Kart og statistikk, kunnskapskjelder, rettleiingsmateriell

Her finn du informasjon og lenker til Hordaland fylkeskommune si kart- og statistikkteneste, til sentrale kjelder for statistikk og kunnskap, og til rettleiingsmateriell om planlegging.

Hordaland fylkeskommune  formidlar statistikk og kart med informasjon om Hordaland gjennom interaktive tenester, faste publikasjonar og frittståande rapportar og analysar. Fleire kunnskapskjelder og regionale føringar er å finne under kvart  av dei regionale plantema.

Kart

Sentrale kartkjelder:

Geonorge 

Kartverket

Miljøstatus

Kart- og planforskrift

Kart- og planforskrifta etter plan- og bygningslova 2008 inneheld bl.a. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.

www.planlegging.no

Hordaland fylkeskommune si kartteneste

Fylkeskommunen si kartteneste kart.ivest.no har mykje funksjonalitet. Søk på adresse, bygning og eigedom går mot Statens kartverk sin oppdaterte database. Kart.ivest.no er tilgjengeleg for alle. Karta dekkjer heile fylket og inneheld grunnkart og basisdata, samt ei mengd ulike temakart. 

Gå til temaside om kart

Statistikk og rapportar

 

Sentrale statistikk-kjelder

Statistisk sentralbyrå

Folkehelseinstituttet 

Hordaland fylkeskommune si statistikkteneste

Fylkeskommunen si interaktive statistikkteneste skal gjere det enkelt å finne fram til og å analysere data om Hordaland.

To gonger årleg vert det publisert nye rapportar i serien "Hordaland i tal". Publikasjonen inneheld statistikk frå ulike tema. I hovudsak er grunnlagsdataene henta frå Statistisk sentralbyrå.

Regional planrapport

Det vert laga årlege rapportar som skildrar status for regional og kommunal planlegging. Det er særleg arealretta og kommunale planar som får merksemd.

Planrapport 2015

Planrapport 2014

Rettleiingsmateriell

Nasjonale

Regionale

Råd om landskap i kommunal planlegging i Hordaland (pdf)