Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Rådgjevar arbeidar for at du skal trivast på skulen! Han hjelper deg med tilrettelegging av undervisning og gir rettleiing innan utdannings- og yrkesval. Skulen har og eit Nærværsteam og ei Skulehelseteneste.

KARRIERERETTLEIAR

Beate Husa Marøy er karriererettleiar for Studiespesialiserande klassar.

Ho er og koordinator for Drømmeskolen.

Beate har kontor i 2. etasje i hovudbygget, rom nr. 217.

 

RÅDGJEVAR

Frode Johannessen Hordvik er rådgjevar ved skulen. Han har kontortid kvar dag og kontoret hans finn du i 2. etasje i hovudbygget, rom nr. 235.

Kontakt med rådgjevar kan vera aktuelt dersom du synest noko er vanskeleg på skulen eller i privatlivet.

Rådgjevar har teieplikt og vil berre formidla opplysningar vidare til andre dersom du eller dine føresette ønskjer det.

Dette kan rådgjevar hjelpe med

  • å setja deg i kontakt med helse-/sosialvesen, skulepsykolog, logoped, arbeidskontor m.v.
  • søknader om lån og stipend
  • yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak dersom du treng ekstra støtte/hjelp i skulearbeidet

Kronisk sjukdom?

Dersom du lid av ein kronisk sjukdom som epilepsi eller diabetes, må du melda frå til rådgjevar. Det er svært viktig at vi får denne informasjonen slik at vi veit kva som skal gjerast i ein eventuell krisesituasjon.

Søkje annan skule?

Ved søknad om opptak til andre skular er også rådgjevar nøkkelpersonen. Rådgjevaren vil etter kvart koma rundt i klassane og orientera om rådgjevingstenesta. Er det noko du treng hjelp til, så nøl ikkje med å ta kontakt!

 

Rådgjevar
Profilbilde av Frode Johannessen Hordvik

Frode Johannessen Hordvik

Send e-post 56168006
Foto: Atle Kold Hansen, Hordaland fylkeskommune
Foto: Atle Kold Hansen, Hordaland fylkeskommune

Nærværsteam

Nærværsteamet har møter kvar onsdag, og har som målsetjing at det alltid skal vere minst ein rettleiar tilgjengeleg for elevar som ønskjer å snakke med anten elevtenesta eller skulehelsetenesta. Tanken bak prosjektet er at skulen skal reagere raskt når ein ser at elevar er i ferd med å få mykje fråvær.

Nærværsteamet er ei prosjektgruppe som skulen starta opp hausten 2016. Den skal jobbe særleg opp mot elevar med mykje fråvær, og hensikta med prosjektet er å sikre at så mange som mogeleg fullfører vidaregåande opplæring. Dette har vorte særleg viktig etter at dei nye fråværsreglane vart innført skuleåret 2016/2017. 

Dei som sit i nærværsteamet er:

  • Frode J. Hordvik, rådgjevar (Rom 235)
  • Sigbjørn Tresvik, rektor
  • Gudny Sognnes, helsesøster (Rom 140)
  • Kari Linn Hesjedal, helsesøster (Rom 140)
Helsesøster 2.jpg
Foto: Sverre Kvamme
Foto: Sverre Kvamme

Skulehelseteneste

Helsesøster

Helsesøster Gudny Sognnes og Kari Linn Hesjedal held til på rom 140,1. etg. (ved heisen).

•Torsdag: 09.00 - 14.30

•Fredag 09.00 - 14.30

Ta kontakt ellers på mob 414 77 713 - Gudny og 945 06 746 - Kari Linn.

 

Du kan snakke om kva som helst, t.d. prevensjon, spiseproblem, rusproblem, graviditet, psykiske vanskar … andre problem som gjer dagen din vanskeleg og som du har behov for å snakka med ein vaksen om.

 

Helsesøster
Profilbilde av Gudny Sognnes

Gudny Sognnes

Send e-post 56168015

 

Helsesøster
Profilbilde av Kari Linn Hesjedal

Kari Linn Hesjedal

Send e-post 56168015

 

Foto: Martine Bernhardsen
Foto: Martine Bernhardsen

Skulelege

To dagar pr. mnd. har me lege tilgjengeleg (ungdomshelsestasjon) – time får du hjå helsesøster.

Me formidlar kontakt med andre fagpersonar som du kan ha behov for å snakka med – t.d. psykiatrisk sjuepleiar, prest, fysioterapeut, psykolog, sosionom m.fl.

Me skriv ut resept på p-pillar, delar ut kondom ved behov, tek graviditetstestar m.m.

Me har teieplikt, og all formidling av hjelp er gratis.