Møtedokument

Kommunar skal presentera aktuell plansak for regionalt planforum med relevante dokument.

Presentasjon og dokument til regionalt planforum skal vera i samsvar med: «Skjema for presentasjon av sak til regionalt planforum».  Kommunen bør tydeleggjera kva dei særleg ønskjer vurdert/få svar på.

Dokument til møte 11.12.2018

Lindås kommune - Kommuneplanen sin arealdel og Kommunedelplan for Knarvik-Alverstraumen

Saksskjema

Planprogram for kommuneplanen sin arealdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2029, vedtatt

Planprogram for Knarvik - Alverstraumen, vedtatt

Notat til planforum

 

Dokument til møte 11.12.2018

Meland kommune - Områdeplan for Langelandskogen og deler av Frekhaug nord

Saksskjema

Grunnlag til drøfting av plangrep - KU-alternativ. Notat (Kapittel 2, 13, 14 og 15 er viktigast)

Planprogram

Skredfarevurdering - notat

Geotekniske og vassdragstekniske vurderingar

Medverknadsplan

Medverknad: Samtaler med turgrupper - samanfatning

Medverknad: Ungdomsworkshop - samanfatning

Barnetråkk - Sagstad skule

Plassering av offentlege funksjonar. Notat

Tilkomst og interne veg - vurdering av alternativ. Notat

Områdereguleringsplan Alterntiv 0

Områdereguleringsplan Alterntiv 1

 

Dokument til møte 28.11.2018

Bergen kommune - Strategisk planprogram for Laksevåg

Strategisk planprogram for Laksevåg

Strategiplankart for Laksevåg

 

Dokument til møte 27.11.2018

Lindås kommune - Områdereguleringsplan for Ostereidet

Saksskjema

Notat - områdereguleringsplan for Ostereidet

 

Dokument til møte 30.10.2018

Sveio kommune - Framlegg til samfunnsdelen av kommuneplanen

Saksskjema

Grunnlagsnotat

Kommunal planstrategi med planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel revidert

 

Dokument til møte 30.10.2018

Voss kommune - Sentrumsplan for Vossevangen

Saksskjema

Planprogram revidert

Svar på innspel til planprogram

DIVE-rapport med vedlegg

Program - muligheitsstudie for Vossevangen

 

Dokument til møte 25.09.2018

Meland kommune - Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra på Flatøy

Illustrasjonsplan skala 2500 områdeplan Midtmarka og Rotemyra

Kvalitetsplan områdeplan Midtmarka og Rotemyra

Lokale og regionale ringvirkninger områdeplan Midtmarka og Rotemyra

Mobilitetsplan områdeplan Midtmarka og Rotemyra

Mobilitetsplan vedlegg A

Mobilitetsplan vedlegg B

Mobilitetsplan vedlegg C

Planbeskrivelse Flatøy

Planføresegner Midtmarka Rotemyra

Plankart framlegg Flatøy 12.09

Presentasjon av områdeplan Flatøy

Solstudie områdeplan Midtmarka

 

Dokument til møte 28.08.2018

Vaksdal kommune - Detaljreguleringsplan av Dale stasjon

Grunnlagsnotat 

Oppstartsvarsel

Planområde

Alternativsmatrise

Optimaliseringsrapport

Merknadsskjema

Mottekne merknader

 

Dokument til møte 12.06.2018

Vaksdal kommune - Arealdelen av kommuneplanen

Saksskjema

Plankart

Planomtale

Føresegner

KU og ROS

Dokument til møte 12.06.2018

Bømlo kommune - Planprogram for arealdelen av kommuneplanen

Saksskjema

Notat - status ny kommuneplan

Notat - planprogram for kommuneplanen sin arealdel 2020 - 2050

 

Dokument til møte 29.05.2018:  

Kvinnherad kommune - Planprogram kommuneplanens samfunnsdel, og

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Sakspapir

Flytskjema planprosess

Planprogram

Dokument til møte 27.02.2018:  

Øygarden kommune - Planprogram for detaljreguleringsplan for mottak, mellomlagring og eksportanlegg for CO2

Sakspapir

Plankart

Planprogram

Øygarden kommune - Kollsnes næringspark

Planskildring

Plankart

Føresegner

Politisk sak

 

Dokument til møte 20.02.2018:  

Fjell kommune - Reguleringsplan for ny fylkesveg FV561 Kolltveit – Ågotnes

Skjema

Planskildring

Føresegner

Plankart

Oversiktsteikning

Fjell kommune - Reguleringsplan for ny fylkesveg FV555 Kolltveit – Vorland

Skjema

Planskildring

Føresegner Fjell

Føresegner Sund

Plankart

Oversiktsteikning trase

 

Dokument til møte 30.01.2018:  

Meland kommune - Planprogram for rullering av KPA

Skjema

Planprogram

Bømlo kommune - Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel

Skjema

Planprogram

Dokument til møte 12.12.2017:  

Vaksdal kommune KPA

Skjema for presentasjon av saka

Rapport Sørfjorden - utfylling

Vestlandske stasjonsbyer - bynært bygdeliv

Mål for kommuneplanen sin arealdel

Planprogram for rullering av Vaksdal kommuneplan 2016-2025

Silingsrapport E16 og Vossebanen Arna - Stanghelle - SVV og Jernbanedirektoratet

Sluttrapport mulighetsstudie Bergsdalen i Vaksdal kommune

Stadanalyse Stanghelle

Stadanalyse Vaksdal

Lindås kommune - planprogram for KPA

Skjema for presentasjon av saka

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Notat til regionalt planforum

 

Dokument til møte 28.11.2017:  

Kommunedelplan for ny fv7 forbi Tokagjelet

Forprosjektrapport

Notat frå SVV

 

Dokument til møte 31.10.2017:  

Os kommune:  Framlegg til arealdel av kommuneplanen

Kunnskapsgrunnlag for senterstruktur

Skjema for presentasjon av sak KPA

Endeleg planprogram, revidert 12.12.2016

AUD-rapport 10-17 Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område

Os kommune: Framlegg til områdereguleringsplan for Lyseparken

Dokumentoversikt

Føresegner

Vedtatt planprogram

Plankart

Utkast illustrasjonsplan

Utkast reguleringsplan

Skjema med presentasjon av sak Lyseparken

 

Dokument til ekstra-møte 24.10.2017:  

Planprogram for E16/ Vossebana Arna - Stanghelle

Foreløpig planprogram E16 og Vossebanen

Planutfordringar og status på statleg plan E16 og Vossebanen Arna - Stanghelle

 

Dokument til møte 26.09.2017:  

Detaljregulering Sprengneset 2, Øygarden kommune

Presentasjonsskjema for planforum

Oversendingsbrev

Detaljreguleringsplan

Illustrasjons plan

Reguleringsplan

Temakart ROS

Føresegner

Uttalelser til reguleringsplanen

Bilde

 

Årssamling for regionale organ 12.09.2017

Program og påmelding

Presentasjonar frå årssamlinga:

1. Saker, erfaringar, innspel Per Nordmark

2. Planrapport 2016 Nina Gjester Hoel

3. Lovendringar i PBL, Magnar Danielsen KMD

4. Nasjonale og regionale interesser på miljøområdet, Anniken Friis, FM

5. Kulturminne_motsegnspraksis, David Aasen Sandved, HFK

6. Regional planstrategi, Marit Rødseth, HFK

7. Regionreform- konsekvensar for planlegging, Bård Sandal, HFK

8. Status og utfordringar for utviklinga av digital infrastruktur, Hans Inge Gloppen, HFK

9. Mattilsynet - rolle i plansaker og planforum, Odd Tøsdal, Mattilsynet

 

Dokument til møte 29.08.2017

Fusa kommune - Todlaneset, Eikelandsosen 10:00-12:00 (med påfølgende lunsj i kantina)

Presentasjonsskjema for planforum

Førebels illustrasjon

Kartutsnitt

Plangrense - Todlaneset

Referat - Oppstartsmøte

Føresegner - reguleringsplan Todlaneset

Reguleringsplan Todlaneset

Dokument til møte 13.06.2017

SVV / Voss kommune 09.30-11.00

Rapport Kommunedelplan med KU

Kart Kommunedelplan

Kart

Øygarden kommune 12.00-15.00

Skjema for planforum - Områdereguleringsplan Rong - sentrumsplan

Kart - Områdeplan for Rong sentrum

Føresegn - Rong senterområde

Skjema for planforum - KDP Rongøy

Planrapport med KU - Rongøy 2015

Kart - KDP Rongøy

Føresegner - KDP Rongøy

 

Dokument til møte 30.05.2017

Samnanger kommune 13:00 - 15:00

Saksdokument er å finne på kommunen si heimeside.

Dokument til møte 25.04.2017

Lindås kommune

10:00 - 12:00  Kommunedelplan for Knarvik, Alversund, Alverstraumen: Planprogram

13:00 - 15:00  Områdeplan for Alversund: Notat

 

Dokument til møte 28.03.2017

Øygarden kommune 10:00 - 12:00

Skjema for planforum

Presentasjon - Svanevågen

Dokument til møte 21.02.2017

Kvam Herad 10:00 - 12:00

Skjema for planforum

Førebels kart Ålvik - Fykse

Førebels kart Fykse - Vikøy

Førebels kart Vikøy - Fosse

Førebels kart Fosse - Gravdal

Fusa kommune 13:00 - 15:00

Skjema for planforum

Dokument til tidlegare møte

Årssamling 15. september 2016 - innlegg (pdf)

Profilbilde av Lars Petter Klem
Lars Petter Klem
48893959