Fellesnemnda

Fellesnemnda for samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane er sett saman av fylkesutvala i dei to fylka.

Fellesnemnda består av til saman 24 medlemar, 15 frå Hordaland og 9 frå Sogn og Fjordane.

Nemnda skal i hovudsak planleggje og førebu samanslåinga av dei to fylka.

Det er oppretta ein mellombels felles nettstad for arbeidet med regionreforma, der du mellom anna finn informasjon om medlemer og saker i fellesnemnda, arbeidsutvalet, partssamansett utval og tilsetjngsutvalet.

www.vlfk.no/fellesnemnda