finn du her 

Utstyr og bokliste