Tilskot til utvikling av attraktive senter

Kommunar i Hordaland kan søkje tilskot til prosjekt som kan bidra til utvikling av attraktive senter i fylket.

Hordaland skal ha attraktive senter som fremjar livskvalitet, robust næringsliv og miljøvenleg transport. Fylkeskommunen inviterer til å søke om tilskot til prosjekt som kan bidra til utvikling av attraktive senter i fylket, og som stør opp om Regional plan for attraktive senter i Hordaland.

Kven kan søkje?  

Kommunar i Hordaland.

Kva kan støttast?

 • Stadanalysar og muligheitsstudiar som skal auke kunnskapsgrunnlaget for planlegging av gode sentrumsområde
 • Medverknadsprosessar utover minstekravet i Plan og bygningsloven, for involvering av ulike grupper i sentrumsutviklinga
 • Bygging av mindre pilotprosjekt og mellombelse byrom som kan skape aktivitet her og no

Vi oppmodar om å utvikle prosjekt med overføringsverdi. Normalt støttenivå er 50 000 – 150 000 kr.

Krav til søknaden

Prosjektet det vert søkt om tilskot til kan ikkje fullfinansierast av Hordaland fylkeskommune. Søknaden føreset kommunal og eventuelt anna finansiering i minst tilsvarande storleik som det søkast om. Det vert lagt vekt på god framdrift og politisk forankring lokalt.  Delar av kommunen sitt bidrag kan vere i form av eigeninnsats.

Søknadar skal registrerast på www.regionalforvaltning.no, bruk støtteordninga "Tilskot til utvikling av attraktive senter". Tilskotsmidlane må brukast og rapporterast i 2019. Det er avgrensa midlar til utdeling.

Andre aktuelle støtteordningar

Utvikling av attraktive senter i Hordaland er eit av innsatsområda i Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland (HNH). Relevante prosjekt med dette som føremål kan òg få støtte frå midlar knytt til HNH. Søknader kan bli vurdert i forhold til begge støtteordningane.

Tidlegare prosjekt som har fått støtte

2018

 • Odda sentrum, Odda kommune:  "Utvikle Lindeplassen"
 • Storebø, Austevoll kommune:  "Det blå steget"
 • Husnes, Kvinnherad kommune:  "Muligheitsstudie attraktive møteplassar"
 • Stord kommune:  "Handelsanalyse for Stord kommune"

 

2017

 • Askøy – «Modell Kleppestø sentrum»
 • Bømlo – «Stadanalyse/muligheitsstudie Svortland sentrum»
 • Osterøy – «Designmanual miljøgate – utvikling av Valestrand som attraktiv tettstad»
 • Radøy - «Muligheitsstudie Manger sentrum – framtidig bruk av rådhuset og Prestegarden/Prestegardshagen»
 • Fedje – «Muligheitsstudie og tettstadsutvikling Steinborg»
 • Os - «Muligheitsstudie austom elva – bustadfortetting på Finnebrekka»
 • Voss – «VangenVrimmel – mellombelse byromsprosjekt i sentrum»