Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevundersøkinga hausten 2020

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. Data frå undersøkinga kan også bli brukte til forsking, og forskarar kan få utlevert rådata frå undersøkinga. Delar av resultata frå Elevundersøkinga blir publiserte på Utdanningsdirektoratets netteneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Elevundersøkinga kan gjennomførast både vår og haust. På hausten er det obligatorisk for kommunane/fylkeskommunane/skulane å gjennomføre Elevundersøkinga. Det er frivillig for elevane å svare på Elevundersøkinga. Elevane kan også starte ei undersøking, og hoppe over spørsmål dei ikkje ønskjer å svare på. Når elevane svarer på spørsmål i Elevundersøkinga, blir det lagra personopplysningar om dei. Utdanningsdirektoratet er ansvarleg for at personopplysningene som blir behandla i Elevundersøkinga, blir behandla riktig og etter gjeldande personvernregelverk. Conexus driftar det tekniske i undersøkinga på vegner av Utdanningsdirektoratet og må følgje same regelverk om personopplysningar. Portalen krev pålogging. Dersom du ønskjer meir informasjon, kan du kontakte skulen. Du finn også mykje informasjon på www.udir.no/undersokelser. Dersom du har spørsmål om personvernet i undersøkinga, kan du rette desse til personvernombodet i Utdanningsdirektoratet på e-post: personvernombud@udir.no.