Tilskot til omstilling og nyskaping i industrien i Hordaland

Arbeider verksemda di med omstilling i industrien, eller har planer for dette? Då kan du søkje midlar frå Hordaland fylkeskommune.

Kven kan søkje

Målgruppa er alle offentlege, private aktørar og organisasjonar som vil medverke til omstilling i industrien. Ordninga vil ha særskilt fokus på gode samhandlingstiltak for SMB-bedrifter gjennom dei etablerte industriklyngene i fylket. Bedrifter kan òg søke om midlar til omstillingsprosjekt i ein tidleg avklaringsfase. 

Krav til søknaden

Alle søkjarar skal søkje elektronisk gjennom tenesta Regionalforvaltning.no. Bruk støtteordning «Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland (HNH)».

Søknaden må vere innanfor utlyst tema, riktig utfylt og komplett i høve til mal, samt innehalde finansieringsplan. Ta gjerne kontakt for rettleiing.

Tildelingskriterier

Midla kan nyttast som utløysande delfinansiering av konkrete prosjekt. Prosjekta kan vere individ-, bransje- og bedriftsretta.

Aktuelle tiltak må vere knytt til følgjande strategiske innsatsområde:

  1. Omstilling og nyskaping i industrien
  2. Tiltak for å skape ny vekst i etablerte SMB-bedrifter i industrien
  3. Tiltak som styrker industrien i arbeidet med ny teknologi, auka digitalisering og automatisering
  4. Felles tiltak knytt til rammevilkåra for industrien