Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skolehelsetenesta

Skolehelsetenesta er eit tilbod du kan oppsøke ved behov. Skolehelsetenesta driv ikkje behandling, men gir råd og rettleiing i helsefaglege spørsmål. Vi har teieplikt og tenesta er gratis.

Skolehelsetenesta samarbeider bl.a. med skolen sine lærarar, rådgjevarar, elevinspektør, OT/ PPT (Oppfølgingstenesta / Pedagogisk - psykologisk teneste), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og fastlegar. Er det behov for tilvising vidare, kan du få informasjon og hjelp til dette.

Helsesjukepleiarane deltek i skolen sitt ressursteam, og har teieplikt. Det betyr at dei må få samtykke frå deg dersom dei opplever at det er nødvendig å drøfte  situasjonen din med samarbeidspartnarar når du ikkje er til stades.

Besøk hos helsesøster blir ikkje rekna som fråvær når det er dokumentert.

Aktuelle nettstader for deg som er ung
Helsesjukepleiar
Profilbilde av Astrid Steinsland

Astrid Steinsland

Send e-post 94500551
Helsesykepleier
Profilbilde av Vibecke Øyjordsbakken Anderssen
Vibecke Øyjordsbakken Anderssen
40909465

Den lettaste måten å kontakte helsesjukepleiarane på er via SMS!

Helsesjukepleiarar Astrid Steinsland og Vibecke Øyjordsbakken Anderssen har kontor i første etasje i H-bygget. Dei har "open dør", som betyr at elevar kan komme utan timeavtale. Du vel sjølv kva du vil snakke med helsesøster om, og ho har sjølvsagt teieplikt.