Rapportar og statistikk

Hordaland i tal

Næringslivet i fylket ser ut til å vere på veg over kneika. Dette er basert på den utviklinga vi registrerer på ei rekkje indikatorar: Kroneverdien av eksport for årets første ni månader har aldri vore høgare, det har aldri vore fleire verksemder i fylket enn i år og det har vore vekst i tal bedrifter i dei aller fleste næringane siste året. Etableringsraten er tettare på landssnittet enn den har vore på mange år. Det tydar på at det er stor aktivitet i næringslivet. I tillegg er arbeidsledigheita på veg ned.

Les rapporten

Hordaland fylkeskommune skal bidra til god kunnskaps- og kompetanseutvikling som over tid skal tene heile Hordalandssamfunnet. For oppnå dette legg vi særleg vekt på å utarbeide statistiske og geografiske analysar, evalueringar, spørjeundersøkingar, prognosar og ringverknadsanalyser knytt til regional utvikling. Analysane er publisert i vår rapportserie AUD-rapportar.

Vår statistikkteneste, statistikk.ivest.no, skal gjere det enkelt å finne fram til og å analysere data på eiga hand. Her finn du oppdatert statistikk om fylket, kommune eller region i interaktive tabellar som lett kan skrivast ut eller eksporterast til andre program. 

Tenester

Her finn du våre rapportar og statistikktenester.