Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta og Skulehelsetenesta

Rådgjevar arbeidar for at du skal trivast på skulen! Han hjelper deg med tilrettelegging av undervisning og gir rettleiing innan utdannings- og yrkesval. Skulen har og eit Nærværsteam og ei Skulehelseteneste.

KARRIERERETTLEIAR

Beate Storset Husa er karriererettleiar for Studiespesialiserande klassar.

Ho er og koordinator for Drømmeskolen.

Beate har kontor i 2. etasje i hovudbygget, rom nr. 220B.

 

Karriererettleiar
Profilbilde av Beate Storset Husa

Beate Storset Husa

Send e-post

 

Elev- og lærlingombod


Sigrid Isdal er elev- og lærlingombod i Hordaland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.
Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?
Dette og meir kan du snakke med Sigrid om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt! 

Profilbilde av Sigrid Isdal

Sigrid Isdal

Send e-post 40403145

RÅDGJEVAR

Frode Johannessen Hordvik er rådgjevar ved skulen. Han har kontortid kvar dag og kontoret hans finn du i 2. etasje i hovudbygget, rom nr. 219.

Kontakt med rådgjevar kan vera aktuelt dersom du synest noko er vanskeleg på skulen eller i privatlivet.

Rådgjevar har teieplikt og vil berre formidla opplysningar vidare til andre dersom du eller dine føresette ønskjer det.

Dette kan rådgjevar hjelpe med

  • å setja deg i kontakt med helse-/sosialvesen, skulepsykolog, logoped, arbeidskontor m.v.
  • søknader om lån og stipend
  • yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak dersom du treng ekstra støtte/hjelp i skulearbeidet

Kronisk sjukdom?

Dersom du lid av ein kronisk sjukdom som epilepsi eller diabetes, må du melda frå til rådgjevar. Det er svært viktig at vi får denne informasjonen slik at vi veit kva som skal gjerast i ein eventuell krisesituasjon.

Søkje annan skule?

Ved søknad om opptak til andre skular er også rådgjevar nøkkelpersonen. Rådgjevaren vil etter kvart koma rundt i klassane og orientera om rådgjevingstenesta. Er det noko du treng hjelp til, så nøl ikkje med å ta kontakt!

 

Rådgjevar
Profilbilde av Frode Johannessen Hordvik

Frode Johannessen Hordvik

Send e-post
Foto: Atle Kold Hansen, Hordaland fylkeskommune
Foto: Atle Kold Hansen, Hordaland fylkeskommune

Nærværsteam

Nærværsteamet har møter kvar onsdag, og har som målsetjing at det alltid skal vere minst ein rettleiar tilgjengeleg for elevar som ønskjer å snakke med anten elevtenesta eller skulehelsetenesta. Tanken bak prosjektet er at skulen skal reagere raskt når ein ser at elevar er i ferd med å få mykje fråvær.

Nærværsteamet er ei prosjektgruppe som skulen starta opp hausten 2016. Den skal jobbe særleg opp mot elevar med mykje fråvær, og hensikta med prosjektet er å sikre at så mange som mogeleg fullfører vidaregåande opplæring. Dette har vorte særleg viktig etter at dei nye fråværsreglane vart innført skuleåret 2016/2017. 

Dei som sit i nærværsteamet er:

  • Frode J. Hordvik, rådgjevar
  • Gurid Espe, avdelingsleiar
  • Gudny Sognnes, helsesjukepleiar
  • Christian Gundersen, OT/PPT
Helsesøster 2.jpg
Foto: Sverre Kvamme
Foto: Sverre Kvamme

Skulehelseteneste

Helsesjukepleiar (helsesøster)

Helsesjukepleiar Gudny Sognnes og Kjersti Nilsen Torstensen held til i 2. etasje i hovudbygget, rom nr 217. Dei er på skulen følgjande dagar:

  • Måndagar kl. 9-12 og 12.30-14.30  -  Kjersti - mob 408 02 756
  • Tysdagar kl. 9-12 og 12.30-14.30  -   Gudny - mob 414 77 713

Ta kontakt ellers på mobil, gjerne på sms.

Du kan snakke om kva som helst, t.d. prevensjon, spiseproblem, rusproblem, graviditet, psykiske vanskar … andre problem som gjer dagen din vanskeleg og som du har behov for å snakka med ein vaksen om.

Me formidlar kontakt med andre fagpersonar som du kan ha behov for å snakka med – t.d. psykiatrisk sjuepleiar, prest, fysioterapeut, psykolog, sosionom m.fl.

Me skriv ut resept på p-pillar, delar ut kondom ved behov, tek graviditetstestar m.m.

Me har teieplikt, og all formidling av hjelp er gratis.

Det er gyldig fråvær å gå til helsesøster. Be om å få lapp med frå helsesøster om at du har vore der.

 

Helsesøster
Profilbilde av Gudny Sognnes

Gudny Sognnes

Send e-post 56168022

 

 

Foto: Martine Bernhardsen
Foto: Martine Bernhardsen

Skulelege

Time til lege på ungdomshelsestasjonen får du hjå helsesøster, sjå over.