Rapportar og statistikk

Fylkesprognosar Hordaland 2016-2040:

Totalt er folketalet i Hordaland venta å vekse med 195 000 innbyggjarar (38 %) frå 2014 til 2040. Hordaland passerte 500 000 innbyggjarar våren 2013, og er venta å passere 600 000 innbyggjarar seinsommaren 2027.

Les rapporten

Hordaland fylkeskommune skal bidra til god kunnskaps- og kompetanseutvikling som over tid skal tene heile Hordalandssamfunnet. For oppnå dette legg vi særleg vekt på å utarbeide statistiske og geografiske analysar, evalueringar, spørjeundersøkingar, prognosar og ringverknadsanalyser knytt til regional utvikling. Analysane er publisert i vår rapportserie AUD-rapportar.

Vår statistikkteneste, statistikk.ivest.no, skal gjere det enkelt å finne fram til og å analysere data på eiga hand. Her finn du oppdatert statistikk om fylket, kommune eller region i interaktive tabellar som lett kan skrivast ut eller eksporterast til andre program. 

Tenester

Her finn du våre rapportar og statistikktenester.