Regionale planar - oversikt

Oversikt over regionale planar etter plan- og bygningslova, med lenke til plandokument

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft (pdf)
E-magasin av regional plan for kompetanse og arbeidskraft

Bakgrunndokument og relaterte dokument til regional plan for kompetanse og arbeidskraft

Regional areal- og transportplan for bergensområdet 

Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2028(pdf)

Bakgrunnsdokument og relaterte dokument til regional areal- og transportplan

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Bakgrunnsinformasjon til regional plan for areal og transport på Haugalandet

Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel

Regional plan for attraktive senter - senterstruktur, tenester og handel (pdf)

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse 2014 - 2025 - fleire gode leveår for alle

Regional plan for Haugalandet

 

Regional kulturplan

Regional kulturplan for Hordaland - Premiss 2019

Regional kulturplan 2015 - 2025 - Premiss: kultur

Regional kulturplan for Hordaland - handlingsprogram 2015-2018.pdf

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Sjå kystsoneplanen, bakgrunnsdokument og relaterte dokument

Regional transportplan

Regional transportplan Hordaland 2018-2029

Bakgrunnsdokument og relaterte dokument til transportplanen

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei

Regional plan for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal austhei

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella, planrapport

Regional plan for Nordfjella, plankart

Regional plan for Hardangervidda

Regional plan for Hardangervidda

 Regional næringsplan

Regional næringsplan

Regional plan for klima og energi

Regional plan for klima og energi

Regional plan for vassregion Hordaland

Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021

Fylkesdelplan for små vasskraftverk

Fylkesdelplan for små vasskraftverk

 

Øvrige planar

 

Utdanning

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersonar (pdf)
Verksemdplan OT/PPT (pdf)

Skulebruksplanen

Veg og transport

Regional plan for Sunnhordland - sjø, strandsoneareal og transport (2013) (pdf)
Rammeplan 2013 - 2016 avkøyrsle og byggegrense (pdf)

Rammeplan 2017 - 2020 avkøyrsle og byggegrense.pdf

Regional transportplan - revidert handlingsprogram for 2015 - 2017 (pdf)
Handlingsplan for trafikksikring for Hordaland 2014-2017(pdf)

Landbruk

Temaplan for landbruk i Hordaland 2018 - 2022 (pdf)

Diverse

Regional planstrategi for Hordaland 2012-2016 (pdf)