Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta og Skulehelsetenesta

Rådgjevar arbeidar for at du skal trivast på skulen! Han hjelper deg med tilrettelegging av undervisning og gir rettleiing innan utdannings- og yrkesval. Skulen har og eit Nærværsteam og ei Skulehelseteneste.

RÅDGJEVAR

Frode Johannessen Hordvik er rådgjevar ved skulen og har kontortid kvar dag unntatt torsdag. Kontoret hans finn du i 2. etasje i hovudbygget, rom nr. 219.

Han har ansvar for det sosialpedagogiske rådgjevingsarbeidet som til dømes sosiale problem på skulen, fråværsproblematikk, tilrettelegging ved faglege problem og tilrettelegging ved kronisk sjukdom. Rådgjevar har teieplikt og vil berre formidla opplysningar vidare til andre dersom du eller dine føresette ønskjer det.


Han er også karriererettleiar for yrkesfag. Ta kontakt med han dersom du ønsker ein samtale om yrkesrettleiing. 

Rådgjevar
Profilbilde av  Frode Johannessen Hordvik
Frode Johannessen Hordvik
94009627

 

 

Kontoret til helsesøster
Den nye ventegongen utanfor kontoret til helsesøster

SKULEHELSETENESTE

HELSESJUKEPLEIAR (HELSESØSTER)

Helsesjukepleiar Gudny Sognnes held til i 2. etasje i hovudbygget, rom nr 217. Ho er på skulen følgjande dagar:

  • Måndagar kl. 9-12 og 12.30-14.30
  • Tysdagar kl. 9-12 og 12.30-14.30 

Ta kontakt ellers på mobil, gjerne på sms, Gudny - tlf 414 77 713

Du kan snakke om kva som helst, t.d. prevensjon, spiseproblem, rusproblem, graviditet, psykiske vanskar … andre problem som gjer dagen din vanskeleg og som du har behov for å snakka med ein vaksen om.

Helsesjukepleiar formidlar kontakt med andre fagpersonar som du kan ha behov for å snakka med – t.d. psykiatrisk sjuepleiar, prest, fysioterapeut, psykolog, sosionom m.fl.

Me skriv ut resept på p-pillar, delar ut kondom ved behov, tek graviditetstestar m.m.

Me har teieplikt, og all formidling av hjelp er gratis.

Det er gyldig fråvær å gå til helsesøster. Be om å få lapp med frå helsesøster om at du har vore der.

Helsesøster
Gudny Sognnes
41477713

  

 

SKULELEGE

Time til lege på ungdomshelsestasjonen får du hjå helsesøster, sjå over.

 

RESSURS- OG NÆRVÆRSTEAM

Ressurs- og nærværsteamet har møter kvar onsdag, og har som målsetjing at det alltid skal vere minst ein rettleiar tilgjengeleg for elevar som ønskjer å snakke med anten elevtenesta eller skulehelsetenesta. Tanken bak er at skulen skal reagere raskt og setje inn tidleg innsats når ein ser at elevar er i ferd med å få mykje fråvær, har faglege problem og/eller har sosiale problem. Ressurs- og nærværsteamet skal bidra til å sikre at så mange som mogeleg fullfører vidaregåande opplæring.

Dei som sit i Ressurs- og nærværsteamet er:

Rådgjevar
Profilbilde av  Frode Johannessen Hordvik
Frode Johannessen Hordvik
94009627
Helsesøster
Gudny Sognnes
41477713
Rektor
Profilbilde av  Frode Hervik
Frode Hervik
94009354

ME BRYR OSS! - TRIVSELSSKULEN

Austrheim vgs fremjar eit nytt trivselsskapande program for skuleåret 2020-21. Målsettinga er at elevane skal trivast endå betre på skulen ved å inkludere dei endå meir i arbeidet med å fremje eit godt skulemiljø som er trygt, positivt og kjekt å vere ein del av. For å lukkast med dette må ein styrkje elevdemokratiet og gi elevane meir påverknad ved å vere med å skape trivsel. Ambisjonen vår er å skape Vestlandets beste skulemiljø.

Austrheim vgs har deltatt i to prosjekt som har gitt oss mykje lærdom. Det er Drømmeskolen og DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Samstundes må me erkjenne at me har eit forbetringspotensiale når det gjeld elevdemokrati. Ved å ta det beste frå desse prosjekta, og sjå Skuleutvalet, Elevrådet og elevmentorane i ein heilskap, kan me lukkast i å skape eit endå betre skulemiljø. Elevane sin trivsel har høgste prioritet, og berre gjennom eit aktivt elevdemokrati kan ein lukkast med å realisere vår ambisjon.

Skuleutvalet er også skulemiljøutval på Austrheim vgs. Dette organet skal ha fleirtal av elevrepresentantar (Opplæringslova § 11-5 og 11-5a), og blir det øvste trivselsorganet. På elevsida består det av elevrådsleiar, to elevrådsrepresentantar og tre elevmentorar, medan dei tilsette og skuleleiinga er representert ved leiargruppa (tre stykk), rådgjevar og ein lærar. Skuleutvalet skal ha minst eit møte kvar termin. Skuleutvalet kan ta opp alle saker som gjeld skulen, men skal spesielt arbeide aktivt for å skape eit godt skulemiljø.
Elevrådet skal bestå av eit medlem vald av kvar klasse. Det vert også vald eit varamedlem frå kvar klasse. Elevrådet vel ein leiar, nestleiar og styremedlem. Elevrådsstyret skal ha faste møte med rektor. Elevrådet skal verte kursa i elevrådsarbeid. Rektor følgjer opp elevrådet frå leiargruppa. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. 

Elevmentorane si oppgåve er todelt: Dei skal for det første å vere elevkontaktar og ha spesielt blikk for ulike klassar, og skal gjennomføre trivselsskapande aktivitetar i dei klassane dei har ansvar for. For det andre skal dei arrangere trivselsskapande aktivitetar på skulenivå. Avdelingsleiar yrkesfag følgjer opp elevmentorane saman med miljøarbeidar.
Kontaktlærarane har eit særskilt ansvar for å bidra til å byggje eit godt klassemiljø med fokus på trivsel og gode haldningar, men i dette arbeidet skal også faglærarane og elevmentorane ha ei aktiv rolle. Det er laga eit eige hefte med ulike aktivitetar som kontaktlærar, faglærarane og elevmentorane skal gjennomføre i klassane.

Elevmentorene i treet -202292.jpg
Elevmentorane skuleåret 2020-2021
To elever under oppslagstavle -202258.jpg
Sofa i kantina -202254.jpg

ELEV- OG LÆRLINGOMBODET

Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.
Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?
Dette og meir kan du snakke med Venke om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt!

Les meir på Vestland fylkeskommune si nettside.

Elev- og lærlingombodet

Elev- og lærlingeombod for Austrheim vgs
Profilbilde av  Venke Nordeide
Venke Nordeide
99541913

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR MINORITETSSPRÅKLEGE

På sida "Vidaregåande opplæring for minoritetsspråklege" har Vestland fylkeskommune (Vlfk) lagt ut informasjon om minoritetsrådgjevarar som alle vidaregåande skular, både elevar og tilsette i Vlfk kan nytte. Åpne første nedtrekksfelt så kan du lese meir om kven minoritetsrådgjevarane er og kva dei kan hjelpe med.

Les meir om minoritetsrådgjevarane