Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Mål med opplæringa

Når elevane startar på vidaregåande skule, har dei 3 – 4 år igjen av skulegangen sin, og det er no spesielt viktig at skulen tenkjer på framtida til eleven, både i kvardagsliv og arbeid. Hovudfokuset vil altså vera opplæring retta mot framtida.
Hovudmålet i opplæringa vår er sjølvstende i tilhøve til arbeid, bustad og fritid.
 

Prinsippet

Vi jobbar etter «Relasjonspedagogiske prinsipp». Med det meiner vi at det viktigaste er å hjelpe elevane med å bygge sjølvbilete og gjere dei trygge. Gjennom gode relasjonar vert skapt det beste grunnlaget for læring og utvikling.

Søk utdanning (frist 1.februar) Informasjon om søknad om spesialundervisning

Eit tilrettelagt tilbod

Vi ønsker å gi ungdomane eit tilrettelagt tilbod der undervisinga fokuserer på eleven sin sosiale og faglege nivå og livssituasjonen generelt.

Vi ønsker å møte eleven der han er ved å legge til rette for at han/ho kan få utvikla interessene sine, evner og talent.

Meistring

På denne måten kan eleven meistringsfølelse og tru på at ein har noko å bidra med i samfunnet. Det er difor viktig at vi no fokuserer på det dei meistrar, og bygge vidare på det.

Undervisinga er i stor grad differensiert, og alle får kvar sin individuelle opplæringsplan.

Første året

MwF0261.jpg

Skulen har to klassar for særskilt tilrettelagt opplæring:

Arbeidstrening og kvardagslivstrening

Opplæringa er knytt til programområdet idrettsfag og friluftsliv. Ut over dette, vert opplæringa tilrettelagt ut frå programområda til skulen (Helse- og oppvekstfag og Bygg- og anleggsteknikk). Vi fokuserer på fysisk aktivitet i kvardagen, og på livsstil, kost og helse.

Det vert lagt vekt på praktisk opplæring og aktivitet, og klassen har ein fast turdag i veka. Dette er ein læringsarena med mange mogelegheiter. Vi gjennomfører turane uansett vêr. På desse turane legg vi inn praktisk arbeid og opplevingar, sosial læring og samspel.

 
Reiser og turar gir eit unikt høve til å bli kjent med kvarandre på ein annan måte, og ein opparbeider kompetanse på mange felt. Ein lærer å ta vare på seg sjølv, på kvarandre, å orientera seg geografisk, møte nye menneske og stadar. Elevane lærer dei korleis fungere saman i gruppe med klassekameratar og personalet.
å_Fiske.jpg

Opplæring

Tilbodet skil seg ein del frå tilbodet de sannsynlegvis er vane med frå ungdomsskulen. Vi har i liten grad lærebøker. Eleven har eigen PC, og vi bruker ein del nettressursar. Elevane gjer skulearbeidet sitt på skulen, det er difor lite heimearbeid.

Vidare tek opplæringa utgangspunkt i "Rammeplan for elevar som får opplæring i mindre grupper". Det vil seie at elevane har nokre fellesfag (norsk, engelsk, matematikk), men desse faga er ikkje i hovudfokus i tilbodet til skulen. Fellesfaga er i stor grad praktisk retta, og er ein del av andre fag.

Andre ulikskapar i høve til ungdomsskulen, er at no må elevane innordna seg i ei gruppe. Tidlegare har mange elevar hatt eigen assistent. Her er det tilsett tre assistentar som deler seg mellom elevane, alt etter behov.  For nokre elevar tek dette litt lengre tid, men vi ser at elevane veks på det, og etter det første halvåret har dei som oftast funne sin plass. I denne prosessen er det viktig at de spelar på lag med tilsette på skulen.

Vidden.jpg

Tryggleik og trivsel

Grunnlaget for all læring er tryggleik og trivsel. Vi legg difor vekt på at elevane skal trivast og ha ein føreseieleg skulekvardag.

Delar av tilbodet kan leggjast til rette som eineundervising dersom eleven har betre utbytte av det. Eit viktig mål med opplæringa er å fungere i gruppe, med tanke på seinare arbeid/dagsentertilbod. Det vert lagt vekt på praktiske ferdigheiter, ADL-trening, og målet er best mogleg meistring i det daglege livet etter at eleven er ferdig på skulen. Skulen har tilsett miljøassistentar, og lærarar og miljøassistentar samarbeider om opplæringa.
Elevar og foreldre er velkomne på besøk på skulen for å bli kjent med tilbodet.

Korleis søker eg?

Ordninga krev at eleven har enkelvedtak om spesialundervisning. Du kan søke via nettsida vigo.no og må i tillegg fylle ut eit søknadsskjema.

Søknadsfristen er 1. februar for å kome med i ordinært opptak.

Du kan kontakte rådgivar på ungdomsskulen for å få hjelp til å søke, eller du kan kontakte Opplæringsavdelinga direkte ved spørsmål om tilbod og søking.
Søk utdanning
Opplæringsavdelinga
Søknadsskjema

Ta kontakt

Helse- og oppvekstfag
Profilbilde av  Åse Stensland
Åse Stensland
93468232