Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

ELEVTENESTA

Her finn du informasjon om rådgjevarar, helsesjukepleiar, skulelege og psykolog. Dei skal hjelpe til for at alle skal ha ein best mogleg skulekvardag og gi konkret rettleiing, råd og hjelp når du treng det.

Skulehelsetenesta

Snakk med  helsesjukepleiar

Du kan snakke med helsesyster om tema du er opptatt av. Dette er vanlege samtaleemne: foreldre, skilsmisse, sjukdom i familien, mobbing, pubertet, kjærast, venskap, angst, depresjonar, eteforstyrringar og seksuell identitet.

Prevensjon og seksuelt overførbare sjukdomar er også aktuelle tema. Helsesyster skriv ut resept på p-piller og p-stav. Ho kan også ta graviditetstest.

Kontortid

Helsesjukepleiar på Arna vgs heiter Helen Haugland Nesbø og har kontortid måndag, onsdag og fredag frå kl. 08.30 - 14.30.

Tilbodet er gratis. Ho har teieplikt og avtalte timar skal ikkje førast som fråvær. Time kan avtalast via mail eller telefon.

Telefonnummeret er 478 50 384.

Venke Nordeide - Elev- og læringeombudet

Lurer du på noko som gjeld din skulekvardag?
Er du usikker på kva som er innafor?
Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling?
Får du opplæringa du har rett på?
Opplever du at noko er urettferdig?


Dette er noko du kan snakke med meg om!
Eg passer på dine rettar og informerer deg om ditt ansvar.
Meir informasjon:
https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/hjelp-i-skulekvardagen/elev--og-larlingombodet

Rådgjevar

Anette Wasa Tverlid kan hjelpe deg med yrkesorientering og personleg vegleiing i samband med fagopplæring/skulegang/studiar og yrkesval.

Steinar Anfinsen er rådgjevar for studiespesialiserande programområde, og kan vegleie deg i spørsmål om yrkesliv og høgare utdanning.

Rådgjevarane jobbar tett med elevane sine faglærarar, kontaktlærar og avdelingsleiar. Ved behov kan dei også samarbeide med føresette til elevar som er under 18 år. 

Har du utfordringar i kvardagen eller treng sosialpedagogisk hjelp kan du snakke med rådgjevar.

Skulen sin rådgjevar har tett kontakt med OT/PPT og andre offentlege instansar og kan formidle vidare kontakt med dei. 

Rådgjevarane har teieplikt,  og kan berre gje opplysningar vidare etter avtale med eleven. Dei har likevel opplysingsplikt om dei får informasjon om alvorlege hendingar som kan vere til skade for eleven. 

Psykologtenesta

Psykolog heiter Aziza Caradoon.

Ho har teieplikt og tenesta er gratis. Avtalte timar skal ikke førast som fråvær. 

Psykologen har kontortid fredagar.

For avtaler kontakt helsesjukepleiar eller kontoret.

Skulelegen

Skulelegen heiter Reyes Serrano Teruel.

Legen har taushetsplikt og tenesta er gratis. Avtalte timar skal ikkje førast som fråvær. 

Legen har kontortid måndagar i partalsveker.

For avtaler kontakt helsesyster eller kontoret.