Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Fylkeskommunen i pluss

Hordaland fylkeskommune kjem ut med 20,8 mill. kr i overskot på 2018-rekneskapen. Driftsutgiftene i sektorane viser godt samsvar med tildelte budsjett. Lånegjelda auka moderat og gjeldsgraden gjekk ned i 2018.