Pilotprosjekt: Regional kompetansepolitikk

Hordaland fylkeskommune leier eit nasjonalt pilotprosjekt om regionale pilotprosjekt. Her finn du dokument til bruk i prosjektet.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet er initiert og finansiert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikta er å styrke fylkeskommunane sitt arbeid med å utvikle regionale kompetansepolitiske planer og tilhøyrande årlege handlingsprogram.

Fylkeskommunane har ein brei samfunnsutviklar- og planleggingsrolle som inneberer ansvar for koordinering og utvikling i eigen region. Departementa ynskjer å legge til rette for at fylkeskommunane kan styrke sitt planarbeid for å betre balanse mellom tilbod og etterspurnad etter ulike typar arbeidskraft i regionale arbeidsmarknader. 

 

Dokument frå fase 1

Rapport fra pilotprosjekt for styrking av kunnskapsgrunnlaget i regionale kompetanseplaner - Trykkeversjon.pdf

9.1.a (HFK) AUD-rapport-08-16-radgjevingstenesta-i-hordaland.pdf

9.1.b (HFK) AUD-rapport nr. 09-16 Dimensjoneringspanelet.pdf

9.1.c (HFK) AUD-rapport nr. X-16 Utkast Bedrifter og rett kompetanse.pdf

9.1.d (HFK) Dimensjoneringspanel 2016.xlsx

9.1.e (HFK) Notat - Utdanningssystemet.pdf

9.1.f (HFK) Notat - Kompetansebehov i næringslivet.pdf

9.1.g (HFK) Notat - Læreplassar.pdf

9.1.h (HFK) Notat - Søkjarar til høgare utdanning.pdf

9.1.i (HFK) Notat - Litteraturliste under utarbeiding.pdf

9.2.a (SFFK) Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane - sluttrapport fase1.pdf

9.2.b (SFFK) Presentasjon - Pilotprosjekt - regionale kompetansestrategiar.pdf

9.3.a (STFK) Notat - Sluttrapport KD-pilot Sør-Trøndelag.pdf

9.3.b (STFK) SINTEF - Kompetansekartlegging pilot Sør-trøndelag_sluttrapport_endelig.pdf

9.4. (TFK) Kompetanse pilot 2016 Rapport Norut 2016-09-03 (003).pdf

9.5.a (ØFK) Rapport fra pilotprosjekt.pdf

9.5.b (ØFK) Rekrutteringsbehov i Østfold fram mot 2025_ KS.pdf

 

Dokument frå fase 2

Sluttrapport Pilotprosjekt KD KMD fase 2

Møre og Romsdal Gardemoen Erfaringskonferanse 17. januar_.pptx

Rapport - Kunnskapsgrunnlag.pptx

Rapport – Planprosess.pptx

Rapport -Implementering av regionale kompetanseplaner.pptx

Referat.docx

Notater pilotprosjekt Gardermoen 241017.docx

Nasjonalt pilotprosjekt – fase 2.pptx

Tildeling nasjonalt kompetanseprosjekt fase 2.pdf

Notater fellessamling Flesland april .docx

Notater fellessamling Gardermoen januar.docx

Notater Tjøme juni.docx

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/pameldinger-seminarer-rega/verksted-for-regional-utvikling/id2554758/

Suksesskriter og utfordringar

 Gruppe 1 - Kunnskapsgrunnlag.pptx

Gruppe 2 - Samarbeidsmodell (inkl. Østfold).pptx

Gruppe 3- Samarbeid i partnerskap.pptx

Gruppe 4- samarbeid i partnerskap.pptx

 

Aktuelt

KBU Regional workshop Nerdrum 24.10.17.pdf

Oppdrag om etter- og videreutdanning som oppfølging av tiltakspunkt i Na....pdf

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021.pdf

NAV bedriftsundersøkelse 2017.pdf

NIFU-rapport 2017-9 Råd for samarbeid ned arbeidslivet.pdf

Ny teknologi og endringer i arbeidsmarkedet.pdf

 

 

Kontaktperson frå Hordaland fylkeskommune: