Valnemnda

Valnemnda gir innstilling til fylkestinget i valsaker

Oppgåver

Valnemnda legg fram forslag til medlemer, varamedlemer, leiar og nestleiar i fylkeskommunen sine utval og råd der anna ikkje er fastsett i lov og reglement. Like eins foreslår nemnda kven som skal representere fylkeskommunen i ei rekkje styre, selskap, stiftingar, enkelte statlege organ på fylkesplanet med fleire. Valnemnda gjev også innstilling til skjønsmedlemer og til suppleringsval i samband med at fylkeskommunale representantar søkjer fritak og permisjonar.

Medlemer

 • Roald Kvamme, A, leiar
 • Kari Sørensen Bernardini, A
 • Mona Røsvik Strømme, H, nestleiar
 • Silja Ekeland Bjørkly, H
 • Pål Kårbø, KrF
 • Benthe Bondhus, Sp
 • Aud Karin Oen, SV
 • Solbjørg Marjala, R
 • Silje Hjemdal, Frp
 • Tom Sverre Tomren, MDG
 • Anne-Beth Njærheim, V

Alle medlemer, saker og møte i valnemnda