Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Dekksoffiser Austevoll

Dekksoffiser Austevoll

Utdanning til dekksoffiser gir den teoretiske kompetansen som blir kravd for å løyse høgaste sertifikat som dekksoffiser (D1) etter gjeldande krav. Utdanninga går over to skoleår. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Austevoll.

For studieåret 2021-22 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heltidsstudium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2021.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Fiske og fangst
 • Matrosfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (matros eller fiske og fangst). Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, logistikk, eller sjøfart.

 • For opptak til dekksoffiserutdanningen må den relevante yrkespraksisen bestå av minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy (fiskebåt over 10,67 meter, eller andre fartøy over 15 meter).

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.

 


Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søkjarinformasjon Studiestad Austevoll

Studiet er på 120 studiepoeng, og er ei fulltidsutdanning over 2 år. Bestått eksamen frå utdanning dekksoffiser gir deg nødvendig kunnskap til å løyse sertifikat som styrmann/kaptein, men ein gjer merksam på dei tilleggskrav til teori, praksis/fartstid, helse og vandel som blir kravd for å løyse sertifikat (Sjøfartsdirektoratet).

Frå og med hausten 2020 er det gjort endringar i studieplanen for dekkoffiser utdanninga. Endringane fører mellom anna til at det vert ei 2-årig gjennomgåande utdanning, og at det ikkje lenger vil vere mogleg å avslutte utdanninga etter fyrste år.

Vegen vidare Send oss ein epost

 • Kandidaten:

  • Har inngåande kjennskap til maritime disipliner i overenstemmelse med kapittel A-II/2 i STCW-konvensjonen og har en overordna og bevisst forståelse av profesjonen inkludert:
   • Har kunnskap om navigasjon på operativt og ledelsesnivå.
   • Har kunnskap og behandling av last og stuasje på operativt og leiingsnivå.
   • Har kunnskap om kontroll av skipets drift og omsorg for personar om bord på operativt og leiingnivå.
   • Har kunnskap om skipsadministrasjon og kulturforståing.
   • Har kunnskap om sikkerheitsleiing og organisasjonsteori.
  • Har inngåande kjennskap til nasjonale og internasjonale reglar og forskrifter som omhandlar behandling og operasjon av skip.
  • Har kunnskapar i matematikk, fysikk, maritim engelsk, økonomi og leiing relatert til behandling og operasjon av skip.
  • Har kunnskap om maritim historie, rollen til sjøoffiserer og sjømenn i samfunnet, utvikling av maritim teknologi og har kunnskap om sosiale, miljømessige, etiske, sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser av maritime aktiviteter.
  • Kan selvstendig oppdatere sin kunnskap gjennom litteratur, samarbeid og vurdering av egen praksis.
 • Kandidaten:

  • Har kunnskap om miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser som følge av maritime aktiviteter i et lokalt og globalt perspektiv og kan bruke dette i sitt arbeid om bord.
  • Kan formidle maritim kunnskap til forskjellige målgrupper, verbalt og skriftlig, både på norsk og engelsk. Og delta i debatter som fokuserer på den samfunnsmessige betydning og konsekvenser av maritime aktiviteter.
  • Har en realistisk oppfatning av egen kompetanse og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner, kan bidra i tverrfaglig arbeidsgrupper og tilpasse egen fagutøvelse til faktiske arbeidssituasjoner og forhold.
  • Kan aktivt delta i profesjonelle diskusjoner, er i stand til å dele sin kunnskap og erfaring med andre og kan bidra i utvikling av beste praksis og innovative prosesser.
 • Kandidaten:

  • Kan løyse teoretiske, tekniske og praktiske problem relatert til navigasjon, behandling av last og til behandling og operasjon av skip, på operativt og leiingnivå.
  • Kan benytte metodar, simulatorar og andre hjelpemidlar som er basis for sikker og effektiv operasjon av skip og bidra til analytiske, strukturerte og innovative arbeidsprosessar.
  • Kan demonstrere ferdigheitar i operasjonell ledelse både individuelt og i grupper, inkludert i eit multikulturelt arbeidsmiljø.
  • Kan navigere eit fartøy fra ein havn til en annan på ein sikker og effektiv måte, laste og losse lasten, samt reagere og handle i nødsituasjoner.
  • kan bruke, analysere og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette slik at det belyser ein problemstilling, både skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.
  • Viser evne til innovativ tenkning og bidrar til utvikling og realisering av viktige og brukbare produkt, system og løysingar.

MEIR INFORMASJON OM STUDIET

Informasjon om utstyr og bokliste til denne utdanninga finn du her 

Utstyr og bokliste