Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Må samarbeide for å hindre byspreiing

Statistikk

Bustadbygginga må samordnast mellom Bergen og omegnskommunane for å hindre byspreiing. Då blir også klima, miljø og trafikk best samordna, framgår det av ein rapport frå Hordaland fylkeskommune.

Lågaste folkeveksten på 20 år

Statistikk

Befolkninga vert eldre, overskot av menn, lågare fødselstall og fråflytting av barnefamiliar frå Bergen. Den ferske rapporten «Hordaland i tal» syner og at den låge folkeveksten held fram.

Forventar låg befolkningsvekst i Hordaland

Statistikk

Dei nye fylkesprognosane for utviklinga av folketalet i Hordaland viser ei auke på 68 500 personar i Hordaland fram mot 2045 – ei langt meir moderat forventing enn tidlegare. Mindre innvandring, liten innanlands tilflytting i tillegg til låge fødselsratar kan forklare dette.

Lågaste vekst i folketalet på 13 år

Statistikk

Folketalet i Hordaland auka med berre 0,7 prosent siste år. Låg nettoinnvandring bidreg til at fylket har den svakaste veksten sidan 2004. Pendlarkommunane Os og Meland står for den høgaste veksten.

70.000 færre innbyggjarar

Statistikk

Dei siste fylkesprognosane for utviklinga av folketalet i Hordaland viser ein nedgang på 70.000 innbyggjarar i fylket i 2040 samanlikna med kva som vart forventa i fjor. Kommunane rundt Bergen ligg an til folketalsvekst, medan kommunar i Hardanger får folketalsnedgang.

Arbeidsløysa aukar i Hordaland

Politikk Statistikk

Arbeidsløysa i Hordaland har auka med 21 prosent på eitt år. Frå august 2015 til august 2016 er 1681 fleire utan jobb. Totalt er 9788 utan arbeid i fylket. Det er ein auke frå 2,9 prosent til 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Lågare vekst i folketalet i fylket

Statistikk

Hordaland har lågare nettoinnflytting og lågare nettoinnvandring samanlikna med tall frå i fjor. Lågkonjunkturen i oljenæringa er truleg årsaka til dette. Rapporten Hordaland i tal syner og at fylket har behov for 85 000 fleire bustader fram til 2040.