Planlegging av handelsareal

Sitat frå Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Sentera skal vere attraktive for handel med handelsverksemd dimensjonert etter nivå i senterstrukturen

Sjå planen

Regional plan for attraktive senter i Hordaland (Senterplanen) legg til rette for utvikling av attraktive senter som fremjar livskvalitet, robust næringsliv og miljøvenleg transport. Eit godt handelstilbod er ein sentral del i det å skape levande senter.

I følge Senterplanen er det berre tillat med nytt bruksareal for handel i utpeika senter/senterstrukturen/fylkessenter, regionsenter, kommunesenter, bydelssenter og lokalsenter. 

Ved handel på meir enn 3000 m2 skal du søke om samtykke frå fylkeskommunen. For å søke om samtykke er det krav om ein handelsanalyse som skal vise om den nye handelsverksemda ligg i eit utpeika senterområde, og om den er passe stor i høve til folketalet i omlandet.  

Kva skal du søke?