Valnemnda

Valnemnda gir innstilling til fylkestinget i valsaker.

Oppgåver

Valnemnda legg fram forslag til medlemer, varamedlemer, leiar og nestleiar i fylkeskommunen sine utval og råd der anna ikkje er fastsett i lov og reglement. Like eins foreslår nemnda kven som skal representere fylkeskommunen i ei rekkje styre, selskap, stiftingar, enkelte statlege organ på fylkesplanet med fleire. Valnemnda gjev også innstilling til skjønsmedlemer og til suppleringsval i samband med at fylkeskommunale representantar søkjer fritak og permisjonar.

Sjå saker og medlemer i valnemnda