Utdanning, kompetanse og FoU

Rapportar og statistikk om utdanning, kompetanse og FoU (forsking og utvikling) i Hordaland.

Statistikk

Utdanning, kompetanse og FoU i statistikk.ivest.no

Rapportar

AUD-rapport 09-17 Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte.pdf

AUD-rapport 04-17 Evaluering av prøveordninga med mobbeombod i Hordaland 2015-2017.pdf

AUD-rapport nr 13-16 10 merknader til dimensjoneringsarbeidet.pdf

AUD-rapport nr 12-16 Kva skal til for å auke tal læreplassar.pdf

AUD-rapport nr 11-16 Tilbod og etterspurnad etter kompetanse i den regionale arbeidsmarknaden.pdf

AUD-rapport 10-16 Bedrifter og rett kompetanse - med utgangspunkt i næringsklyngene.pdf

AUD-rapport nr. 09-16 Dimensjoneringspanelet.pdf

AUD-rapport 08-16 Rådgjevingstenesta i Hordaland.pdf

AUD-rapport 04-16 Kollektivreisetid og skulestruktur i Hordaland.pdf

AUD-rapport 03-16 Reisetid og skolestruktur i Hordaland.pdf

AUD-rapport 08-15 Evaluering av FAU og PDS.pdf

AUD-rapport 08-14 Fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes.pdf

AUD-rapport 02-13 Rapport om forskning og utvikling i Hordaland.pdf

AUD-rapport 12-12 Evaluering av Senter for yrkesrettleiing.pdf

AUD-rapport 05-12 Evaluering av VBV.pdf

AUD-rapport 11-11 Kompetansebehov – Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland.pdf

AUD-rapport 05-11 Kompetanseregionen Nordhordland 2008-2011 Evaluering.pdf

Årsrapportar frå Senter for Vaksenopplæring

Kvalitetsmeldingar for vidaregåande opplæring