Nettverk og konferansar

Gjennom planfaglege nettverk og konferansar bidrar Hordaland fylkeskommune til å auke plankompetansen i Hordaland.

Plannettverket er ein møteplass for alle som er involvert i kommuneplanlegging, med kommuneplanar, reguleringsplanar eller relevant sakshandsaming. Planseksjonen er sekretariat og inviterer til nettverksamlingar innanfor ulike tema.

Den årlege plankonferansen er ein viktig møteplass for fagfolk og politikarar frå heile fylket. Normalt vert det arrangert tettstadkonferanse anna kvart år.

Meir informasjon blir lagt ut på kalender når tidspunkta nærmar seg.

Plannettverk

Samlingane finn som regel stad i møterom Vestlandet i Fylkeshuset. Kom gjerne med forslag til tema! Ønskjer du å stå på e-postliste om nettverksamling, ta kontakt.

Møteplan 2019
Månad Dato Tema Stad Informasjon
Februar 13 Mobilitetsplanlegging - sykkel og gange  Fylkeshuset  
April 26 Gode nærmiljø for alle - gjennom brei medverknad i planlegging Høgskulen på Vestlandet, Kronstad

Program / påmelding

November 20 Plannettverk: naturbasert klimatilpassing Fylkeshuset  

 

Møteplan 2018

Månad Dato Tema Stad Informasjon
Februar 21. Jordmassar som ressurs  Fylkeshuset  
Mai 09. Kollektivknutepunkt  Fylkeshuset  
September 04.-05. Den historiske staden  Fylkeshuset  
November 20. Handel og byliv  Fylkeshuset  
Møteplan 2017  
Månad Dato Tema Stad Informasjon
Februar 15 Kart og plan  Fylkeshuset  
Mai  10 Reguleringsplanlegging i 2017  Scandic Ørnen  
September  27 Klimatilpassing  Fylkeshuset  
November  22 Konsekvensutgreiingar  Fylkeshuset  

Presentasjonar blir lagt ut, sjå "Presentasjonar frå plannettverk og kurs" lenger nede på sida.

Plankonferansen

Den årlege plankonferansen er ein viktig møteplass for fagfolk og politikarar frå heile fylket. Konferansen er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland.

Plankonferansen er i oktober og går over to dagar med middag fyrste kveld. Plankonferansen har eit dagsaktuelt hovudtema, men der dag to er delvis delt i tre sesjonar som fokuserer ulike undertema.

Presentasjonar frå plankonferansar

Plankonferansen 23. - 24. oktober 2019

Onsdag 23. oktober - plenum

Torsdag 24. oktober - plenum

- Sesjon 1

- Sesjon 2

- Sesjon 3

 

Plankonferansen 23. - 24. oktober 2018

Tysdag 23. oktober - plenum

Onsdag 24. oktober - plenum

- Sesjon 1

- Sesjon 2

- Sesjon 3

Plankonferansen 17. - 18. oktober 2017

Tysdag 17. oktober

- plenum

Onsdag 18. oktober

- plenum

- sesjon 1

- sesjon 2

- sesjon 3

 

Plankonferansen 25. - 26. oktober 2016

Tysdag 25. oktober

Onsdag 26. oktober - fellesdel i plenum - tema "Kvardagsmiljøet"

Sesjon 1 Alle skal med!

Sesjon 2 Korleis finn vi formen?

Sesjon 3 Aktive møteplassar

Presentasjonar frå plannettverk og kurs

Plannettverk 20.11.2019 - Naturbasert klimatilpassing på Vestlandet

Fylkesmannen i Vestland: statlege planretningsliner for klimatilpassing

DSB: Kunnskapsbanken - kva er den og kva kan den nyttast til?

Osterøy kommune: Klimatilpassing + tettstadutvikling: korleis få eit godt kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag?

NVE: Kartlegging og handtering av naturfarar - skog som  vern

Jølster kommune: prosjekt vernskog - korleis skal Jølster/Sunnfjord bruke vernskog i utbyggingssaker (og kommunal planlegging)?

Voss kommune: korleis innarbeide NVE sitt skredfarekart i arealdelen av kommuneplanen

Bjørnefjorden landbrukskontor: Heilskapleg driftsplanlegging og skjøtsel i risikoområde - kortsiktige og langsiktige tiltak

 

 

 

Plannettverk 26.04.2019 - Gode nærmiljø for alle - gjennom brei medverknad i planlegging

Kva er prosjekt Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse -
nærmiljøprosjektet? Else Marie Aarø, prosjektleiar, Hordaland
fylkeskommune
> Kvifor satsar helsemyndigheitene på nærmiljøet i den kommunale planlegginga? Heidi Fadum, Helsedirektoratet
EVAPLAN - Evaluering av plan- og bygningslova sett i lys av folkehelselova. Gro Sandkjær Hansen, NNIBR, OsloMET
> Fotostemme som medverknadsmetode - korleis fekk vi fram barn og unge
sine perspektiv i Hetlevik? Kva lærte vi? Bengt S. Borge, Askøy kommune
> Korleis har bruk av barn og unge sin kunnskap i planlegging ført til
meir treffsikre planar i Fjell? Jeanett Nesse og Lisbeth Selstø, Fjell
kommune
> Breiare medverknad gir betre planar. Erfaringar med å få fram fleire
stemmer i kommuneplanarbeidet. Tove Agdestein og Andreas Moe Larsen,
Stord kommune
> Auka lokal mobilisering og breiare kunnskapsgrunnlag i
kommuneplanlegginga etter samskaping mellom grendautval og kommune. Anne Beth Njærheim, Bømlo kommune
> Asset Based Community Development. Internally driven development. Cormac Russel, Nurture development
> ABCD - Kva seier forskinga? Rita Agdal og Inger Helen Midtgård, Høgskulen på Vestlandet
> "Muligheitsstudie Mosterhamn - Om medvirkning og tiltak for å fremme
folkehelse i nærmiljøet." Masteroppgåve. Linn Rydningen og Kjersti
Vidnes
> Kva lærte vi saman? Mette Nora Sætre, næringssjef, Hordaland fylkeskommune

 

Plannettverk 29.11.2018 - Handel og byliv

Plannettverk 04.-05.09 - Den historiske staden - på lag med fortida:

Dag 1:

Dag 2:

Plannettverk 22.11 - KU

Plannettverk 27.09 - Klima

  • Program
  • 1 Introduksjon om klimatilpassing, Eva Katrine R Taule - PDF
  • 2 Klimaendringar og handtering av flaum- og skredfare, NVE, Toralf Otnes - PDF
  • 3 Overvasshandtering, Bergen kommune, Hogne Hjelle - PDF
  • 4 Klimatilpassing i plan, Kommunegeolog Kvam, Tore Dolvik - PDF
  • 5 HordaKlim m.m., UNI Research, Simon Neby - PDF
  • 6 HordaKlim m.m., UNI Research, Hanna Kvamsås - PDF
  • 7 Klimafotavtrykk i kommunane, HFK, Sølve Sondbø - PDF

 

Introduksjonsdag for nye planleggarar i kommunane i Hordaland - 2017

Plannettverk om Reguleringsplanlegging 10. mai 2017

Plannettverk om Kart og Plan 15. februar 2017:

 

Plannettverk om kulturminne i plan 22. november 2016:

Plannettverk om sentrumsutvikling 22. september 2016: 

Kurs om utbyggingsavtalar 21. september 2016:

Plannettverk om universell utforming 19. april 2016: