Nettverk og konferansar

Gjennom planfaglege nettverk og konferansar bidrar Hordaland fylkeskommune til å auke plankompetansen i Hordaland.

Plannettverket er ein møteplass for alle som er involvert i kommuneplanlegging, med kommuneplanar, reguleringsplanar eller relevant sakshandsaming. Planseksjonen er sekretariat og inviterer til nettverksamlingar innanfor ulike tema.

Den årlege plankonferansen er ein viktig møteplass for fagfolk og politikarar frå heile fylket. Normalt vert det arrangert tettstadkonferanse anna kvart år.

Meir informasjon blir lagt ut på kalender når tidspunkta nærmar seg.

Plannettverk

Samlingane finn som regel stad i møterom Vestlandet i Fylkeshuset. Kom gjerne med forslag til tema! Ønskjer du å stå på e-postliste om nettverksamling, ta kontakt.

Møteplan 2019
Månad Dato Tema Stad Informasjon
Februar 13 Mobilitetsplanlegging - sykkel og gange  Fylkeshuset  
April 26 Gode nærmiljø for alle - gjennom brei medverknad i planlegging Høgskulen på Vestlandet, Kronstad Program / påmelding

 

Møteplan 2018

Månad Dato Tema Stad Informasjon
Februar 21. Jordmassar som ressurs  Fylkeshuset  
Mai 09. Kollektivknutepunkt  Fylkeshuset  
September 04.-05. Den historiske staden  Fylkeshuset  
November 20. Handel og byliv  Fylkeshuset  
Møteplan 2017  
Månad Dato Tema Stad Informasjon
Februar 15 Kart og plan  Fylkeshuset  
Mai  10 Reguleringsplanlegging i 2017  Scandic Ørnen  
September  27 Klimatilpassing  Fylkeshuset  
November  22 Konsekvensutgreiingar  Fylkeshuset  

Presentasjonar blir lagt ut, sjå "Presentasjonar frå plannettverk og kurs" lenger nede på sida.

Plankonferansen

Den årlege plankonferansen er ein viktig møteplass for fagfolk og politikarar frå heile fylket. Konferansen er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland.

Plankonferansen er i oktober og går over to dagar med middag fyrste kveld. Plankonferansen har eit dagsaktuelt hovudtema, men der dag to er delvis delt i tre sesjonar som fokuserer ulike undertema.

Presentasjonar frå plankonferansar

Plankonferansen 23. - 24. oktober 2018

Tysdag 23. oktober - plenum

Onsdag 24. oktober - plenum

- Sesjon 1

- Sesjon 2

- Sesjon 3

Plankonferansen 17. - 18. oktober 2017

Tysdag 17. oktober

- plenum

Onsdag 18. oktober

- plenum

- sesjon 1

- sesjon 2

- sesjon 3

 

Plankonferansen 25. - 26. oktober 2016

Tysdag 25. oktober

Onsdag 26. oktober - fellesdel i plenum - tema "Kvardagsmiljøet"

Sesjon 1 Alle skal med!

Sesjon 2 Korleis finn vi formen?

Sesjon 3 Aktive møteplassar

Presentasjonar frå plannettverk og kurs

Plannettverk 29.11.2018 - Handel og byliv

Plannettverk 04.-05.09 - Den historiske staden - på lag med fortida:

Dag 1:

Dag 2:

Plannettverk 22.11 - KU

Plannettverk 27.09 - Klima

  • Program
  • 1 Introduksjon om klimatilpassing, Eva Katrine R Taule - PDF
  • 2 Klimaendringar og handtering av flaum- og skredfare, NVE, Toralf Otnes - PDF
  • 3 Overvasshandtering, Bergen kommune, Hogne Hjelle - PDF
  • 4 Klimatilpassing i plan, Kommunegeolog Kvam, Tore Dolvik - PDF
  • 5 HordaKlim m.m., UNI Research, Simon Neby - PDF
  • 6 HordaKlim m.m., UNI Research, Hanna Kvamsås - PDF
  • 7 Klimafotavtrykk i kommunane, HFK, Sølve Sondbø - PDF

 

Introduksjonsdag for nye planleggarar i kommunane i Hordaland - 2017

Plannettverk om Reguleringsplanlegging 10. mai 2017

Plannettverk om Kart og Plan 15. februar 2017:

 

Plannettverk om kulturminne i plan 22. november 2016:

Plannettverk om sentrumsutvikling 22. september 2016: 

Kurs om utbyggingsavtalar 21. september 2016:

Plannettverk om universell utforming 19. april 2016: