Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Vi tilbyr

HO-HT

Åsane vidaregåande skule tilbyr opplæring innanfor Helse- og oppvekstfaget. Tilbodet er tilpassa til elevar med behov for spesialundervising og tett oppfølging. Vi har klassar med maks ti elevar. Frå 2020 har vi heilt nye, fine lokale. Skulen ligg sentralt rett ved Åsane senter.

Målet med utdanninga er å kvalifisere elevane til eit tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv eller i tilrettelagt bedrift.

Tilbodet tar utgangspunkt i fag- og kompetansemål frå utdanningsprogramma (program- og fellesfag), men blir tilpassa kvar enkelt elev sine føresetnader.

I faget Yrkesfagleg fordjuping (YFF), får elevane høve til å prøve ut praktiske ferdigheiter i ordinært arbeid, eller ved ei tilrettelagt bedrift. Skulen samarbeider med tilrettelagte bedrifter for utplassering som ledd i opplæringa. Det er lagt opp til to praksisperiodar, ein på haustsemesteret og ein på vårsemesteret.

Liavannet_novemberbål (23).JPG

Programfag

 • Helsefremmande arbeid; her blir også kjøkenet brukt i opplæringa
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøving

Yrkesfagleg fordjuping (YFF)

Sosiale mål for opplæringa i møte med arbeidsliv:

 • Møte presist kvar dag
 • Gi beskjed ved fråvær
 • Vere sjølvstendig
 • Ta initiativ
 • Vise respekt
 • Vise evne til samarbeid
 • Vere nysgjerrig og interessert i å lære
 • Lytte og vere open for andre
 • Lære sosiale normer
Søk her

Kvardagsliv

Opplæringa ved kvardagsliv er tilrettelagt for elevar som har rett til omfattande spesialundervisning og treng eit varig tilrettelagt omsorgstilbod.
Elevane er i ei lita gruppe der opplæringa er tilpassa behova til kvar enkelt elev. Teamet rundt elevane består av erfarne spesialpedagogar og miljøarbeidarar.
Skulen tilbyr ein skulekvardag som gir mestringsopplevingar og tilpassa utfordringar for å gjere det mogleg for elevane å delta meir i aktivitetar på skulen, heime og på andre arenaer.
Vi har som mål at elevane skal oppnå kompetanse for å betre kunne meistre ein framtidig tilrettelagt arbeids-, bu- og fritidssituasjon.
Hovudmålet for all opplæring er at ho skal føre til god livskvalitet for elevane.
Vi legg vekt på læring gjennom samspel, samhandling og opplevingar, både i og utanfor skulen.

Følgjande opplæringsområde er prioriterte:

 • Kommunikasjon og samspel
 • Kroppsøving
 • Natur og samfunn
 • Estetiske fag (eks?)
 • Kvardagslivstrening, inkludert matlaging

Hausten 2020 flyttar Åsane vidaregåande skule inn i heilt nytt skulebygg, lokalisert ved Åsane senter. Det nye bygget vil være godt tilrettelagt for elevane ved HTH. Avdelinga vil få gode, funksjonelle og universelle lokale med eige rom for fysisk aktivitet, matlaging, sanserom i tillegg til takterrasse med sansehage. Avdelinga vil ha plass til tre grupper med fire elevar i kvar gruppe.

Øyestyrt Tobii (1).JPG
Søk her

TA KONTAKT FOR MEiR INFORMASJON

Rådgjevar
Profilbilde av Aina Helland

Aina Helland

Send e-post