Spørsmål frå politikarane til politiske møte

Oversikt over interpellasjonar og spørsmål stilt til dei politiske møta i fylkestinget, fylkesutvalet, MISA, KIRU og OPHE.

I dei politiske møta kan politikarane stille spørsmål som administrasjonen må svare på. Svaret må som regel gis tilbake til det neste møtet i utvalet. Her er ei oversikt over spørsmål.

Fylkestinget

Fylkestinget 1. oktober 2019

Spørsmål til fylkestinget frå Aadland (H) - Bybanen til Bergen lufthavn Flesland - behov for tidlegare avgangar

Fylkestinget 12. - 13. juni 2019

Interpellasjon frå Ljosland (KRF) - kampen mot menneskehandel

Interpellasjon frå Njærheim (V) - fokus på tannhelse og munnstell på institusjon

Interpellasjon frå Hammer (SV) - naturtap i stort tempo

Interpellasjon frå Kollbotn (R) - tilslutning til lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli

Interpellasjon frå Fosse Andersen (SP) - om dagsturhytter

Interpellasjon frå Tomren (KrF) - om klimagassutslipp

Interpellasjon frå Golis (MDG) - Hordland fylkesting erklærer klima og miljøkrise

Spørsmål frå Kolbotn (R) - statstilskot og skulepengar private vidaregåande skular

Spørsmål frå Oen (SV) - Nedlegging av ambulerande trafikkstasjon i Hardanger og omgjering av Odda, Stord og Voss til sørviskontor

   

Fylkestinget 5. mars 2019

Interpellasjon frå Astrid Aarhus Byrknes (KRF) - Inntaksområdet i den vidaregående skulen, har Fellesnemnda mandat til å gjere vedtak?

Interpellasjon frå Iril Schau Johansen (H) - Kombinert skibuss og rutebuss til Bavallen, Voss

Interpellasjon frå Anne Beth Njærheim (V) - folkehelseundersøkinga - korleis få eit betre kollketivtilbod?

Spørsmål frå Aud Karin Oen (SV) - vedtak på bruk av hotell med tariffavtale for dei tilsette

Spørsmål frå Marthe Hammer (SV) - Bygging av Sotrasambandet og spørsmål pm tidsaspekt

Spørsmål frå Jeanette Syversen (R) - spørsmål om brudd på friskolelova begått av Bergen privat gymnas og Metis Akademiet

Spørsmål frå Geir Kjell Andersland (V) - Utbygging av dagshytter i Sogn og Fjordane, kven er dei tilgjengeleg for?

 

Spørsmål og interpellasjonar til fylkestinget 10. - 11. desember 2018

Nynorsk i praksis i Hordaland

Bruk av raudspritbaserte stormkjøkken/kokeapparat i skulesamanhang i Hordaland fylkeskommune

Vrak U-864 vest for Fedje, kva tiltak er gjort?

Redd insektene - for menneskets og naturens skyld

Spørsmål frå Synnøve Solbakken (A) - Skilting E 134/Fv 48

Spørsmål og interpellasjonar til fylkestinget 2. oktober 2018

Interpellasjon - Natalia A. Golis (MDG) - Bærekraftig region

Interpellasjon - Alexander Fosse Andersen (SP) - byte av målform i den vidaregående skulen

Interpellasjon - Terje kollbotn (R) - regionreforma

Skriftleg spørsmål - Siri Klokkerstuen (A) - Snøggbåten i Sunnhordland

Skriftleg spørsmål - Tor Andrè Ljosland (Krf) - Innovasjon Norge og utlysing av stillingar

Skriftleg spørsmål - Beate Husa (Krf) - Regional plan for attraktive senter

Skriftleg spørsmål - Renate Møgster Klepsvik (FRP) - Sunnhordlandsruta/Innfartsparkering på Hufthamar

Skriftleg spørsmål - Terje Kollbotn (R) - Keolis Norge AS som driftar av bybanen

Skriftleg spørsmål - Øyvind Hardeland (A) - Veglys

Skriftleg spørsmål - Aud Karin Oen (SV) -Hordfast

Skriftleg spørsmål - Marthe Hammer (SV) - status for planlagte sykkelvegar i Bergen

Skriftleg spørsmål - Terje Kollbotn (R) - Varig flaumsikring av Opo-vassdrag i Odda

Fylkesutvalet

Fylkesutvalet 20. desember 2019

Spørsmål frå Bondhus - Sp - Status sal Stord Opplæringssenter

Spørsmål frå Strømme - H - om trafikkaos E-39 Nordre innfartsåre til Statens Vegvesen

Fylkesutvalet 30. august 2019

Spørsmål frå Solbakken - A - Konsekvensar av endringar i lovverket for arbeidsavklaringspengar

Spørsmål frå Solbakken - A - Reduksjon i ferjeruter

Spørsmål frå Oen - SV - Rutine for oppfølging av lov og vedtak for utbyggjar

Spørsmål frå Solbakken - A - Manglande busstopp på R 48 Valen Porsvik i Kvinnherad kommune

Spørsmål frå Solbakken -A - Status for veg R 48 Porsvik-Valen?

Fylkesutvalet 20. juni 2019

Spørsmål frå Bondhus - SP - Fjelbergsambandet

Spørsmål frå Bjørkly - H - KOSTRA-tal 2018

Fylkesutvalet 29. mai 2019

Spørsmål frå Bondhus - SP - Ang. justering av tilbodstrukturen 2019/20

Spørsmål frå Aadland - H - Byrådet sitt framlegg om å flytte bomstasjonar i Åsane

Fylkesutvalet 2. mai 2019

Spørsmål frå Kårbø - Krf - Toaletteiningar for bussjåførar

Spørsmål nr 1 frå Oen - SV - Office 2016 med nynorsk

Spørsmål nr 2 frå Oen - SV - Tidsplan tomt nye Sotra vgs

Fylkesutvalet 28. mars 2019

Spørsmål frå Oen - SV - Nye Sotra vgs, ny vurdering av tomt pga utsett Sotrasamband?

Spørsmål frå Njærheim - V - påskeruta Eidesvik-Espevær og pendlarrute Leirvik-Bergen

Spørsmål frå Njærheim - V - Praksis fråværsreglement vgs

Spørsmål frå Oen - SV - miljøengasjement som fråvær vgs

Spørsmål frå Oen - SV - nullutslepp på bussar - parallell framføring av bybana Åsane og Fyllingsdalen

Fylkesutvalet 20. februar 2019

Spørsmål frå Oen (SV) - Tannklinikken på Straume, konsekvensar av kommunal drift

Spørsmål frå Kvamme (A) - Kor mykje kan ein fylkeskommune gje i garantiar for bompengelån?

Spørsmål frå Oen (SV) - Nynorsk i Hordaland fylkeskommune

Fylkesutvalet 31. januar 2019

Spørsmål frå Kårbø (KRF) - opptak på særskilt grunnlag - søknad digitalt i VIGO

Spørsåm frå Solbakken (A) - Ladestasjon - Ranavik ferje- og snøggbåtkai

Fylkesutvalet 6. desember 2018

To spørsmål frå Oen (SV) - lønsutvikling over tid og organisering av bedriftshelsetenesta

MISA - utval for miljø of samferdsel

MISA 7. november 2019

Spørsmål frå Hammer - SV - Båtstrategi etter høyring

Spørsmål frå Hammer - SV - Rapportar på høyring frå Statens Vegvesen

MISA 5. september 2019

Spørsmål frå Aarhus Byrknes - KrF - Preventive tiltak mot sjølvmord ved Hagelsundbrua

Spørsmål frå Angeltveit - V - skuleskyss og høve for deltakarar ved vaksenopplæringa å reise med desse

Spørsmål frå Hammer - SV -  Busstilbodet på Askøy

Spørsmål frå Hammer - SV - Kommersielle bussruter

Spørsmål frå Hammer - SV - Beffen

Spørsmål frå Hammer - SV - Fv. 49 Vikøy - Norheimsund

Spørsmål frå Aarhus Byrknes - KrF - Fjellangersvingane

MISA 5. juni 2019

Spørsmål frå Hammer - SV - Bydelsbuss og busstilbodet internt i Åsane

MISA 15. mai 2019

Spørsmål frå Hammer - SV - Sykkeltryggleik i Nattlandsveien

MISA 13. mars 2019

Spørsmål frå Askeland (Sp) - skyss-takstar hjå nettbuss

Spørsmål frå Lerøy (A) - Ranavik ferjekai, kostnad for ladepunkt

Spørsmål frå Lerøy (A) - Skuleskyss Austrheim vgs

Spørsmål frå Lerøy (A) - Skuleskyss Indre Gulen og Modalen

MISA 6. - 7. februar 2019

Spørsmål frå Byrknes (KrF) - utfordringar med skuleskyssen ved Knarvik vgs.

MISA 16. januar 2019

Spørsmål frå Angeltveit (V) - kollektivtilbod Sunnhordaland

Spørsmål frå Byrknes (KRF) - Bekymring for busskapasitet for elevar ved Knarvik ungdomsskule

Spørsmål frå Marthe Hammer (SV) - buss Bergen - Nordhordland

MISA 28. november 2018

Spørsmål frå Hammer (SV) - Prioritering av busskapasitet til dei forskjellige bydelane - Mogleg utslepp av bybaneolje i Nordåsvannet

 

MISA 7. november 2018

Spørsmål frå Angeltveit (V) - Reell kostnad Spelhaugen depot i fjell

Spørsmål frå Askeland (SP) - Skilta og oppmerka fotgjengarovergang

KIRU - utval for kultur, idrett og regional utvikling

OPHE - utval for opplæring og helse

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15