Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

LOKAL MATKULTUR

LOKAL MATKULTUR

Interessa for lokal mat aukar, både innan næringa og hos forbrukarane. Fagskolen i Hordaland tilbyr fagskuleutdanning - Lokal matkultur - for dei som ønskjer ei heilskapleg utdanning innan den lokale gastronomien. Kjerna i utdanninga byggjer på kunnskap om matkvalitet, matproduksjon, matkultur og mattradisjon. Studentane får ei opplæring med fokus på lokal matkultur, med eit breitt fundament i kulturarven til det nordiske kjøkkenet. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Hjeltnes.

Utdanninga tilbys som nettbasert studium hausten 2020. Utdanninga er unnateken frå studieavgift knytta til nettbaserte utdanningar. 

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid. Lokal matkultur som eit deltidsbasert nettstudie over 3 skuleår. Det blir 6 vekesamlingar kvart skoleår, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane og 6 veker praksis. Samlingane på skole vil innehalde mykje praksis, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir det nytta læringsplattformen It`s learning og ulike former for nettundervisning. 

Etter ferdig studie skal studenten ha ein god basis til å etablere, leige og drive ei berekraftig matbedrift, ha leiande stillingar for serveringsstader, produksjonsbedrifter, reiselivsbedrifter eller daglegvarebransjen. Andre aktuelle arbeidsfelt kan vere innan matfagleg rådgjevingsteneste, varedistribusjon, matjournalistikk eller som lærar innan matfag.

Utdanningskode er: FTK51N

Send oss ein e-post Søkjarinformasjon Studiestad Hjeltnes

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev / sveinebrev,
eller
> Søkarar med anna utdanningsbakgrunn, men som har god matkompetanse og / eller jordbrukskompetanse, kan bli realkompetansevurdert for å koma inn på studiet, td produsentar og vidareforedlarar av lokalmat. Praksis må då omfatte minst 5 år. 
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføra fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.
Vidaregåande utdanning innan Restaurant og matfag kvalifiserer for opptak til studiet.

 

Utdanningsprogram Restaurant- og matfag, programområde Kokk- og servitørfag: Kokk, Institusjonskokk, Servitør, Bakar, Butikkslaktar, Industriell matproduksjon, Kjøttskjærar, Konditor, Pølsemakar, Sjømathandlar, Sjømatproduksjon, Slaktar.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Læringsutbytte

 • Kandidaten:

  • har kunnskap om produksjon og fangst av råvarer til mat og foredlingsprosessar fram til ferdige næringsmiddelprodukt
  • har kunnskap og forståing for smak og matkvalitet, og metodar som kan nyttast for å vurdere kvaliteten på ulike næringsmiddelprodukt
  • har fagrelevant kunnskap innan ernæring, kjemi, biologi, fysikk/mattematikk
  • har kunnskap om matkultur og mathistorie i Norge og Norden, samt kjennskap til matkultur i andre land
  • har kunnskap om fagterminologi, formidling og presentasjon av mat, matkultur og næringsmiddelprodukt
  • har kunnskap om matbransjen, kan vurdere eige arbeid og arbeida etter gjeldande regelverk knytt til næringsmiddelproduksjon, foredling og servering
  • har kunnskapar om etiske, miljømessige og politiske problemstillingar knytt til mat og landbruk/ havbruk i samfunnet
  • har kunnskap om bedriftsetablering, entreprenørskap og bedriftsutvikling innan matbransjen og ser moglegheit for eiga utvikling
 • Kandidaten:

  • kan delta i produksjon av lokale råvarer og gjennomføra foredling og fagleg handsaming av råvarene fram til ferdig produkt, i tråd med gjeldande regelverk
  • kan kvalitetsbedømma næringsmiddelprodukt både subjektivt og objektivt etter gjeldande standardar
  • har kompetanse og forståing for oppbygging av eit måltid, kan vurdere den rette balansen og samansetninga mellom smak, farge og næringsinnhald
  • kan kommunisere og nytte fagterminologi tilpassa ulike målgrupper
  • kan på bakgrunn av sin kunnskap etablera, utvikla og driva eit matfagleg prosjekt eller bedrift
  • kan reflektere over sine val ut i frå sin faglege kompetanse, vurdere, korrigere og utvikle denne, samt kunne samarbeide med og rettleie andre
  • kan finne og vise til faglitteratur og informasjon, samt vurdere denne opp mot fagleg forståing og problemstilling
  • kan innhente informasjon om råvarer og råvareproduksjon i eit område eller region
 • Kandidaten:

  • kan planleggje og gjennomføre matfaglege arbeidsoppgåver og prosjekt i tråd med matetiske krav og retningslinjer, samt gjere greie for faglege val
  • kan reflektere over etiske problemstillingar knytt til verdiane god, rein og rettferdig mat
  • kan nytte sin faglege kunnskap til innovasjon og entreprenørskap innan matfaget, samt å utvikla og driva eit lokalbasert tilbod som kunden ynskjer og etterspør
  • kan kommunisere om mat, produksjon, matkultur, kvalitet og smak overfor kunde, produsent og andre i bransjen og samfunnet
  • kan nytte sin faglege kunnskap om mat, matkultur og næringsmiddelproduksjon til å utveksle synspunkt med andre i bransjen, delta i diskusjonar, samfunnsdebattar og bidra til utvikling av god praksis
  • Kan formidle kunnskap om matkultur, historie og kvalitet, kunne bruke dette i næringsutvikling og vere ein god formidlar av Lokal matkultur