Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Utdanninga skal gje deg høy yrkesetisk forståing og kompetanse til å ta initiativ til å organisere og sette i verk tiltak. Dette i samarbeid med pasientar/ brukarar, deira pårørande, medarbeidarar, andre yrkesgrupper, brukar- og pårørandeorganisasjonar og frivillige innan helse- og omsorgssektoren. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nordnes.

For studieåret 2021-22 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som deltidsstudium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2021

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev eller yrkesvitnemål. 

Relevante fagbrev / yrkeskompetanse er:

 • Ambulansefag
 • Barne- og ungdomsarbeidarfag
 • Helsearbeidarfaget
 • Apotekteknikk
 • Fotterapi
 • Helsearbeidarfaget
 • Helsesekretær
 • Hudpleie
 • Ortopediteknikkfaget
 • Portørfaget
 • Tannhelsesekretær

Vitnemål som hjelpepleiar kvalifiserer til opptaket.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. oktober.

eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over). 

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Du finn meir info om dette her.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søkjarinformasjon

Studiet er på 60 studiepoeng, fordelt over 2 år med undervisning i snitt 1 dag i veka på skolen. I tillegg er det nettstøtta opplæring / arbeid via Its learning (ein vil da til saman måtte medrekne ca 2,5 dag skolearbeid pr.veke). Etter vel 1 år med teori, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis på fulltid og ein fordjupingsoppgåve.

Utdanninga i psykisk helsearbeid og rusarbeid kvalifiserer m.a. for arbeid innan:
kommunal helse- og omsorgstenester som til dømes bu- og omsorgssenter, rehabiliteringssenter og aktivitetssenter
kultur- og oppvekstsektoren som til dømes ungdomsklubbar, barnehagar, skoler og skolefritidsordningar
arbeids- og velferdsforvaltninga med til dømes oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
spesialisthelsetenesta i til dømes tverrfaglege team og i behandlingsinstitusjonar som miljøarbeidarar.

 Se vår video!

Send oss ein epost

Læringsutbytte

 • Kandidaten
  har kunnskap om psykiske lidingar og ruslidingar og korleis desse kan førebyggjast og behandlast
  har innsikt i sentrale lover og forskrifter som regulerer rettar  og plikter for pasientar/brukarar, pårørande og yrkesutøvarar innan helse- og rusomsorg
  har kunnskap om korleis helse- og omsorgstenestene for menneske med psykiske lidingar og ruslidingar er organiserte
  kan oppdatera sin kunnskap innan psykisk helse- og rusarbeid for å ivareta brukarane sina individuelle behov
  har kunnskap om etiske teoriar og kommunikasjonsverktøy i arbeidet med brukarar med psykiske lidingar og ruslidingar
 • Kandidaten
  kan nytta kunnskap om menneske med psykiske lidingar og ruslidingar for å delta i planlegging, organisering og bidra til iverksetting av tiltak og metodar
  kan nytta kunnskap og samhandlingskompetanse i rettleiing av pasienter/brukarar for å oppnå meistring og aktiv problemløysing
  kan kommunisera og samhandla med pasientar/brukarar, pårørande og fagpersonar for å gjennomføra føremålstenlege tiltak
  kan finne informasjon og fagstoff om helsefremmande arbeid, og gjennom dette bidra til å forebygga problemutvikling, sjukdom og funksjonsnedsetting innanfor psykisk helsearbeid og rusarbeid
  kan kartleggje ressursar og identifisere behov hos pasientar/ brukarar med psykiske lidingar og ruslidingar for å setja i verk helsefremmande tiltak
 • Kandidaten
  har forståing for psykiske lidingar og ruslidingar i eit samfunnsperspektiv
  har forståing for etiske utfordringar og dilemmaer i psykisk helse- og rusarbeid og kan reflektera over eigen praksis og grunngje sine vurderingar fagleg og etisk
  har utvikla ei etisk grunnhaldning som ivaretar samarbeid med pasientar/brukarar, pårørande og fagpersonar, ivaretar brukarmedverknad, og ser behovet for meiningsfull aktivitet for menneske med psykiske lidingar og ruslidingar
  forstår kor viktig helsefremmande og førebyggande arbeid er i rehabilitering av brukarar med psykiske lidingar og ruslidingar
  kan bidra til å utføra kartlegging og behandling av pasientar/brukarar med psykiske lidingar og ruslidingar for å vurdera og ivareta deira behov for omsorg, behandling og oppfølging
  kan byggja relasjonar i faggrupper for å kvalitetssikra og vidareutvikla sin kompetanse og forståing for pasientar/brukarar og fagfeltet
  kan utvikla tenestetilbodet gjennom erfaring- og kunnskapsdeling på arbeidsplassen

Meir Informasjon om studiet