AUD-rapportar

Kronologisk oversikt over alle AUD-rapportar frå Hordaland fylkeskommune.

Hordaland fylkeskommune utarbeider analysar innan statistikk og GIS, evalueringar, spørjeundersøkingar, prognosar og ringverknadsanalyser. Sjå gjennom den kronologiske oversikta eller gå inn på ei av temasidene under rapport og statistikk for å finne aktuelle rapportar. Rapporter frå 2011 og fram til no er vist her. Ta kontakt for å få tak i eldre rapportar.

AUD-rapportar 2019

AUD-rapport nr. 14-2019. Drosjenæringa i Hordaland 2018: køyring, omsetnad og utslepp

AUD-rapport 13.2 -19 fylkesprognoser 2019 Vestland bustad

 AUD-rapport 13.1 -19 fylkesprognoser 2019 Vestland befolkning

AUD-rapport 12-19, Risikoindeks for folkehelse 2019, Vestland

AUD-rapport 11-19, Kartlegging av potensielt tilgjengeleg areal i Kvinnherad kommune

AUD-rapport 10-19 The future of Europe’s kitchens, Recruitment- and skills matching-report of the Erasmus+ project “Youth4Food”

AUD-rapport 09-19 Regionalt kunnskapsgrunnlag, kompetanse og arbeidskraft, Vest

AUD-rapport 08-19 Regionalt kunnskapsgrunnlag, kompetanse og arbeidskraft, Sunnhordland

AUD-rapport 07-19 Regionalt kunnskapsgrunnlag, kompetanse og arbeidskraft, Nordhordland

AUD-rapport 06-19 Regionalt kunnskapsgrunnlag, kompetanse og arbeidskraft, Hardanger og Voss

AUD-rapport 05-19, Kunnskapsgrunnlag-Hordaland

AUD-rapport 04-19 Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område

AUD-rapport nr. 3-19 Den maritime næringa på Vestlandet Storleik og ringverknader

AUD-rapport nr. 2-19 Brukarundersøking Landbrukskontoret i Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Modalen og Radøy kommune

AUD-rapport nr. 1.19 Arbeidsmarknadsanalyse - Sysselsetting og pendling i Askøy kommune 

AUD-rapportar 2018

AUD-rapport 16-18 Kartlegging av tilgjengeleg areal i Askøy kommune.pdf

AUD-rapport nr 15-18 Drift og omsetnad i drosjenæringa 2017.pdf

AUD-rapport nr 14-18 Fylkesprognosar Hordaland 2018-2045: Scenario for bustadbehov

AUD-rapport nr 13-18 Spørjeundersøking om pendling inn og ut av Alver.pdf

AUD-rapport nr 12-18 Pendlingsanalyse for Austevoll - endeleg.pdf

AUD-rapport nr 11-18 Evaluering av psykologteamet

AUD-rapport nr 10-18 Notat om industrinæringa i Sunnhordland og Haugalandet.pdf

AUD-rapport 09-18 Korleis har ungdommen i Hordaland det.pdf

AUD-rapport 08-18 Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde.pdf

AUD-rapport 06-18 Evaluering av prosjektet Auka gjennomføring - fleire ut i lære. Delrapport 1.pdf

AUD-rapport 05-18 Fylkesprognosar Hordaland 2018-2045: Befolkning

AUD-rapport 04-18 Helsetenester i senterstrukturen.pdf

AUD-rapport 03-18 Evaluering av vekslingsmodellen 2013-2017.pdf

AUD-rapport 03.2-18 Gjennomføringsgrad og kost-nytte vekslingsmodellen.pdf

AUD-rapport 02-18 Pendlingsanalyse for Meland, Lindås og Radøy.pdf

AUD-rapport nr 01-18 Oljepris, ordretilgang og bygging av skip og oljeplattformer.pdf

Tidlegare rapportar

2017

AUD-rapport 13-17 Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga.pdf

AUD-rapport 12-17 Nedbygging av jordbruksareal v2.pdf

AUD-rapport 11-17 Drift og omsetnad i drosjenæringa 2016.pdf

AUD-rapport 10-17 Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område - Os kommune.pdf

AUD-rapport 09-17 Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte.pdf

AUD-rapport 08-17 Klima- og energistatus for Hordaland.pdf

AUD-rapport nr. 07-17 Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune.pdf

AUD-rapport nr 06-17 Brukarundersøking for Hordaland fylkeskommune 2017.pdf

AUD-rapport 05-17 Forskingsfylket Hordaland V2.pdf

AUD-rapport 04-17 Evaluering av prøveordninga med mobbeombod i Hordaland 2015-2017.pdf

AUD-rapport 03-17 Kunstfaga i grunnskulen i Hordaland - Tilstand og utfordringar i 2016.pdf

AUD-rapport 2-17 Regional innsats mot Straume regionsenter (webrapport)

AUD-rapport 1.3-17 Fylkesprognosar 2017 Hordaland Metoderapport.pdf

AUD-rapport 1.2-17 Fylkesprognosar 2017 Hordaland Bustad.pdf

AUD-rapport 1.1-17 Fylkesprognosar 2017 Hordaland Befolkning.pdf

2016

AUD-rapport nr 13-16 10 merknader til dimensjoneringsarbeidet.pdf

AUD-rapport nr 12-16 Kva skal til for å auke tal læreplassar.pdf

AUD-rapport nr 11-16 Tilbod og etterspurnad etter kompetanse i den regionale arbeidsmarknaden.pdf

AUD-rapport 10-16 Bedrifter og rett kompetanse - med utgangspunkt i næringsklyngene.pdf

AUD-rapport nr. 09-16 Dimensjoneringspanelet.pdf

AUD-rapport nr. 7-16 Energiklynga på Vestlandet, 1.1.pdf

AUD-rapport 08-16 Rådgjevingstenesta i Hordaland.pdf

AUD-rapport nr. 5 2016 Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune 2016.pdf

AUD-rapport 04-16 Kollektivreisetid og skulestruktur i Hordaland.pdf

AUD-rapport 03-16 Reisetid og skolestruktur i Hordaland.pdf

AUD-rapport 02-16 Utviklingstrekk i Hordaland.pdf

AUD-rapport 1.1-16 Fylkesprognosar 2016 Hordaland - Befolkning.pdf

AUD-rapport 1.2-16 Fylkesprognosar 2016 Hordaland - Bustad.pdf

2015

AUD-rapport 01-15 Olje- og gassklynga i Hordaland - Produksjon og ringverknader.pdf

AUD-rapport 02-15 Medlems- og brukarundersøking for Vest-Norges Brusselkontor.pdf

AUD-rapport 03.1-15 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Befolkning.pdf

AUD-rapport 03.2-15 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Bustadbehov.pdf

AUD-rapport 04-15 Fortettingspotensialet i Bergensområdet.pdf

AUD-rapport 05-15 Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet.pdf

AUD-rapport 06-15 Interregionalt samarbeid.pdf

AUD-rapport 07-15 Arealanalyse av bustadbygginga i Bergensområdet på 2000-talet.pdf

AUD-rapport 08-15 Evaluering av FAU og PDS.pdf

AUD-rapport 08-15 Tabellvedlegg.pdf

AUD-rapport 09-15 Risikoindeks for folkehelse 2015.pdf

AUD-rapport 10-15 Utvikling i drosjetenester i Bergen køyreområde 2007-15.pdf

AUD-rapport 11-15 Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune.pdf

2014

AUD-rapport 01-14 Fylkesprognoser Hordaland - Befolkning.pdf

AUD-rapport 02-14 Fylkesprognoser Hordaland - Bustad.pdf

AUD-rapport 03-14 Fylkesprognoser Hordaland - Arbeidsliv.pdf

AUD-rapport 04-14 Flytte- og befolkningsprognosar.pdf

AUD-rapport 05-14 Evaluering av Liv og Lyst.pdf

AUD-rapport 06-14 Kommuneprofilar med sosiale indikatorar.pdf

AUD-rapport 07-14 Evaluering av Tanntastisk.pdf

AUD-rapport 08-14 Fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes.pdf

AUD-rapport 09-14 Bustadbehov Bergensområdet 2014-2030.pdf

AUD-rapport 10-14 Klima- og energistatus for Hordaland.pdf

AUD-rapport 11-14 Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme.pdf

AUD-rapport 12a-14 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet.pdf

AUD-rapport 12b-14 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet.pdf

AUD-rapport 13-14 Utvikling i drosjetenester i Bergen køyreområde 2007–2014.pdf

2013

AUD-rapport 01-13 Befolkningsundersøking om sentrumsområde.pdf

AUD-rapport 02-13 Rapport om forskning og utvikling i Hordaland.pdf

AUD-rapport 03-13 Miljørapport 2012.pdf

AUD-rapport 04-13 Kartlegging av ufrivillig deltid.pdf

AUD-rapport 05-13 Pendlingsprognose 2013-2030.pdf

AUD-rapport 06-13 Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune.pdf

AUD-rapport 07-13 Handel og kjøpesenter i Hordaland.pdf

AUD-rapport 08-13 Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland.pdf

AUD-rapport 09-13 Midtvegsevaluering av klimaplan for Hordaland.pdf

AUD-rapport 10-13 Den store kultur- og idrettsundersøkinga 2013.pdf

AUD-rapport 11-13 Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland.pdf

AUD-rapport 12-13 Utvikling i drosjetenester i Bergen køyreområde 2007-2013.pdf

2012

AUD-rapport 01-12 Kommune- og regionprofilar.pdf

AUD-rapport 02-12 Prognose for sysselsetting i Hordaland 2011-2035.pdf

AUD-rapport 03-12 Reiselivet i Hordaland - konsum og ringverknader.pdf

AUD-rapport 04-12 Fortrinn og utfordringar for kommunane og regionane.pdf

AUD-rapport 05-12 Evaluering av VBV.pdf

AUD-rapport 06-12 Miljørapport.pdf

AUD-rapport 07-12 Hordalandslandbruket.pdf

AUD-rapport 08-12 Forslag til oppfølging av Klimaplan for Hordaland.pdf

AUD-rapport 09.1-12 Øygarden - prognosar for folketalet 2013-2040.pdf

AUD-rapport 10-12 Risikoindeks for folkehelse 2012.pdf

AUD-rapport 11-12 Drosjetenester 2012.pdf

AUD-rapport 12-12 Evaluering av Senter for yrkesrettleiing.pdf

2011

AUD-rapport 01-11 Enova-tildelingar.pdf

AUD-rapport 02-11 Evaluering av NSSU.pdf

AUD-rapport 03-11 Miljørapport 2010.pdf

AUD-rapport 04.1-11 Delområda i Kvam - Prognosar for folketalet 2012-2030.pdf

AUD-rapport 04.2-11 Delområda i Kvam - Prognosar for folketalet 2012-2040.pdf

AUD-rapport 04.3-11 Vaksdal - Prognosar for folketalet 2012-2040.pdf

AUD-rapport 04.4-11 Ullensvang - Prognosar for folketalet 2012-2040.pdf

AUD-rapport 04.5-11 Kvinnherad - Prognosar for folketalet 2012-2040.pdf

AUD-rapport 04.6-11 Lindås - Prognosar for folketalet 2012-2040.pdf

AUD-rapport 04.7-11 Delområda på Askøy - Prognosar for folketalet 2012-2040.pdf

AUD-rapport 05-11 Kompetanseregionen Nordhordland 2008-2011 Evaluering.pdf

AUD-rapport 06-11 Internasjonale aktivitetar i kommunane.pdf

AUD-rapport 07-11 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland.pdf

AUD-rapport 08-11 Kompetansearbeidsplassar i Hordaland.pdf

AUD-rapport 09-11 Etterspørselen etter drosjetenester 2011.pdf

AUD-rapport 10-11 Næringslivet i Kvam.pdf

AUD-rapport 11-11 Kompetansebehov – Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland.pdf

AUD-rapport 12-11 Konsekvensanalyse av vegomlegging Etnesjøen.pdf

AUD-rapport 13-11 Lokalisering-allokeringsanalyse i høve skulestruktur.pdf

AUD-rapport 14.1-11 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger.pdf

AUD-rapport 14.2-11 Ny tid for Hardanger.pdf

AUD-rapport 15-11 Evaluering prosjektet Sjukefråver i den vidaregåande skulen.pdf

AUD-rapport 16-11 Evaluering av Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel.pdf