Høyring – Investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan Hordaland 2018 - 2029

Det ligg no føre eit forslag til Investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan Hordaland (RTP) 2018-2029. Høyringsfrist var 20. oktober 2017.

Vi inviterer statlege etatar, kommunar, organisasjonar og andre interesserte til å koma med ein uttale til investeringsprogrammet for fylkesvegnettet. Høyringa er open for alle.

Innspel på prosjekt frå høyringsrunden våren 2017 til RTP må meldast inn på nytt. RTP er eit overordna strategisk dokument, der innspel på prosjekt ikkje var ein del av det som vart etterspurt i høyringsrunden til RTP.

Fylkeskommunen er positiv til å yte tilskot til mindre samarbeidsprosjekt (kapitel 5.3.5.4) med kommunar og andre. Dei mest vanlege prosjekta er kommunar som skal legge vatn- og avløpsleidningar langs fylkesvegnettet, og som samtidig legg til rette for eit tilbod for mjuke trafikantar. HFK ber høyringspartane spele inn aktuelle samarbeidsprosjekt som ein del av høyringa.

Høyringsfrist er gått ut.

 

Vedlegg

NB! Investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan 2018-2029 vert lagt fram for fylkestinget til politisk handsaming 12.-13. desember 2017. Saka finn du under politiske saker til fylkestinget

Høyringsbrev

Forslag til investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan Hordaland 2018–2029 

Presentasjon av Investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan Hordaland 2018-2029

Adresseliste høyringspartar

Oversikt over ulykkesstatistikken 2000-2016  (Vedlegg til Investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan Hordaland 2018-2029)

 

Bakgrunnsinformasjon

Regional transportplan Hordaland 2018-2029

Strategi for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet fram mot 2029

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 -2020

Kollektivstrategi for Hordaland utvikling fram mot 2030

Strategi for innfartsparkering fram mot 2030

Klimaplan for Hordaland 2014-2030

Regional plan for folkehelse – fleire gode leveår for alle 2014-2025

Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021

 

Faglege rapportar med tiltakslister

Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region vest (2015)

Plan for utbetring av lange fylkesvegtunnelar i Hordaland (2015)

Finansieringsbehov, Tunneloppgradering fylkesveg etter FOR 2014/1566/SD (2017) 

Forfall fylkesvegbru i Hordaland, forfall 2010-2016 (2016)

Fylkesvegkaiane i Hordaland (2016)

Systema for avvatning, drenering og vassgjennomløp, forfall 2010-2016 (2016)

Vegkropp med sideanlegg og vegutstyr, forfall 2010-2016 (2016)

Veglysanlegg i Hordaland (2016)

 Betringstiltak på øvrig fylkesveg i Hordaland

Strekningsvise utgreiingar på det overordna fylkesvegnettet (2015)

 

Strekning 1: Ulvik - Trengereid
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-transportplan/strekning-1-ulvik-trengereid.pdf

Strekning 2: Odda-Tysse med armar til Norheimsund og Osøyro
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-transportplan/strekning-2-odda-tysse-med-armar-til-norheimsund-og-osoyro.pdf

Strekning 3: Odda-Svortland (Rubbestadneset)
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-transportplan/strekning-3-odda-svortland-rubbestadneset.pdf

Strekning 4: Sveio – Bergen (Rådal)
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-transportplan/strekning-4-sveio-bergen.pdf

Strekning 5: Bergensområdet
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-transportplan/strekning-5-bergensomradet.pdf

Strekning 6: Nordhordland
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-transportplan/strekning-6-nordhordland.pdf

Strekningsvise utgreiingar – samla oversyn strekning 1-6
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-transportplan/samla-oversyn-1-6.pdf