Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Grenselaust engasjement

Det at dagens fylkesgrense forsvinn ved opprettinga av Vestland fylke, prega dialogmøtet i Sløvåg i Gulen 7. februar. Infrastruktur, skuleval, kollektivtrafikk, vindkraft og næringsutvikling var tema som gjekk att.

Utfordringar og styrker

Verdiskaping og innovasjon blir sett som den største styrka og samferdsel og infrastruktur den største utfordringa i Bergen og kringliggande kommunar. Dette viser spørjeundersøkinga som i dag blei presentert på det første av fem dialogmøte om viktige vegval for det nye vestlandsfylket.

Temaplan for landbruk ut på høyring

Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 er ein ny plan som skal bidra til å sikre ei berekraftig utvikling av landbruket i Hordaland. Hordaland fylkeskommune inviterer no kommunar og relevante organisasjonar i næringa til å komme med innspel før planen skal opp til endeleg politisk behandling.

Regional areal- og transportplan vedteken

Fylkestinget har i dag vedteke regional areal- og transportplan for Bergensområdet for perioden 2017-2028. Planen omfattar Bergen og nabokommunane og skal blant anna gje føringar for bustadbygging og næringsareal, kollektivtransport og gode nærmiljøkvalitetar.

Skal byggje steinaldersti i Nordhordland

– Dette er eit spennande pilot- og føregangsprosjekt som har stor overføringsverdi, seier leiar Beate Husa, etter at utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland har løyvt 400 000 kroner til å etablere steinalderstien i Fosnstraumen i Austrheim kommune. Her er det spor etter menneske heilt attende til den første busettinga i Noreg.

Vi har ein plan!

Lurar du på korleis fylkeskommunen arbeider med samfunnsutvikling? Den regionale planstrategien er fylkespolitikarane sitt plandokument og ein overordna plan for utviklinga av hordalandssamfunnet.

– Vi må løyse sakene i lag

– Det hjelper ikkje kor flinke vi er om vi ikkje greier å løyse sakene i lag, sa kommunalsjef Aina Tjosås i Os då forum for regionsenterkommunar i Hordaland etablerte seg i dag. Forumet er for dei 10 regionsentra i fylket, fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens vegvesen.

Delvis ja til Vårheia-utbygging i Arna

Utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune seier delvis ja til Bergen kommune sin plan om utbygging av Vårheia bustadområde i Arna. Utvalet opnar for utbygging i det nedre området og at ei utbygging av det øvre området vert utsett til seinare.