Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Rutine fråvær ved kronisk sjukdom

Rutine når du skal melde frå om fråvær ved kronisk sjukdom.

Viss du har ein kronisk sjukdom som gjer at du nokre gonger ikkje kan møte på skulen, så må du levere legeerklæring til din kontaktlærar ( så raskt som mogleg og innan 14 dager etter du har motteke erklæringa).
Du vil då få rett til å nytte eigenmelding ved sjukefråvær som skuldast di kroniske liding. Du skal likevel melde frå om fråværet på vanleg måte etter avtale med lærar.
Fråvær som skuldast kronisk liding, og som er meldt i frå om på rett måte, vert ført som dokumentert fråvær.