Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innAn akvakultur

Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innAn akvakultur

Arbeider du som fagarbeidar ved eit oppdrettsanlegg i sjø eller på land er denne utdanninga aktuell for deg. Utdanninga har fokus på vannkjemi, mikrobiologi, fiskebiologi og fiskehelse. og skal gje studentane grunnleggjande forståing for kjemiske, fysiske og biologiske prosessar som er relevant for havbruksnæringa. Det vert lagt vekt på at studentane skal kunne ha forståing for koplinga mellom ulike kjemiske, biologiske og fysiske parameter og forstå kva som er konsekvensane dersom desse endrar seg. Studenten skal kunne utføre ei risikovurdering basert på kva som skjer dersom det fysiske, kjemiske eller biologiske miljøet endrar seg, og treffe tiltak for å unngå skader på menneske, marine arter samt skade på det ytre miljø.

For studieåret 2021-22 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2021.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Fiske og fangst
 • Akvakultur

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over). 

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Du finn meir info om dette her.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søkjarinformasjon

Studiet er på 30 studiepoeng, som svarar til eit halvt år på fulltid. Fagskolen i Hordaland tilbyr utdanninga som eit nettbasert studium med samlingar over eitt år ved studiestaden Austevoll. Det er til saman 3 samlingar á 1 dag for kvart emne i utdanninga. Det er totalt 3 emne á 10 studiepoeng i utdanninga.

Studiestad Austevoll

 

Les også: Ny studieretning ruster fagutdannede for morgendagens fiskeoppdrett

Send oss ein epost

Læringsutbytte

 • Studenten:

  • har kunnskap om kjemiske, biologiske og fysiske faktorer som er viktig for en bærekraftig produksjon av sjømat
  • har kunnskaper om begreper, prosesser og måleinstrumenter innen akvakultur
  • har innsikt i relevante regelverk, standarder, samt krav til kvalitet og en bærekraftig produksjon av sjømat
  • kan oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper og forstå sjømatnæringen i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • Studenten:

  • kan avvende kunnskaper innen vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse på både praktiske og teoretiske problemstillinger
  • kan anvende relevante måle- og analyseverktøy, samt benytte ulike metoder og teknikker innen vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse for sjømatproduksjon
  • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for sjømatproduksjon
  • kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak for en optimal sjømatproduksjon og kunne løse ulike problemer som kan oppstå
  • kan utvikle og optimalisere arbeidsmetoder og sikre en etisk forsvarlig og bærekraftig produksjon av sjømat
 • Studenten:

  • har forståelse for en etisk forsvarlig og bærekraftig sjømatproduksjon
  • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket
  • kan utføre arbeidet etter behov fra sjømatbransjen
  • kan bygge relasjoner med fagfeller, og på tvers av fagområder, samt med kunder og utstyrsleverandører
  • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for sjømatnæringen

Meir informasjon om studiet

Gjennomføringsplan kjem her

Utstyr og bokliste kjem her