Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Elevtenesta arbeider for å utjamne sosiale forskjellar, førebyggje fråfall, bidra til god helse og integrere etniske minoritetar.

Elevtenesta ligg midt i skulen, like ved vrimlearealet, i B-bygget. Her har både rådgjevarar og skulehelsetenesta kontor.

Vi har ansvar for at alle finn seg til rette i opplæringa, og vil hjelpe til med personlege-, sosiale- og helsemessige vanskar som står i vegen for opplæringa.

I elevtenesta får du også hjelp med spørsmål knytt til vidare skulegang og karriere. 

Vi i elevtenesta arbeidar for at elevane blir ivaretatt på best mogleg måte på skulen. Det er eit godt samarbeid med elevrådet/skulemiljøutval og dei har eigen elevkontakt som støtte i elevrådsarbeidet. Lærar som er elevkontakt hjelpar og til med faglige og sosiale aktivitetar.

Å sikre førebyggande og oppfølgande tiltak i samband med fråvær/fråfall, åtferdsproblem, rus og mobbing er blant hovudoppgåvene til leiaren for elevtenesta. Leiar har som støtte i dette arbeidet fire mijøarbeidarar. Dei fungerar og som viktige samtalepartnarer for elevane i skoletiden og deltek i tillegg i samarbeidsmøtar med lærere, i ulike klasser og i klassens time.

Leiar av elevtenesta er og bindeledd mellom skulen og eksterne instansar som PPT, politi, utekontakt, IMDI og barnevern.

Leiar har kontor i 3 etasje A-bygget, like ved resepsjonen.

https://www.udir.no/nullmobbing/

https://www.ung.no/

https://www.psykiskhelse.no/ung

Avdelingsleiar elevtenesta
Profilbilde av  Sissel Næsheim Riise
Sissel Næsheim Riise
55595119