Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kjeldekritikk

Kjeldekritikk på nett:


Utgjevar

 • Kven er kjelda til informasjonen - hugs at kven som helst kan legge ut informasjon på nettet, til kva for eit føremål som helst.
 • Kva for ein autoritet har personen/organisasjonen/verksemda som har lagt ut informasjonen?
 • Finst det opplysningar om personen/organisasjonen?
 • Er personen/organisasjonen kjend innan feltet?
 • Er det nokon som refererer til denne personen/organisasjonen (kjelda)?
 • Er det mogelegheit for å kontakte kjelda pr. telefon, faks eller e-post? Står adressa på nettstaden?

Føremål med sidene

 • Kva er motivet for å legge ut informasjonen? Er denne reklamen, propaganda eller faktum?
 • Er kjelda nøytral, eller finn du eit sterkt farga syn på saka?

Truverd

 • Er språkbruken truverdig? Finn du mykje skrivefeil?
 • Har nettstaden ein klar og tydeleg layout? - Har nettstaden ein god og korrekt lenkesamling til andre aktuelle nettstadar?

Utgjevingstidspunkt

 • Er informasjonen ny eller gammal? Når vart sidene sist oppdatert?

Kjeldekritikk bøker:


Forfattar

 • Er forfattaren kjent ? Har forfattaren skrive mykje om dette temaet? Er forfattaren truverdig?

Utgjevar

 • Kva for eit forlag er boka utgjeve på? (Kjende forlag står stort sett for kvalitet.)
 • Er utgjevaren ein organisasjon eller eit spesielt samfunn? Religiøse sekter kan vere ukritiske. Politisk oppfatning er av betydning
 • Kor mange sider har boka?
 • Er boka illustrert?

Utgjevingsår

 • Når er boka utgjeve - er den ny eller gammal? (Eit aktuelt tema krev informasjon som er av nyare dato)
 • Har boka kome i fleire utgåver? (Indikerer at boka er eit standardverk)

Føremål med utgjevinga

 • Les forord
 • Studer innhaldsoversynet
 • Korleis er framstillinga? Er dette faktum, meiningar eller propaganda? Skriven for å overtyde, informere, underhalde, provosere?
 • Passar nivået? Skriven for ei bestemd målgruppe? Til dømes barn, ungdom, elevar eller forskarar.
 • Studer litteraturlista av boka.