Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester/Rådgjeving

Her finn du informasjon om elevrådet, rådgjeving, biblioteket, IKT-kontoret, kantina, skulehelsetenesta, lån og stipend.

RÅDGJEVING

Ved Bømlo vidaregåande skule er me som er rådgjevarar støttespelarar for deg som elev i skulekvardagen. Me kan hjelpe til med utfordringar i skulekvardagen og vegen vidare.

Døme på sosialpedagogiske tiltak kan vera individuelle samtalar eller gruppesamtalar om trivsel og helse, laga til sosiale- og kulturelle treffpunkt for elevane og saman arbeida for det gode skulemiljøet. Me kan også hjelpe til med tilrettelegging i skulekvardagen og vera koordinatorar for andre hjelpeinstansar.

Ved Bømlo vidaregåande skule legg me vekt på å arbeide systematisk med karriererettleiing frå elevane startar på vg1 og til dei har fullført vidaregåande. På vg1 arbeider me med å bli kjent meg seg sjølv, på vg2 har me fokus på å utforska moglegheiter og på vg3 handlar det om å ta val. I samband med karriererettleiing har me eit spanande samarbeid med det lokale arbeidslivet innafor både studiespesialisering og yrkesfag.

Du kan kontakta rådgjevarane ved anten å stikka innom oss på kontoret, ta kontakt på melding på It’s Learning eller ringa til skulen på tlf. 53 42 38 00

Rådgjevar

Profilbilde av Linda Aga Legøy

Linda Aga Legøy
Send e-post

 

Sosialrådgjevar

Profilbilde av Inger Anita Urang Rolfsnes

Inger Anita Urang Rolfsnes
Send e-post


ELEVRÅDET

Elevrådet skal arbeida for trivsel og godt samarbeid i skulemiljøet, og ta opp elevsaker og fremja dei for skuleadministrasjonen. Sosialrådgjevar er elevrådet sin kontaktperson inn til skuleleiinga. Elevrådet er samansett av ein tillitselev frå kvar basisgruppe. Desse vel sjølve eit elevrådsstyre. Styret skal ha leiar, kasserar og skrivar og elles så mange medlemmer som elevrådet vedtek.  Skulen inviterer elevrådet med varafolk til dagssamling i byrjinga av september. Samlinga er både ein informasjons- og ein planleggingsdag for elevrådsarbeidet for komande skuleår. Der blir det og valt elevrepresentantar til Ungdomsrådet i kommunen, AMU (skulen sitt arbeidsmiljøutval), bibliotekråd og kantineråd.

 

ELEV- OG LÆRLINGOMBODET I VESTLAND

Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt! 

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook.

biblioteket.jpg

Bibliotek

På skulebiblioteket kan du sjølvsagt låna både lærebøker og andre type bøker. I tillegg skal biblioteket vera ein stille plass der ein kan sitta og jobba i fred. Ein finn òg ei rekke ulike tidsskrift og fagblad her. Biblioteket er plassert inst i A-fløya i første etasje.

Gjer eit web-søk over kva bøker som er på biblioteket

Signer kontrakt for utlån av lærebøker

ikt-kontoret.JPG

IKT-kontoret

På IKT-kontoret kan du få datahjelp dersom det skulle bli problem med PC-en din. IKT-kontoret er plassert inst i C-fløya i andre etasje.

kantina.JPG

Kantine

I kantina kan du få god mat til ein rimeleg penge, for eksempel smurte ostehorn, tebriks, rundstykke, salatar, frukt, varmmat og drikke.
Opningstider for kantina: 
07.50-08.05 (avgrensa utval)
09.10-09.20, 
10.35-10.45, 
12.00-12.25

Hjelpeinstansar

OT/PPT

Bømlo vidaregåande skule er tilknytt OT (oppfølgjingstenesta) og PPT (den pedagogisk-psykologiske tenesta) for Sunnhordland på Stord. OT/PPT er på skulen onsdagar i partalsveker. 

Skuleåret 2018/2019 vil skulen ha følgjande kontaktpersonar hjå OT/PPT:

PPT: Hildegunn Waage, Rådgjevar Tlf: 53402040 / 40920904
OT: Kari Prestbø Skaar, Rådgjevar Tlf: 53402040 / 45296502 
Psykologteam: Beate Gjermstad, Psykolog Tlf: 40906115

Les meir om OT/PPT-tenesta i Hordaland fylkeskommune

Ressursgruppa

Ressursgruppa er ei tverrfagleg kompetansegruppe som har eit særleg ansvar for tilrettelegging for elevar som treng det. Gruppa skal og arbeida med førebyggjande tiltak for alle elevar, og for utvikling av eit godt læringsmiljø. Sosialrådgjevar leier gruppa. Ressursgruppa ved Bømlo vidaregåande skule har møte onsdagar.

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta vil til vanleg vera å treffa kvar torsdag og annankvar fredag i 1. etasje ved inngangen til C-fløya.

Elevane kan òg nytta helsestasjon for ungdom.

Les meir om Helsestasjon for ungdom hos Bømlo kommune

Lån og stipend

Søk stipend hos Lånekassen snarast mogleg etter opptak. Sjølv om du ikkje har ungdomsrett kan du søka om lån og få omgjort noko til stipend etter bestått eksamen. 

Utstyrsstipend er pengar til nødvendig individuelt utstyr som du treng i opplæringa, for eksempel til kalkulator eller idrettsutstyr. Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Kor mykje pengar du får, er avhengig av kva utdanningsprogram du tek. Meir om utstyrsstipend på Lånekassen.no.

Slik får du pengane frå Lånekassen:

  1. Du får opptak til skoleplass og takkar ja.
  2. Du søkjer frå lanekassen.no. eller vigo.no. Bruk søknaden om stipend og lån til vidaregåande opplæring.
  3. Du følgjer søknaden steg for steg på Dine sider på lanekassen.no.
  4. Du får SMS/e-post når søknaden er ferdigbehandla.
  5. VENT - Det tek minst ei veke frå du får svar frå Lånekassen, til du kan hente stipendmeldinga/gjeldsbrevet på skolen.
  6. Du hentar stipendmeldinga/ gjeldsbrevet på skolen.
  7. Du skriv under på stipendmeldinga/gjeldsbrevet - dersom du er under 18 år må både du og ein av foreldra dine skrive under.
  8. Du sender stipendmeldinga/gjeldsbrevet tilbake til Lånekassen. Klipp av svarslippen, ikkje send inn heile brevet. Hugs frimerke.
  9. VENT - Det tek ca. ei veke frå Lånekassen får stipendmelding/gjeldsbrev med underskrift frå deg til pengane er på kontoen din. Hugs at du må stå som eigar av kontoen.