Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevmiljø

Askøy videregåande skole legg til rette for eit godt elevmiljø, der du vil trivast, vert sett og høyrt.

Elevrådet

Elevrådet er det høgaste organet til elevane på skulen. Tillitselev og varatillitselev vert valt av klassen for heile skuleåret. Den valde tillitseleven går inn som medlem av elevrådet ved skulen og har som oppgåve å representere klassen sin på elevrådsmøta. Varatillitsvalt fungerer som klassen sitt verneombud.

Elevrådet vel eit eige elevrådsstyre. Elevrådet behandlar saker som gjeld elevane og sakar som rektor ønskjer at elevrådet skal uttale seg om.

Medlemskap i elevorganisasjon(ar) blir avgjort ved uravstemning etter vedtak i elevråd/allmøte.

Elevrådet disponerer eigne budsjettpostar som inngår i skulen sitt ordinære budsjett/rekneskap.

Elevrådet gjer vedtak om deltaking i aksjonar/aktivitetar og opplegg som elevane skal delta i og administrere.

Elles kan elevane òg påverke  læringsmiljø sitt gjennom til dømes elevsamtalen, i timen til klassen og tillitsvalde si deltaking på firkantmøta.

Dei tillitsvalde har posthylle i ekspedisjonen i 2.etasje og disponerer eige kontor i kjellaretasjen under kantina.