Akvakultur

Loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

Akvakulturlova

Hordaland fylkeskommunen har ansvar for å koordinere og tildele søknadar om akvakulturløyve. Dette gjeld løyve om oppdrett av alle artar som laks, aure og regnbogeaure, skjel, skaldyr, algar og plantar på sjø og land.

Vi behamdlar også søknader om løyve til nye oppdrettslokalitetar og søknader om endringar av eksisterande oppdrettslokalitetar. Vi samordnar alle søknader mellom næring, kommunar og sektorstyresmakter, før fylkeskommunen gjer vedtak om avslag eller løyve.

Søk om løyve

Her finn du informasjon og søknadsskema for akvakulturløyve i flytande og landbaserte anlegg.

Dyrking av blåskjel og tare

Forskingsselskapet Ocean Forest satsar stort på dyrking av blåskjel og taredyrking av blåskjel og tare til bruk i oppdrettsnæringa. Selskapet som er eigd av Lerøy og Bellona har fått konsesjon frå Hordaland fylkeskommune til å drive forskings- og utviklingsarbeid på Rongøy i Øygarden og i Austevoll.