Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta og Skulehelsetenesta

Rådgjevar arbeidar for at du skal trivast på skulen! Han hjelper deg med tilrettelegging av undervisning og gir rettleiing innan utdannings- og yrkesval. Skulen har og eit Nærværsteam og ei Skulehelseteneste.

RÅDGJEVAR

Frode Johannessen Hordvik er rådgjevar ved skulen og har kontortid kvar dag unntatt torsdag. Kontoret hans finn du i 2. etasje i hovudbygget, rom nr. 219.

Han har ansvar for det sosialpedagogiske rådgjevingsarbeidet som til dømes sosiale problem på skulen, fråværsproblematikk, tilrettelegging ved faglege problem og tilrettelegging ved kronisk sjukdom. Rådgjevar har teieplikt og vil berre formidla opplysningar vidare til andre dersom du eller dine føresette ønskjer det.


Han er også karriererettleiar for yrkesfag. Ta kontakt med han dersom du ønsker ein samtale om yrkesrettleiing. 

Rådgjevar
Profilbilde av Frode Johannessen Hordvik

Frode Johannessen Hordvik

Send e-post 56168006

 

 

RESSURS- OG NÆRVÆRSTEAM

Ressurs- og nærværsteamet har møter kvar onsdag, og har som målsetjing at det alltid skal vere minst ein rettleiar tilgjengeleg for elevar som ønskjer å snakke med anten elevtenesta eller skulehelsetenesta. Tanken bak er at skulen skal reagere raskt og setje inn tidleg innsats når ein ser at elevar er i ferd med å få mykje fråvær, har faglege problem og/eller har sosiale problem. Ressurs- og nærværsteamet skal bidra til å sikre at så mange som mogeleg fullfører vidaregåande opplæring.


Dei som sit i Ressurs- og nærværsteamet er:


• Frode J. Hordvik, rådgjevar
• Gudny Sognnes, helsesjukepleiar
• Frode Hervik, rektor

 

DRØMMESKOLEN

Sentralt i Drømmeskolen er elevmentorane som er rekruttert blant elevar som går i vg2 og vg3 ved skulen. Dei er sentrale i fleire tiltak for å skape trygge og gode opplæringsmiljø for dei nye elevane i klassane på vg1, mellom anna med opplæring i korleis dei skapar ein "Drømmeklasse". Dei skal og bidra til å skape eit godt skulemiljø for alle på skulen og arrangere trivselskapande tiltakt gjennom skuleåret.

Ressursgruppa for Drømmeskolen er Beate Storset Husa (koordinator), Gjertrud J. Dyrkolbotn, Ørjan Storebø og Frode Hervik (leiargruppa).

 

Kontoret til helsesøster
Den nye ventegongen utanfor kontoret til helsesøster

 

RÅDGJEVAR II

Beate Storset Husa er rådgjevar II, og har kontor i 2. etasje i hovudbygget, rom nr. 220B.

Ho er karriererettleiar for studiespesialisering og koordinator for Drømmeskulen. I tillegg er ho internasjonalt ansvarleg, og arbeidar såleis med utvekslingsprosjekt knytt til Erasmus+ mellom anna.

Ho har også ansvar for den kulturelle skulesekken, utdanningsval og rekrutteringsarbeid.

Rådgjevar II
Profilbilde av Beate Storset Husa

Beate Storset Husa

Send e-post 56168009

 

 

SKULEHELSETENESTE

HELSESJUKEPLEIAR (HELSESØSTER)

Helsesjukepleiar Gudny Sognnes og Kjersti Nilsen Torstensen held til i 2. etasje i hovudbygget, rom nr 217. Dei er på skulen følgjande dagar:

  • Måndagar kl. 9-12 og 12.30-14.30  -  Kjersti - mob 408 02 756
  • Tysdagar kl. 9-12 og 12.30-14.30  -   Gudny - mob 414 77 713

Ta kontakt ellers på mobil, gjerne på sms.

Du kan snakke om kva som helst, t.d. prevensjon, spiseproblem, rusproblem, graviditet, psykiske vanskar … andre problem som gjer dagen din vanskeleg og som du har behov for å snakka med ein vaksen om.

Me formidlar kontakt med andre fagpersonar som du kan ha behov for å snakka med – t.d. psykiatrisk sjuepleiar, prest, fysioterapeut, psykolog, sosionom m.fl.

Me skriv ut resept på p-pillar, delar ut kondom ved behov, tek graviditetstestar m.m.

Me har teieplikt, og all formidling av hjelp er gratis.

Det er gyldig fråvær å gå til helsesøster. Be om å få lapp med frå helsesøster om at du har vore der.

Helsesøster
Profilbilde av Gudny Sognnes

Gudny Sognnes

Send e-post 56168022
Helsesøster
Profilbilde av Kjersti Torstensen

Kjersti Torstensen

Send e-post

 

 

 

SKULELEGE

Time til lege på ungdomshelsestasjonen får du hjå helsesøster, sjå over.

 

 

 

ELEV- OG LÆRLINGOMBOD

Sigrid Isdal er elev- og lærlingombod i Hordaland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.
Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?
Dette og meir kan du snakke med Sigrid om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt!

Elev- og lærlingombod

Profilbilde av Sigrid Isdal

Sigrid Isdal

Send e-post 40403145