Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Elevinspektør og Rådgjevar samarbeidar for at du skal trivast på skulen! Dei hjelper deg med tilrettelegging av undervisning og gir rettleiing innan utdannings- og yrkesval. Skulen har og eit Nærværsteam og ei Skulehelseteneste.

FRODE JOHANNESSEN HORDVIK

Elevinspektør er bindeleddet mellom elevane og leiinga ved skulen. Han har faste møte med elevrådet og er kontaktperson for russen.

Du kan ta kontakt direkte med elevinspektør for rettleiing og støtte i skulekvardagen. Han samarbeider tett med kontaktlærar, faglærar og avdelingsleiarar. Han kan og setje deg i kontakt med helse-/sosialvesen, skulepsykolog, logoped, arbeidskontor m.v.

Elevinspektør har teieplikt og vil berre formidla opplysningar vidare til andre dersom du eller dine føresette ønskjer det.

Elevinspektør har kontortid kvar dag.

David Sætre Ludvigsen har permisjon skuleåret 2017/18. Frode J. Hordvik er vikar for han.

Elevinspektør
Profilbilde av Frode Johannessen Hordvik

Frode Johannessen Hordvik

Send e-post 56168006

BEATE HUSA MARØY

Rådgjevaren har kontortid kvar dag. Oppslag om kontortidene til rådgjevaren finn du på oppslagstavler og i klasseromma. Kontakt med rådgjevar kan vera aktuelt dersom du synest noko er vanskeleg på skulen eller i privatlivet.

Rådgjevar har teieplikt og vil berre formidla opplysningar vidare til andre dersom du eller dine føresette ønskjer det.

Dette kan rådgjevar hjelpe med

  • å setja deg i kontakt med helse-/sosialvesen, skulepsykolog, logoped, arbeidskontor m.v.
  • søknader om lån og stipend
  • yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak dersom du treng ekstra støtte/hjelp i skulearbeidet

Kronisk sjukdom?

Dersom du lid av ein kronisk sjukdom som epilepsi eller diabetes, må du melda frå til rådgjevar. Det er svært viktig at vi får denne informasjonen slik at vi veit kva som skal gjerast i ein eventuell krisesituasjon.

Søkje annan skule?

Ved søknad om opptak til andre skular er også rådgjevar nøkkelpersonen. Rådgjevaren vil etter kvart koma rundt i klassane og orientera om rådgjevingstenesta. Er det noko du treng hjelp til, så nøl ikkje med å ta kontakt!

Rådgjevar
Profilbilde av Beate Husa Marøy

Beate Husa Marøy

Send e-post 56168022 / 415 87 936

 

NÆRVÆRSTEAM

Nærværsteamet har møter kvar onsdag, og har som målsetjing at det alltid skal vere minst ein rettleiar tilgjengeleg for elevar som ønskjer å snakke med anten elevtenesta eller skulehelsetenesta. Tanken bak prosjektet er at skulen skal reagere raskt når ein ser at elevar er i ferd med å få mykje fråvær.

Nærværsteamet er ei prosjektgruppe som skulen starta opp hausten 2016. Den skal jobbe særleg opp mot elevar med mykje fråvær, og hensikta med prosjektet er å sikre at så mange som mogeleg fullfører vidaregåande opplæring. Dette har vorte særleg viktig etter at dei nye fråværsreglane vart innført skuleåret 2016/2017.

 

Dei som sit i nærværsteamet er:

- Leiar OT-rådgjevar Sesilie Ådland (rom 219)

- Frode J. Hordvik, elevinspektør (Rom 235)

- Beate Husa Marøy, rådgjevar (Rom 217) 

- Gudny Sognnes, helsesøster (Rom 140) 

- Kari Linn Hesjedal, helsesøster (Rom 140) 

 

Sjå også oppslag på døra til elevinspektør og rådgjevar.

SKULEHELSETENESTA

Helsesøster

Helsesøster Gudny Sognnes og Kari Linn Hesjedal held til på rom 140,1. etg. (ved heisen).

  • Tysdag: 09.00 – 15.00

 

Tlf. 56 16 82 11 eller 414 77 713 (Gudny),  945 06 746 (Kari Linn).

email:  auguso@austrheim.kommune.no                           kari.linn.hesjedal@austrheim.kommune.no

 

Du kan snakke om kva som helst, t.d. prevensjon, spiseproblem, rusproblem, graviditet, psykiske vanskar … andre problem som gjer dagen din vanskeleg og som du har behov for å snakka med ein vaksen om.

Skulelege

To dagar pr. mnd. har me lege tilgjengeleg (ungdomshelsestasjon) – time får du hjå helsesøster.

Me formidlar kontakt med andre fagpersonar som du kan ha behov for å snakka med – t.d. psykiatrisk sjuepleiar, prest, fysioterapeut, psykolog, sosionom m.fl.

Me skriv ut resept på p-pillar, delar ut kondom ved behov, tek graviditetstestar m.m.

Me har teieplikt, og all formidling av hjelp er gratis.