Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Vi tilbyr fordjupning i:
1. Språk, samfunnsfag og økonomi m fokus på innovasjon, design og bærekraft

2. Realfag, med vekt på teknologi og forskingslære

Les meir om desse tilboda under Vg2

Som elev blir du ein del av eit inkluderande og mangfaldig fellesskap, kor det blir lagt vekt på samarbeid, samhald og respekt for kvarandre. Størstedelen av skulen er modernisert og rehabilitert, og vi tilbyr gode læringsfasilitetar, skulebibliotek, kantiner og felles opphaldsrom.

 

Søk skuleplass

Kvifor velje studiespesialisering?

Fullført studiespesialisering gir generell studiekompetanse og moglegheit til å søke studiar på høgskular og universiteter, i inn- og utland.

Gjennom ei brei fagleg tilnærming vil du opparbeide deg kunnskap og innsikt som du vil ha glede av heile livet.

Utvikling av kritisk tenking, evne til refleksjon og allmenndanning legg eit godt grunnlag for demokratisk deltaking, samfunnsutvikling og personleg vekst.

Les meir om faget på vilbli.no

Første året

_DSC4634.jpg

Vg1 Studiespesialisering

Første året blir det lagt stor vekt på innarbeiding av gode arbeidsvanar, studieteknikkar og ei positiv haldning til eigen og andre sitt læring. Det blir forventa at kvar enkelt tar ansvar og bidrar til eit læringsfremjande klassemiljø.

På Vg1 må du velje framandspråk. Vi tilbyr desse framandspråka:

 • Tysk nivå II, for elevar som har hatt faget på ungdomsskulen.
 • Spansk nivå I, for elevar som ikkje har hatt framandspråk på ungdomsskulen, eller som ønskjer å bytte språk. 
 • Spansk nivå II, for elevar som har hatt faget på ungdomsskulen.

Tilbodet kan variere då det vil ta utgangspunkt i dei språka elevane har lært i ungdomsskulen.

Nokre elevar vel å ta privatisteksamen i fremmedspråk. Eit døme på dette kan vere å ta eksamen i morsmålet sitt.

Du må også velje mellom Matematikk 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk).

Du kan lese meir om fag- og timefordeling på vilbli.no

Andre året

Stud.spes.jpg
Stud.spes1.jpg

Vg2 Studiespesialisering

1. Språk, samfunnsfag og økonomi m fokus på innovasjon, design og bærekraft

Årstad tilbyr ein pakke programfag som gir fordjuping innanfor språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialiserande på Vg2. I pakken inngår programfaga:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Marknadsføring og leiing 1
 • Design og berekraft (lånt frå programområdet Kunst, design og arkitektur).

I desse faga får du presentert ulike praktiske problemstillingar som skal løysast for å forbetre kvardagen for ulike målgrupper. For å klare dette må du lære deg å bli innovativ, tenke bærekraft og utvikle design (i samarbeid med dei andre avdelingane på skulen) som skal fungere i ein marknad.

Bedriftsetablering og -utvikling vil inngå i opplæringa. Det er eit tett samarbeid mellom faga og du må bruke kunnskap frå alle tre faga for å løyse problemstillingane.

Skulen har eit utstrakt samarbeid med lokalt næringsliv, høgskular og organisasjonar. Dette gjer vi for at utdanninga skal vere så verkelegheitsnær og framtidsretta som mogleg.

Presentasjon med meir informasjon om tilbodet.

 2. Realfag, med vekt på teknologi og forskingslære

Innafor realfag vil vi og tilby ei pakke med fag som vil kvalifisere deg for dei fleste ingeniørutdanningar. Her vil vi fokusere på teknologi, forsking og berekraft og opplæringa vil skje i samarbeid med dei andre avdelingane på skolen.  Gjennom ulike prosjekt vil du få byggje robotar, forske på hypotesar og gjere anna praktisk arbeid. Hos oss vil du oppleve koplinga mellom teori og praksis og at det kan vere lettare å lære og forstå teori når han vert nytta i praktiske øvingar og arbeid.

Programpakke: Matematikk R1, Fysikk1, Teknologi og forskingslære 

Fysikk 1
Fysikk er ein måte å modellere naturen på der arbeidsmetoden er praktisk tenking kombinert med matematikk. I fysikk 1 får du ei brei innføring i dei grunnleggande områda: bevegelse, Newton’s lover, mekanisk energi, termofysikk, bølgjer, atomfysikk, kjernefysikk, astrofysikk, elektrisitet og halvleiarkomponentar.  Fysikk er ein kompetanse som passar inn i mange delar av det moderne, teknologiske samfunn.

Teknologi og forskningslære
Faget høver godt for ein nysgjerrig og kreativ elev som ønsker å få ein smakebit på ingeniørfag innan både elektronikk, koding og mekanisk design.

Vi tilbyr dette faget som eit praktisk ingeniørfag fordi Årstad videregående skole har eit breitt utval av profesjonelt mekanisk produksjonsutstyr som kan framstille avanserte produkt. Skolen har mellom anna avanserte CNC maskiner ("3D skrivar" for metall) i tillegg til tradisjonelle 3D skrivarar.

Hovudprosjektet i Teknologi og forskingslære kommande år vil vere å bygge ei drone ved hjelp av innkjøpte og eigenproduserte delar. Her vil du trenge å tenke både fysikk, matematikk, elektronikk, programmering, engineering og mekanisk design.

Kor mykje kraft må til for å løfte drona? Kva sensorer treng ein for å gje drona eit balansert løft? Korleis skal eg programmere motorane for at drona skal fly kontrollert? Kor mykje batteri er det lurt å bruke? Kor langt kan drona fly? Kva for materialer høver best?

Mange av svara kan ein finne gjennom kalkulasjonar, men noko må ein teste ut praktisk. Vil du designe og produsere din eigen propell?

Faglærar som også hjelper deg med R1 og Fysikk 1 har 18 år med erfaring frå teknologisk forsking og utvikling.  

Er du interessert i droner og har fullført vg1 med 1T er du velkommen til å søke deg inn hos oss. 

Tredje året

blindtest4.jpg

Vg3 Studiespesialisering

På vg3 får du fellesfaga norsk, historie, religion og kroppsøving. I tillegg vel du tre programfag.
For å få nødvendig fordjuping innanfor programområdet språk samfunnsfag og økonomi, må du velje faga:

 • Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Marknadsføring og leiing 2

For å få nødvendig fordjupning innanfor realfag, må du velje faga:

 •  Matematikk R2
 •  Teknologi og forskingslære 2

I tillegg skal du velje eitt valfritt programfag. Du kan velje mellom:

 • Biologi 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Internasjonal engelsk
 • Psykologi 1

Tilbodet vil vere avhengig av interesse.

Vegen vidare

Etter at du har fullført og bestått Vg3 får du studiekompetanse og du kan då søke deg vidare på høgare utdanning.

Samordna opptak Utdanning.no

TA KONTAKT FOR MEIR INFORMASJON

Ass. rektor/Avd.leiar studiespesialiserande
Profilbilde av Kari Danielsen
Kari Danielsen
55595135