Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Korona og Raudt nivå

Det er mykje informasjon som strøymer på i desse koronatider. På denne sida prøver vi å samle all informasjon frå skulen. Her kan du som elev eller føresett lese om stenginga av skulen, undervisning medan skulen er stengd, skulehelsetenesta, rådgivarane, kva som skjer med russetida, sosiale tilbod og andre aktuelle saker.

Gult nivå

Vi er frå måndag 15/2-21 tilbake på gult nivå. Det betyr at alle kan møte på skulen etter ordinær timeplan. 

Har du bekymringar eller er uroa for andre, ta kontakt med nokon på skulen, helsesjukepleiar, kontaktlærar, rådgjevar, miljøarbeidar eller andre du er trygg på.
Takk for din innsats for å halde smitten på avstand, slik at vi snart kan ta i mot alle på skulen att!
Oppdatert info om pandemia frå Vestland fylke

 

  

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst

Regjeringen har besluttet at skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring våren 2021 er avlyst.

Muntlig eksamen for elevene på Vg1 og Vg2 er også avlyst. Muntlig eksamen for avgangselevene på 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres.

Privatister skal gjennomføre eksamen.

Les mer på udir.no

livkontor.jpg

Undervisning på nettet

It's Learning

Lærarane har lagt inn eit nettbasert møte i faget sitt på It's Learning. Her skal de delta i starten av kvar time etter timeplanen.

Gløymt passord til Its Learning? Gå til Skoleportalen og vel byt passord.

Google meet i undervisningen

  • Tider følgjer webuntis.
  • Elevane følger lenka til Google meet som er lagt inn i ITSL frå lærer.
  • Elevane kan logge seg inn, anten med gskole eller sin eigen gmail. Klikk på lenka til Hjemmeundervisning på ITSL.
  • Elevane må settte mikrofonen sin på muta og ha lyden på pcen sin slik at dei høyrer kva lærar seier.
  • Ikkje levert oppgåve = fråvær!

Digital leksehjelp

Sjølv om fysisk leksehjelp frå Røde Kors er innstilt inntil vidare, er Digitalleksehjelp.no framleis open og tilgjengeleg frå måndag-torsdag frå kl. 17:00 - 21:00.

Bibliotektenester i koronastengetida
tomt gang.jpg

Heimeskule og fråvær

Regjeringen forlenger mellombelse unntak frå fråværsreglane ut skuleåret. Dvs at skulene ikkje skal føre fråvær som

  1. kjem på vitnemålet eller kompetansebeviset, eller
  2. går på fråværsgrensa

Du må framleis møe og delta aktivt i opplæringa slik at læraren din får grunnlag til å vurdera deg i faget. Sjølv om skulane er stengde skal du likevel få standpunktkarakter. Derfor er deltaking og nærvær like viktig no som før.

Fråvær ved planlagt oppmøte i Google Meet eller ved manglande innleveringar/prøvar vert no registrerte gjennom ein eigen fråværskode i Skulearena som er kalla: heimeskole.

Eit slikt fråvær vil ikkje påverke 10%-regelen i faget eller komme på vitnemålet etter skuleslutt. Men det gir lærarar ei nødvendig oversikt over kven som møter, og kven som leverer frå seg oppgåver og stiller på prøvar!

Hovudfokuset fram mot sommaren vil nemleg vera læring – og vurderingsgrunnlag i faga de har, og skal vi alle lykkast her må du og lærarane samarbeida godt. Du må trene på å skaffe deg ein god arbeidsdisiplin, jobbe litt kvar dag, vere til stades når læraren ber deg møte til nettmøte, og levere frå deg oppgåver og stille til ulike vurderingssituasjonar!

SAMAN skal vi klara dette!

Endra fråværsgrensa

Rådgjevare

Vi er her for deg

Er du stressa, bekymra eller uroleg over situasjonen vi no er i og treng ein prat? Då er det mogleg å få til ein telefonsamtale. Gi kontaktlærar ein lyd - så tar vi kontakt.

Forstår du ikkje informasjonen om oppgåver/timeinnhald på it's learning? Då er det mogleg å få til ein telefonsamtale. Gi kontaktlærar ein lyd - så vil dette samarbeidet med oss om korleis vi løyser det.

Forresten er det viktig at du framleis tar kontakt om det du vanlegvis ville brukt oss til. Treng du nokon å prate med om anna enn Korona så er vi her. Vi hjelper til med karriererettleiing - spesielt interessant for 3. klasse stusp og påbygg. Vidare er vi her for deg dersom du opplever personlege eller sosiale utfordringar som påverkar kvardagen din og skulearbeidet. Kva gjeld dette siste punktet kan du både gå via kontaklærerer - eller ta direkte kontakt med oss på tlf.

Helsing,

Marie Louise og Elin

Ta kontakt

Corona.jpg

Livskrisehjelpen

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er tilbodet i Bergen kommune til menneske i akutte livskriser. Dette kan vera alvorlege livshendelser som ulykker, tap av nære personar i brå død eller sjølvmord, vanskelege samliv eller samlivsbrot.

Slik søker du hjelp i en livskrise:

Du treng ingen avtale eller tilvisning, men ring gjerne på førehand: Tlf. 55 56 87 54. Du kan òg møta opp direkte dersom du ønsker det.
Livskrisehjelpa held til i same bygg som Bergen legevakt i Solheimsgaten 9. Opningstidene er:

  • Kvardager: kl. 08:30 - 22:30
  • Helg / helligdager kl. 12:00 - 20:30

Utanom desse tidene er det mogleg å oppsøka Bergen legevakt for å få hjelp. Legevakta er open heile døgnet.

Du kan også kontakte Livskrisehjelpen for å komme med bekymringsmelding om alvorlig psykisk sykdom hos personer som ikke selv søker hjelp. Livskrisehjelpen gir råd og veiledning og kan kontakte fastlege om behov.

Origo

Tilbodet i Askøy kommune innan livsmestring, psykisk helse, rus og foreldreveiledning.

Origo Askøy - Livsmestring, psykisk helse og rus

 

Barnevernvakten

Askøy kommune har akuttberedskap. Ikkje nøl å ta kontakt når du sjølv blir utsett eller kjenner til at andre ungdommar blir utsette for vald, svik mm.

Barnevernvakten

 

Støttetelefon frå Vestland fylke

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.

Meir om støttetelefon

 

 

svart hånd.jpeg

Info om korona på fleire språk / Information about corona i many languages

Korona-informasjon på fleire språk fra Vestland fylkeskommune / Corona-information in different languages from Vestland fylkeskommune

Corona information

 

Brosjyre og video på fleire språk fra Folkehelseinstituttet / Pamphlet and video in different languages from Institute of Public Health

Brosjyre og video

 

Kontakt

Kontakt

Skulen er ope alle dager.

Kontoret er ope 8:00 til 15:00